banner-asus-zenfone-3-deluxe
Len pred nie?o vy?e tý?d?om predstavila spolo?nos? Asus na svetovom technologickom ve?trhu CES v Las Vegas svoj doteraz najvybavenej?í smartfón Asus Zenofne AR. Ten okrem podpory virtuálnej reality Google DayDream a roz?írenej reality Google Tango obsahuje v najvy??ej verzii aj masívnych 8 GB pamäte RAM. Táto hodnota je pritom ?astokrát vyu?ívaná vo výkonných po?íta?och alebo herných konzolách, no potrebujeme ju aj v na?ich smartfónoch?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pravdou je, ?e na túto pomerne jednoduchú otázku neexistuje jednoduchá odpove?. Svetové technologické spolo?nosti sa od nepamäti predhá?ajú vo výkonnostných ?pecifikáciách svojich ponúkaných produktov a túto zdravú sú?a?ivos? im jednoducho nemo?no zazlieva?. Bez nej by sme toti?to neboli v takej technologicky pokro?ilej dobe, v akej sa dnes nachádzame a pravdepodobne by dodnes be?ali v?etky po?íta?e len na ?bohatých? 637 kB RAM pamäte pod?a svetoznámeho výroku Billa Gatesa. Druhá vec je, kam nás a? táto sú?a?ivos? priviedla. Zrejme najlep?ím príkladom mô?u by? procesory, ktoré pred pár rokmi zaznamenali podobný bleskový vývoj, aký mô?eme teraz pozorova? pri ve?kosti opera?nej pamäte. V dne?nej dobe tak nie je problém zohna? smartfón so ?es?, osem alebo dokonca 10-jadrovým procesorom.

Asus Zenfone 3 Deluxe mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
asus-zenfone-ar-oficialne1

Asus Zenfone AR

zdroj fotografie: Asus

Najlacnej?í smartfón so 6 GB RAM na trhu!

Vo vä??ine prípadov v?ak vysoký po?et jadier nejde ruka v ruke s nekompromisným výkonom, o ktorom rozhodujú aj iné dôle?ité faktory. Nepopierate?ným dôkazom mô?e by? porovnanie vlajkového 10-jadrového procesora spolo?nosti MediaTek s vlajkovým procesorom amerického Qualcommu. Napriek tomu, ?e má Snapdragon 821 ?len? 4 jadrá, porá?a vy??ie zmienenú konkurenciu s neuverite?ným náskokom. Nie?o podobné platí aj pri vojne fotoaparátov, kde výrobcovia ?asto vyu?ívajú sníma?e s a? prehnaným po?tom megapixelov, miesto vylep?enia iných a podstatne dôle?itej?ích parametrov fotoaparátu. Rovnaký osud tak má pred sebou opera?ná pamä? RAM a to aj napriek tomu, ?e vä??ina zariadení slú?i majite?om len na skrolovanie Facebooku ?i prezeranie videí na YouTube.

TIP: Asus ZenFone AR je prvý smartfón s neuverite?nou 8 GB RAM pamä?ou! Vo výbave nájdeme aj Snapdragon 821, 256 GB pamä? a ?pi?kový fotoaparát

vivo-xplay-5-realne-foto-nahlad

Vivo XPlay 5

zdroj fotografie: Mobile.it.168

Jej enormné zvy?ovanie sa naplno rozbehlo v roku 2012, kedy bol predstavený LG Optimus LTE2, ?oby vôbec prvý smartfón obdarený 2 GB RAM pamä?ou. ?al?ie 2 GB pridala spolo?nos? Asus do svojej Zenfone 2-ky v apríli roku 2015. O menej ako rok na to bol predstavený aj Vivo XPlay 5 so 6 GB pamä?ou RAM, ktorý bol zopár dní dozadu opä? pokorený smartfónom od spolo?nosti Asus. Za krátke 2 roky sa tak ve?kos? opera?nej pamäte zdvojnásobila, pri?om tento bleskový vývoj neutícha, a tak sa u? budúci rok mô?eme do?ka? smartfónov s 10 alebo 12 GB pamä?ou RAM. Najvä??í podiel na tomto trende nesie enormné zni?ovanie cien za 1 GB opera?nej pamäte. Za posledný rok klesla cena nato?ko, ?e 1 GB vysokovýkonnej LPDDR4 RAM pamäte stojí len 5 eur a 70 centov.

Typical-RAM-prices-e1483662792425-768x474zdroj fotografie: AndroidAuthority

Náklady na implementáciu ve?kej opera?nej pamäte výrazne klesli aj v?aka ?oraz ?astej?ie pou?ívaným kombinovaným pamä?ovým ?ipom. Na jedinom ?ipe sa tak nachádza pamä? flash (interné úlo?isko) a zárove? aj pamä? RAM. S vyu?itím týchto kombinovaných ?ipov tak odpadá nutnos? zaobstarania dvojice samostatných, ktoré sú výrazne nákladnej?ie. Vzh?adom na tento výrazný pokles cien výrobcovia radi siahajú po ?oraz vä??ej kapacite opera?nej pamäte, na ktorú technologicky zdatní jedinci radi po?úvajú. Aby toho nebolo málo, tak sa tieto kombinované pamä?ové ?ipy, ozna?ované aj skratkou PoP (Package on Package), neustále zmen?ujú a zárove? sú tak ?oraz menej náro?né na spotrebu batérie. Za príklad mô?e slú?i? 10 nm 6 GB pamä?ový modul, ktorý minulý rok za?ala vyrába? spolo?nos? Samsung a zárove? sa ?pekuluje o jeho pou?ití v o?akávanej Galaxy S8-?ke.

TIP: Je toto naozaj Galaxy S8? Na videách od Samsungu sa vyníma neznáme zariadenie

sk-hynix-ramzdroj fotografie: SKhynix

Hor?ie v?ak je, ?e drvivá vä??ina v sú?asnosti vyu?ívaných aplikácií nedoká?e takto ve?kú kapacitu pamäte RAM efektívne vyu?i?. To by sa v?ak mohlo v doh?adnej dobe zmeni? a do na?ich smartfónov by sa tak mali dosta? náro?nej?ie hry nasledované ?oraz kvalitnej?ou virtuálnou realitou. Pre kvalitnej?ie aplikácie v?ak nie je potrebná len vysoká kapacita opera?nej pamäte, ale aj jej vysoká výkonnos?. Tá je, na??astie, v dne?nej dobe realitou v?aka pokro?ilým pamätiam typu LPDDR4 a LPDDR4X, ktoré sú podporované od príchodu procesora Snapdragon 810. V sú?asnosti u? tieto pamäte podporujú v?etky nastávajúce vlajkové ?ipsety, ?o je rozhodne krok správnym smerom. Ak toti?to smartfóny majú ponúknu? rovnakú ve?kos? opera?nej pamäte ako herné konzoly alebo výkonné po?íta?e, tak by mala by? aj rovnako rýchla a efektívna a nemala by viac slú?i? len ako marketingový ?ah zo strany výrobcu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]