Prach a ?pina doká?u po?íta? po?kodi?, upcha? vetracie otvory a vo výsledku zní?i? jeho výkon ?i ovplyni? celkové fungovanie. Nezále?í na tom, ako ve?mi sa sna?í? udr?iava? svoj po?íta? ?istý. ?astice prachu sa doká?u usadi? aj v tých najmen?ích ?trbinách. Nenechaj si teda ujs? nasledujúcich 6 tipov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?istenie obrazovky

Utierka zdroj fotografie: Pixabay

Pre tento ú?el pou?ívatelia ?asto vyu?ívajú nevhodnú tkaninu ?i papierové utierky. Tie síce doká?u obrazovku vy?isti?, no prachové ?astice sa v nich nezachytia a ve?ké mno?stvo z nich tak skon?í na klávesnici. Zárove? v?ak papierové utieky ?i nejaké handry za sebou zanechávajú na obrazovke ?krvny, ale aj malé ?krabance. Ideálnym prostriedkom na vy?istenie obrazovky je utierka z mikrovlákna, ktorá doká?e prachové ?astice zachyti? a nezanecháva za sebou ?kvrny a ?krabance.

Odstránenie ne?istôt

Ocot
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Trápi ?a prehrievanie po?íta?a? Vyrie?i? to mô?e? aj takýmto bizarným spôsobom

Okrem prachu sú ?al?ím nepriate?om po?íta?ov rôzne ?kvrny a ne?istoty, ktoré sa neraz odstra?ujú pomerne ?a?ko. Pre odstránenie týchto ne?istôt je v?ak absolútne nevhodné pou?itie akýchko?vek prostriedkov obsahujúcich alkohol, ?pavok ?i acetón. Tieto látky by toti? mohli nadobro zmy? farbu klávesov alebo po?kodi? obrazovku. ?kvrny najlep?ie odstráni? bielym octom zmie?aným s vodou v rovnakom pomere. Potom navlh?enou utierkou mô?e? jednoducho vy?isti? v?etky ne?istoty.

Skoncuj so ?krabancami na obrazovke

Zubná pasta
zdroj fotografie: Pixabay

Aj ?krabance na tvojom disleji mô?u by? minulos?ou v?aka pár jednoduchým krokom. V tejto ?asti bude? potrebova? zubnú pastu a utierku z mikrovlákna. Uisti sa v?ak, ?e zubná pasta neobsahuje abrazívum ?i bieliace látky, ktoré mô?u obrazovku e?te viac po?kodi?. Ak má? tú správnu zubnú pastu, nanes ju na ?krabanec, ktorý chce? odstráni?. Nechaj pastu vyschnú? a následne ju zotri navlh?enou utierkou z mikrovlákna.

Vyfukovanie prachu

Fén
zdroj fotografie: Pixabay

O tom, ?e prach sa usadí v úplne ka?dej ?asti tvojho po?íta?a ti zrejme nemusíme hovori?. Týchto ?astíc sa v?ak mô?e? zbavi? pomerne jednoducho. Najprv je v?ak potrebné celý po?íta? vypnú? a odpoji? v?etky káble. Na vyfukovanie prachu zo ?trbín je vhodný stla?ený vzduch, no posta?í aj oby?ajný fén. Pokia? chce? prach odstráni? aj zo skrine po?íta?a, nezabudni demontova? bo?nú ?as?. Pri vyfukovaní prachu ale musí? pou?íva? iba studený vzduch, ke??e teplom by sa mohli niektoré komponenty po?kodi?.

Vy?e? prach zo v?etkých ?trbín

Injek?ná strieka?ka
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Spadol ti telefón do vody? Týchto 7 tipov ti ho mô?e pomôc? zachráni?

Ak sa ti fénom ?i stla?eným vzduchom nepodarilo odstráni? úplne v?etok prach, tak prichádza rad na injek?nú strieka?ku. Pomocou tohto jednoduchého nástroja jednoducho vyfúkne? prach naozaj z ka?dej ?trbiny. Pri výbere injek?nej strieka?ky siahni po tej s vä??ím objemom, ktorá doká?e vytvori? dostato?ne silný prúd vzduchu. Prach je mo?né z po?íta?a ?i klávesnice odstráni? aj be?ným vysáva?om. Pritom si ale daj pozor, aby si nepo?kodil komponenty v skrini po?íta?a.

?istenie klávesnice a my?i 

Klávesnica
zdroj fotografie: Pexels

Pri kompletnom ?istení po?íta?a ?i notebooku nezabudni venova? pozornos? aj klávesnici a my?i. V tomto kroku bude? znova potrebova? zriedený biely ocot s vodou v rovnakom pomere a utierku z mikrovlákna. Aby si odstránil prach aj z medzier medzi klávesami, bude? potrebova? nejaký tenký nástroj. Jeho okraje zaba? do navlh?enej utierky, ktorou vy?istí? aj malé ?trbiny bez toho, aby si musel demontova? v?etky klávesy.

prachzdroj fotografie: Screenshot/Vucko100/YouTube

Po?íta?e a notebooky sú s nami u? desa?ro?ia. V?aka nim si u?ah?ujeme ka?dodenný ?ivot a ich úloha v modernom svete je nenahradite?ná. Svojim výkonom doká?u spracova? obrovské mno?stvo dát, pomáhajú nám vytvára? softvér a vo vo?nom ?ase si na nich mô?eme zahra? aj rôzne hry ?i pozrie? film. Na oplátku sa o tieto zariadenia ale treba ob?as aj postara?, aby nedo?lo k zbyto?nému po?kodeniu hardvérových komponentov. Vyu?il si niektorý z na?ich tipov alebo pozná? iné spôsoby ako vy?isti? po?íta?? Pode? sa so svojimi ?zlep?ovákmi? v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]