V dne?nej ponuke výrobcov smartfónov existuje ve?ké mno?stvo najrôznej?ích modelov. Niektoré dokonca ponúkajú aj odolnos? vo?i vode. ?o ale treba robi?, ak tvoj smartfón nie je vodeodolný a omylom ti spadol do vody? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V týchto prípadoch ide doslova o no?nú moru majite?ov zariadení bez certifikácie, ktorá by zaru?ovala vodeodolnos?. Mnohým sa u? niekedy podarilo ?utopi?? svoj ob?úbený smartfón, ?i u? po?as sviatkov Ve?kej noci, alebo pri letnom osvie?ení v bazéne. Bohu?ia?, ak takýto model nie je vodeodolný, záruku nie je mo?né uplatni?. My v?ak máme pre teba dobré správy, preto?e aj ke? ti smartfón spadne do vody, tak e?te naozaj ni? nie je stratené. Následujúcich 7 rád má tak cenu zlata.

Vyber svoj smartfón z vody ?o najskôr

Smartfón vo vodezdroj fotografie: Screenshot/JA Creations/YouTube

Vieme, ?e táto rada znie ako samozrejmos?, no aj ke? si mo?no myslí?, ?e ?ivot tvojho smartfónu je nenávratne pre?, e?te ni? nie je stratené. Ka?dá sekunda, o ktorú bude telefón dlh?ie pod vodou, len od?a?uje ?ance na jeho záchranu.

Po vytiahnutí z vody ho musí? vypnú?

Turn Off
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
7 netradi?ných spôsobov pou?itia tvojho smartfónu, ktoré si e?te zaru?ene nevyskú?al

Mno?stvo smartfónov, ktoré nie sú odolné vo?i vode, sa po páde do tejto tekutiny automaticky vypne, aby sa predi?lo skratu. Ten by nadobro ?zabil? v?etku elektroniku vo vnútri. Ak je tvoj telefón pod vodou a nevypol sa sám, neváhaj a po vytiahnutí ho ?o najskôr vypni, aby si zabránil spomínanému skratu.

Ak má? mo?nos?, vytiahni z ?utopeného? telefónu batériu

LG G5 batériazdroj fotografie: Screenshot/PhoneArena/YouTube

Dnes existuje len zopár modelov, ktoré majú vymenite?nú batériu. Ak si majite?om jedného z nich a stane sa ti takáto nepríjemnos?, rozhodne vyber zo zariadenia akumulátor, a to ?o najskôr. Predíde? tým ?al?iemu po?kodeniu, nako?ko batéria u? nebude do obvodu dodáva? elektrickú energiu.

Vyber SIM kartu a v?etky ?al?ie periférne zariadenia

OnePlus X
zdroj fotografie: Pexels

Nenechaj si ujs?
Tieto ?íselné kódy zobrazia tajné funkcie tvojho smartfónu

Ka?dý majite? ?utopeného? smartfónu chce po tejto nehode zachráni? v?etky dôle?ité dáta. Nezabudni preto vytiahnu? zo slotu pamä?ovú kartu, SIM kartu alebo iné doplnky, ktoré sú v zariadení zapojené. Následne mô?e? tieto priestory vy?isti? suchou utierkou. Odporú?a sa pou?i? utierku z mikrovlákien alebo uterák. Papier nie je na odsatie vody vhodný, nako?ko mô?e tieto medzery upcha?.

Vlo? zariadenie do vákuového obalu

zdroj fotografie: Blitzwolf

Vo vákuu odstráni? vodu zo v?etkých ?trbín tvojho smartfónu, a to aj z miest, na ktoré by si sa s utierkou nedostal. Vákuový efekt vytvorí? po vlo?ení zariadenia do plastového vrecú?ka a následným odsatím v?etkého vzduchu. Chví?u to síce potrvá, no voda by sa mala zo v?etkých medzier pomaly dosta? von.

Smartfón vysu?í? aj v miske s ry?ou alebo v inom absorp?nom materiáli

smartfon v ry?izdroj fotografie: Screenshot/NerdAlert/YouTube

Vysu?enie mokrého smartfónu v miske s ry?ou síce znie ako mýtus, no je to skuto?ne ú?inná metóda. Aj ke? sa mô?e zda?, ?e je telefón suchý, tak v jeho útrobách stále ostali ?iasto?ky vody. Na odstránenie vlhkosti spo?ahlivo poslú?i miska s neuvarenou ry?ou, do ktorej polo?í? zariadenie na pribli?ne 2 dni. Pokia? nechce? mí?a? ry?u, mô?e? vyu?i? aj iný prostriedok. Vlhkos? skvelo absorbujú aj podstielky pre ma?ky ?i silikónové sá?ky, ktoré nájde? v krabici od nových topánok.

Po splnení týchto krokov skús svoj smartfón zapnú?

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Nenechaj si ujs?
8 funkcií Androidu, o ktorých vä??ina pou?ívate?ov nevie

Odborníci síce tvrdia, ?e mo?nosti na po?kodenie smartfónu po páde do vody sú vysoké, no aj napriek tomu sa niekedy zariadenia podarí v?as zachráni?. Musí? mu dopria? dostatok ?asu na vysu?enie a odstránenie vlhkosti. Ak sa ti tieto úlohy podarilo splni?, je ?as, aby si ho skúsil zapnú?. Nezabudni ale, ?e vo vnútri sa nesmie nachádza? ani kvapka vody, preto?e práve tá by mohla smartfón úplne zni?i?.

iPhone
zdroj fotografie: Pixabay

Bohu?ia?, niekedy sa stretávame aj s takýmito nepríjemnými situáciami, medzi ktoré patrí práve pád smartfónov do vody. Aj ke? mnohí v tej chvíli dostávame slab?í ?infarkt?, tak rozhodne netreba ihne? panikári?. ?ance na záchranu sú reálne, av?ak najprv je potrebné splni? predchádzajúce rady. Niekedy sa v?ak stane, ?e sa zariadenie jednoducho nepodarí vráti? spä? k ?ivotu a my sa tak musíme rozhodnú? pre kúpu nového, mo?no aj vodeodolného nástupcu. Podarilo sa ti niekedy ?utopi?? smartfón vo vode? Ako si postupoval pri jeho záchrane a ?i bola úspe?ná nám mô?e? napísa? priamo do komentárov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
22%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
11%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]