Len nieko?ko tý?d?ov dozadu pote?ila v?etkých európskych fanú?ikov spolo?nosti Xiaomi správa o oficiálnom vstupe tohto výrobcu na územie najstar?ieho kontinentu. V zozname krajín, v ktorých sa po novom zariadenia s logom Mi budú predáva? oficiálne, nechýbalo ani na?e malé Slovensko ?i susedné ?esko.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem ohlásenia oficiálnej dostupnosti produktov v?ak Xiaomi ?okovalo e?te nie?im ?al?ím. Dozvedeli sme sa toti?, ?e v takmer ka?dej krajine, kde tento ?ínsky gigant oficiálne zapo?al predaj svojich zariadení prostredníctvom autorizovaných distribútorov, plánuje postavi? aj kamenný obchod. Najnov?ie sa tak stalo v stove?atej Prahe, pri?om bol oficiálne otvorený dnes, 1. augusta.

xiaomi
zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Historický moment!

Ak sleduje? ná? Instagram, ur?ite vie?, ?e sme si takúto udalos? nemohli necha? ujs?. Vybrali sme sa tak do Prahy za teba, aby sme ti mohli prinies? exkluzívne zábery z tohto obchodu, ktorý by mohol by? najvä??ími priaznivcami tohto výrobcu pova?ovaný za svätostánok. Neodradila nás ani takmer 5-hodinová cesta, ktorú sme pre?kali s úsmevom na tvári práve pre rados? z toho, ?o nás v tento de? malo ?aka?. Po tom, ako sme dorazili na miesto, kde mal oficiálny Xiaomi obchod stá?, sme v?ak zostali, jemne povedané, sklamaní.


zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Obchod toti?to nebol obchodom, ale oby?ajným stánkom v strede nákupného centra, kde sa dalo nájs? len nieko?ko málo produktov. Navy?e sa nekonalo ?iadne oficiálne otvorenie ?i príhovor niekoho z predstavite?ov spolo?nosti. Na prilo?ených pultoch stáli vylo?ené smartfóny, ktorých ve?a nebolo. Ich nízky po?et je v?ak zatia? pochopite?ný, ke??e zo zákona mô?u by? v oficiálnej distribúcii predávané len tie, ktoré sú ozna?ené ako globálne a majú CE certifikáciu. Napríklad najnov?ia vlajková lo? MI6 vo verzii so 6 GB RAM a 64 GB úlo?iskom stojí 13 999 K?, ?i?e pribli?ne 535 ?.


zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech


zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Strohá ponuka, no aj tak zaujala

V ponuke obchodu nechýbali ani viaceré Xiaomi gadgety. V?etky predávané zariadenia disponujú o ?osi vy??ou cenou. Na tom v?ak nesie vinu na?a ?milovaná? DPH-?ka a distribútorovi preto sypa? popol na hlavu nebudeme.


zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Naopak by si to ale zaslú?il za organizáciu oficiálneho otvorenia, ktoré mohlo by? o poznanie pompéznej?ie. Nie, nemuseli nám pred nohy vyrolova? ?ervený koberec a ani automaticky po na?om príchode rozlieva? pravé francúzske ?ampanské, no nejaký oficiálny príhovor si podobná udalos? rozhodne zaslú?ila. Otvorenie prvej oficiálnej kamennej predajne Xiaomi v strednej Európe mal na starosti oficiálny distribútor pre ?eskú republiku, Beryko.cz.

Nenechaj si ujs?
Jeden z najlep?ích ?ínskych e-shopov spustil nový spôsob dopravy bez DPH. Vyskú?ali sme si to ?na vlastnú ko?u? a takýto je výsledok


zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Nechýbal ani MITU maskot

Komornú, ba priam a? nudnú atmosféru dokonca nezachránil ani maskot MITU v nad?ivotnej ve?kosti. Zostáva nám tak len veri?, ?e otvorenie oficiálnej slovenskej kamennej Xiaomi predajne bude o poznanie zaujímavej?ie. Tú na na?om trhu otvorí distribútor IRD, no zatia? nie je známe, kedy sa tak stane.

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
42%
Chcem to
5%
Mám to
16%
Nepáči sa mi to
21%
Neznášam to
5%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]