Tento ?ínsky výrobca nie je známy len v?aka svojim smartfónom, ale aj kvôli inej spotrebnej elektronike a zariadeniam do domácností. Mnoho z týchto produktov vy?lo na svetlo sveta v?aka crownfundingovému programu, kde ich mô?u fanú?ikovia podpori?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi pod zna?kou Mijia odhalilo nové slúchadlá HelloEar Arc, ktoré ihne? zaujmú svojim netradi?ným dizajnom. Ten je v?ak jednou z ich najvä??ích výhod, preto?e práve ergonomické spracovanie slúchadiel má za následok, ?e si s nimi budú môc? vychutna? svoje ob?úbené skladby skuto?ne v?etci fanú?ikovia, ktorým padnú do ucha ako ?uliate?. Za ich finálnou podobou stoja dlhé hodiny tvrdej práce a skúmania ?udského ucha.

zdroj fotografie: Xiaomi

Spolo?nos? po?as 4 rokov zbierala údaje o jeho tvare, pri?om výskumníci nazbierali viac ako 4 milióny vzoriek. V 3D tvare dokázali vytvori? a? 5000 skenov ucha a uskuto?nili viac ako 10 000 experimentov, v ktorých skúmali opotrebovanie ?udského sluchu v reálnych podmienkach. Zozbieraním celého mno?stva údajov sa im v kone?nom výsledku podarilo vytvori? dokonalé slúchadlá. Tie sa svojim tvarom prispôsobia uchu ka?dého milovníka audia, ktoré si bude môc? vypo?u? vo vysokej kvalite.

zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
U? nikdy nepou?ije? ?iadny slovník ?i Google Preklada?! Tieto parádne slúchadlá doká?u v reálnom ?ase preklada? re? a? do 37 jazykov

Tú zabezpe?ujú reproduktor s impedanciou 25 ? a citlivos?ou a? 106,5 dB a maximálny výstupný výkon ?iní 3 mW. Pre dokonalé podanie hlbokých, ale aj vy??ích tónov sú slúchadlá HelloEar Arc schopné reprodukova? zvuk vo frekven?nom rozsahu od 20 Hz do 20 kHz. Perfektné uchytenie v uchu pou?ívate?a bolo dosiahnuté pou?itím lekárskeho silikónu pri výrobe slúchadiel. V?aka tomu je kon?trukcia poddajná a po miernom stla?ení sa doká?e dokonale prispôsobi? tvaru ka?dého ucha.

zdroj fotografie: Xiaomi

S hmotnos?ou iba 12 g nebudú preká?kou ani pri dlhodobom nosení. Slúchadlá je mo?né k smartfónu ?i po?íta?u pripoji? prostredníctvom 3.5 mm jacku, ktorý je zabalený v leteckom hliníku opracovanom pieskovaním. Tento audio konektor ukon?uje 1,2 m dlhý kábel, ktorého zvý?enú odolnos? vo?i opotrebeniu zabezpe?uje jadro vystu?ené kevlarom. Výrobca, samozrejme, nezabudol ani na HD mikrofón s ovládaním hlasitosti a kvalitným prenosom hlasu pri volaniach.

zdroj fotografie: Xiaomi

HelloEar Arc majú nielen perfektnú kon?trukciu a ?pecifikácie, ale aj cenu, ktorá je vzh?adom na ich vlastnosti nasadená na ve?mi príjemnú hladinu. Za túto audio novinku si budúci zákazník v domácej ?íne zaplatí 299 juanov, ?o je zhruba 39 ?. Predaj slúchadiel bude spustený u? 22. augusta.

zdroj fotografie: Xiaomi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
30%
Páči sa mi to
30%
Chcem to
40%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]