Aj napriek tomu, ?e Windows XP o pár mesiacov oslávi svoje 16. narodeniny, stále je pou?ívaný miliónmi pou?ívate?ov po celom svete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Microsoft ukon?il podporu pre tento legendárny opera?ný systém e?te v apríli 2014 a ve?ké mno?stvo pou?ívate?ov, ?i u? vo firmách, alebo domácnostiach, stále nepre?li na novú 10-ku. Pred pár d?ami si to vypýtalo dôsledok v podobe globálneho ransomvérového útoku, ktorému sa nevyhla ani Nitrianska nemocnica. Úto?níci vyu?ili známu bezpe?nostnú chybu v XP-?ku a od infikovaných pou?ívate?ov ?iadali za de?ifrovanie disku výkupné vo vý?ke 300 dolárov v bitcoinoch.

windows xp
zdroj fotografie: Microsoft

Vrá?me sa ale spä? k téme. Pod?a ?tatistík od Net Applications, XP-?ko je momentálne tretí najpopulárnej?í opera?ný systém na svete, pri?om mu patrí 7,04 % trhový podiel. Aj z ni??ie uvedených ?tatistík vyplýva, ?e zastaraný a nepodporovaný opera?ný systém je populárnej?í ne? akáko?vek verzia Windowsu 8 a akáko?vek verzia MacOS ?i Linuxu. Nad XP-?kom vedie u? len Windows 10 s 26,28 % podielom a prvé miesto obsadzuje legendárny Windows 7 so 48.5 % podielom.

nenechaj si ujs?
22-ro?ný chalan zastavil obrovský hackerský útok po celom svete len v?aka kúpe domény za 10 ?

TOP 5 najpopulárnej?ích opera?ných systémov:

  1. Windows 7: 48.5 %
  2. Windows 10: 26.28 %
  3. Windows XP: 7.04 %
  4. Windows 8.1: 6.96 %
  5. Mac OS X 10.12: 3.21 %

Keby sme mali premietnu? tieto ?tatistiky do konkrétnych ?ísel, tak by sme zistili, ?e Windows XP be?í pribli?ne na 140 miliónoch po?íta?ov. Európsky policajný úrad (Europol) varoval, ?e kyber útok bude tento tý?de? pokra?ova?, nako?ko ?udia sa vrátili do práce a prihlásili na svoje po?íta?e. Microsoft na??astie nenechal pou?ívate?ov Windows XP v ?tichu a bezpe?nostnú aktualizáciu vydal aj pre tento systém, ktorý u? roky nepodporuje.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.