Ransomwér WannaCry zasiahol zariadenia a? v 99 krajinách sveta a obe?ami sa okrem firiem stali aj mnohé nemocnice a ?al?ie významné spolo?nosti. Po detailnej?om skúmaní firmy KasperskyLab sa zistilo, ?e najviac zasiahnutých po?íta?ov be?í na star?om Windowse 7. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pribli?ne tý?de? po útoku hackerov zverejnila bezpe?nostná spolo?nos? Kaspersky Lab výsledky zo skúmania. Pod?a nich ale be?alo najviac zasiahnutých po?íta?ov na star?om systéme Windows 7. ?kodlivý kód neobi?iel ani staru?ké XP-?ko, no v tomto prípade ovládol pribli?ne iba jeden po?íta? z tisíc. Zasiahol dokonca aj zhruba 1 % opera?ných systémov Windows Server 2008 R2. Posledné dve spomínané verzie tak v ?írení ransomwéru zohrali len ve?mi malú úlohu.

Windows XPzdroj fotografie: Kaspersky

Nenechaj si ujs?
22-ro?ný chalan zastavil obrovský hackerský útok po celom svete len v?aka kúpe domény za 10 ?

Po útoku si najvä??iu kritiku zo?al práve tvorca týchto opera?ných systémov, Microsoft. Pre najviac zasiahnutú verziu Windows 7 bola bezpe?nostná záplata vydaná e?te mesiac pred útokom. Bohu?ia?, pou?ívatelia starého Windowsu XP dostali aktualizáciu a? ke? bolo po v?etkom. Aj to sa v?ak týkalo iba zákazníkov, ktorí za podporu zaplatili. Mnoho ?al?ích po?íta?ov tak ostalo ve?mi zranite?nými a WannaCry sa prostredníctvom nich mô?e ?íri? ?alej.

Kasperskyzdroj fotografie: Costin Raiu/Twitter

Jedná sa ale iba o ve?mi malý po?et zariadení a spolo?nos? Kaspersky Lab u? na?la rie?enie, ako da? v?etko do poriadku. Pod?a výskumníkov je mo?né v?aka slabým kódom ransomwéru vráti? spä? v?etku ?kodu, ktorú napáchal. V praxi to znamená, ?e je mo?né po?íta? obnovi? do pôvodného stavu, akoby ho ?kodlivý kód ani nezasiahol. Spolo?nos? Quark Security dokonca u? na tento ú?el vyvinula aj ?peciálny nástroj. Vyu?i? ho budú môc? v?etci po?kodení pou?ívatelia systémov Windows 7, XP, Vista a ?al?ích.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]