Udržateľná výroba automobilov je jedným zo zásadných princípov spoločnosti Volkswagen Slovakia. Do roku 2025 má pred sebou novú ekologickú výzvu, a to znížiť zaťaženie životného prostredia o 45 %. Informovali o tom v piatok zástupcovia automobilky počas diskusie o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila za účasti zástupcov úradov a inštitúcií z oblasti životného prostredia.

Spoločnosti Volkswagen Slovakia sa podarilo splniť cieľ zníženia zaťaženia životného prostredia na jedno vyrobené vozidlo do roku 2018 o 25 % oproti roku 2010. Znižovanie zaťaženia životného prostredia dlhodobo meria pomocou piatich kľúčových ukazovateľov: spotreba energie a vody a produkcia odpadov končiacich na skládke, emisií CO2 a prchavých organických zlúčenín (VOC).

Nové výzvy do roku 2025

Aktuálne pokračuje stratégia značky Volkswagen v oblasti ochrany životného prostredia pod názvom Zero Impact Factory novými výzvami do roku 2025. Cieľom je znížiť zaťaženie životného prostredia až o 45 % na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s referenčným rokom 2010. To znamená o 45 % menej spotrebovanej energie a vody a o 45 % menej vyprodukovaných odpadov končiacich na skládke, emisií CO2 a VOC.

„Rok 2019 sa nesie vo Volkswagen Slovakia v oblasti životného prostredia v znamení vody. Spolu s intenzívnou internou komunikáciou zameranou na znižovanie spotreby vody a zlepšenie kvality odpadových vôd sme sa venovali rozsiahlej sanácii potrubných rozvodov privádzajúcich do bratislavského závodu pitnú a úžitkovú vodu, zmodernizovali sme vlastnú úpravňu úžitkovej vody, ako aj čistiareň odpadových vôd,“ priblížil Róbert Ollári, vedúci oddelenia životného prostredia vo VW SK.

V predchádzajúcom roku predstavovala spotreba úžitkovej vody z vlastných studní nachádzajúcich sa 15 kilometrov od závodu až 80 % z celkovej spotreby vody. Tá sa po úprave používa nielen vo výrobe, ale aj v sociálnych zariadeniach, čím dochádza k významným úsporám pitnej vody.

Dôležité sú aj moderné technológie

Spoločnosť investuje do moderných technológií nielen pri výrobe vozidiel, ale aj do opatrení a technológií priateľských voči životnému prostrediu. Napríklad chemické a splaškové odpadové vody prechádzajú pred ich vypustením do vodného ekosystému dôkladným viacstupňovým procesom čistenia vôd priamo vo výrobných prevádzkach a následne v podnikovej čistiarni odpadových vôd. Tá prešla viacerými modernizáciami a intenzifikáciami. Odpadové vody tak po viacstupňovom čistení dosahujú kvalitu vodných ekosystémov.

V oblasti energií nasadzuje spoločnosť úsporné opatrenia a technológie, ktoré znižujú energetickú náročnosť výroby a náklady. Automobilka zároveň odoberá elektrinu pochádzajúcu výlučne z obnoviteľných zdrojov, čím priamo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a znižovaniu produkcie skleníkových plynov.

Ekologicky udržateľné riešenia

Aj v rámci firemnej mobility sa spoločnosť sústreďuje na ekologické a udržateľné riešenia. Do vozového parku postupne pribúdajú automobily s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), ktoré produkujú o 25 % menej CO2, o 70 % menej NOx a o 90 % menej pevných častíc v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom. Na podporu elektromobility slúžia desiatky nabíjacích stojanov v areáli spoločnosti aj na parkoviskách pre zamestnancov.

Pri ochrane životného prostredia zohrávajú dôležitú úlohu aj zamestnanci. Vďaka ich zlepšovacím návrhom sa darí spoločnosti napĺňať ciele vo všetkých oblastiach. V roku 2018 bolo zrealizovaných celkovo 84 ekologických zlepšovacích návrhov zamestnancov. Medzi najvýznamnejšie patrí optimalizácia procesu na linke umývania karosérií, kde spoločnosť dosiahla úsporu úžitkovej vody a zároveň zníženie množstva odpadovej vody v objeme takmer 7000 kubických metrov ročne.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom