Milovníci smartfónov od technologického giganta z Kalifornie sú u? v napätí kvôli septembrovému predstaveniu nového iPhone 8. Po?as tejto významnej udalosti Apple mô?e prinies? viacero noviniek, ktorými prekvapí svojich fanú?ikov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?doro?ne je premiéra nových zariadení z dielne Apple ve?kou a neprehliadnute?nou udalos?ou, ktorá láka poh?ady mnohých technologických nad?encov. Inak tomu nebude ani o pár dní, presnej?ie 12. septembra, kedy nám spolo?nos? uká?e to najlep?ie, ?ím aktuálne disponuje. Jedným z najo?akávanej?ích produktov bude jednozna?ne výro?ný iPhone 8, s ktorým sa chce výrobca opä? vráti? medzi silnejúcu konkurenciu. Od najhodnotnej?ej firmy sveta v?ak zrejme uvidíme viac ako len nové smartfóny.

Mnohí analytici, ale aj fanú?ikovia o?akávajú príchod 3 nových iPhonov.
iphone 8

zdroj fotografie: Screenshot/DetroitBORG/YouTube

V poradí desiaty smartfón Apple prinesie takmer bezrámikový OLED displej, ktorý svojou rozlohou vytla?í zo svojej stabilnej pozície domovské tla?idlo. Disponova? vraj bude aj bezdrôtovým nabíjaním a e?te výkonnej?ím procesorom.

zdroj fotografie: YouTube/MKBHD

Dizajn e?te dávnej?ie nechtiac prezradil Apple priamo v kóde programu.

zdroj fotografie: Apple

Detailov o ?al?ích dvoch smartfónoch je pomenej, no s najvä??ou pravdepodobnos?ou pôjde o vylep?ené minuloro?né vlajkové lode – iPhone 7S a 7S Plus.

zdroj fotografie: Screenshot/DetroitBORG/YouTube

Tu v?ak ponuka Apple nekon?í. Pod?a ?pekulácií má spolo?nos? pracova? tie? na nových inteligentných hodinkách Apple Watch.

zdroj fotografie: Apple/YouTube

Nenechaj si ujs?
Pozvánka na predstavenie nových iPhonov prezrádza okrem dátumu viac ne? si myslí?. Analýzy odborníkov skuto?ne stoja za pozornos?
Jeden z nových modelov týchto hodiniek prinesie aj vlastné mobilné pripojenie. Tým by nemuseli by? po celý ?as spárované s iPhonom.

zdroj fotografie: Apple

Apple má ma? plné ruky práce aj s novým TV boxom, ktorý dostane podporu prehrávania obsahu v 4K.

zdroj fotografie: Apple

Odhalenia sa do?ká aj finálna verzia iOS 11, ktorú u? nieko?ko tý?d?ov aktívne testujú beta testeri.

zdroj fotografie: Apple

Ohromnou mo?nos?ou pre vývojárov bude v poslednej verzii vyu?itie fotoaparátu pre aplikácie s roz?írenou realitou.

Do konca tohto roka sa na pulty dostane nový domáci asistent Apple HomePod. Viac nám o ?om výrobca zrejme prezradí onedlho.

zdroj fotografie: Screenshot/The Verge/YouTube

Nenechaj si ujs?
iPhone 8 mô?e prinies? historicky najvä??ie rozdiely v ovládaní softvéru. iOS zmení od základov
Ve?kolepú premiéru nových zariadení od Apple mô?e? sledova? u? 12. septembra.

Snahy spolo?nosti opä? zapadnú? medzi konkurenciu nielen vo svete smartfónov sú stále vidite?nej?ie. Príchodom výro?ného iPhonu 8 si Apple zárove? uctí svoje 10. výro?ie od predstavenia prvého smartfónu. Fanú?ikovia sa u? noviniek nevedia do?ka?, no otázne ostáva, ?i sa na to te?í aj ich pe?a?enka. Plánuje? kúpu niektorého z pripravovanaých iPhonov? A nezabudni sledova? túto ve?kú udalos? spolu s nami u? 12. septembra.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]