Vývoj moderných technológií do?iel u? do takého ?tádia, ?e vyu?ívanie umelej inteligencie, ktorá sa doká?e sama u?i?, nie je nezvy?ajné. Práve tú vyu?il aj jeden z najvä??ích softvérových gigantov, Google, aby vytvoril nádherné fotografie krajiny. Zdrojom pôvodných snímkov v?ak bola galéria fotiek, ktoré obsahuje Google Street View a výsledok hovorí sám za seba.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Potenciál umelej inteligencie je skuto?ne obrovský a vyu?i? ju je mo?né v akomko?vek projekte. Google pri?iel s nápadom vy?i? túto technológiu na úpravy oby?ajnej fotografie zo Street View na profesionálnu snímku krajiny, a to v?etko bez ?udského zásahu.

U?í ?sa to? samo

Na tento ú?el vyu?íva umelá inteligencia strojové u?enie, ktoré doká?e ?vy?koli?? neurónovú sie? na skenovanie tisícok fotografií zo spomínanej funkcie. Následne doká?e vybra? tie najlep?ie snímky, ktoré potom vyu?ije pri ?al?ích úpravách v ?peciálnom softvéri. Ten sa sna?í napodobni? zmý??anie profesionálneho fotografa, aby tak bolo mo?né vytvori? takmer dokonalú panorámu. Aj tento výskum je dôkazom toho, ?e umelá inteligencia si uplatnenie doká?e nájs? tie? v umeleckej sfére.

zdroj fotografie: Google

Potrebná je ale aj ?udská ruka

Strojové u?enie softvéru na úpravu umeleckých diel je pomerne zlo?ité, preto?e vy?aduje pokyny a vstupné údaje od ?udí. Tí musia ur?i?, ktoré svetelné efekty sú lep?ie alebo aké filtre doká?u skrá?li? fotografiu. Hui Fang, softvérový in?inier tímu pre vývoj strojového vnímania v Google, spolu so svojimi výskumníkmi v?ak dokázal vyu?i? dve rozdielne neurónové siete, ktoré pou?il na zlep?enie kvality výsledných fotografií. Jedna neurónová sie? dokázala sama opravi? profesionálne zábery, ktoré boli automaticky upravené v systéme a druhá z nich potom identifikovala pôvodné snímky od tých upravených.

zdroj fotografie: Google

Nenechaj si ujs?
Nová umelá inteligencia dokázala upravi? a prepísa? vlastný kód, aby zvý?ila svoju inteligenciu
Softvér, ktorý sám od seba rozozná nekvalitnú fotografiu

Vo výsledku tak bolo mo?né vytvori? ?pi?kový softvér, ktorý sám doká?e rozoznáva? a rozumie? kvalitným ?i nevydareným fotografiám. Tie potom mô?e vhodne upravi? tak, aby bol dosiahnutý ?o najlep?í výsledok profesionálneho záberu. Pre overenie schopností umelej inteligencie po?iadali o pomoc skúsených fotografov, ktorí mali hodnoti? vybrané fotografie, pri?om medzi nimi sa nachádzali aj tie zachytené ?lovekom. Výsledok bol skuto?ne prekvapujúci, preto?e mnoho z nich získalo vynikajúce skóre. To je dôkazom, ?e umelá inteligencia doká?e aj v umeleckom priemysle urobi? ve?ké zázraky. Jej schopnosti tak mô?u by? v budúcnosti vyu?ité napríklad pri fotografovaní v reálnom svete.

zdroj fotografie: Google

Vývoj tejto technológie rýchlo napreduje a u? dnes ju mô?eme okrem umeleckej sféry nájs? aj v omnoho be?nej?ích zariadeniach ako smartfóny ?i domáci digitálni asistenti. V?aka rozvoju umelej inteligencie sa stáva ka?dodenný ?ivot ?udí ?oraz ?ah?ím a rôzne systémy nám doká?u pomôc? aj s be?nými ?innos?ami, medzi ktoré patrí napríklad spísanie nákupného zoznamu. Podobných zariadení je ?oraz viac a rovnako pribúdajú aj pou?ívatelia, ktorí si ich funkcie nesmierne chvália. Stále túto technológiu ?aká e?te dlhá cesta k dokonalosti, no u? teraz mô?eme pozorova? jej nesmierny úspech.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]