Výskumníci z Univerzity UC v San Diegu predstavili prevratnú novinku. Podarilo sa im toti? vyrobi? tepelný senzor, ktorý pre svoje fungovanie nepotrebuje takmer ?iaden zdroj energie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Svoj prevratný tepelný senzor detailne popísali v ?urnály Scientific Reports. V skuto?nosti tento senzor spotrebúva len 113 piko-wattov, ?o je asi 10 miliárd krát menej energie ako 1 watt. ?Vytvárame systémy, ktoré majú také nízke po?iadavky na napájanie, ?e by mohli by? potenciálne roky napájané len malou batériou.“ uviedol vo vyhlásení Hui Wang, autor ?túdie.

zdroj fotografie: UC San Diego Jacobs School of Engineering

Tým výskumníkov dokázal vyrobi? tento tepelný senzor tak, ?e zredukoval spotrebu energie v dvoch oblastiach. V prvom rade vyu?ili vo svoj prospech fenomén, ktorého sa mnohí výrobcovia a výskumníci sna?ia zbavi?. Ten súvisí s MOSFET tranzistormi, ktoré ako polovodi?e doká?u vytvori? bariéru, ktorou doká?u zabráni? toku elektrónov. Av?ak neustálym zmen?ovaním tranzistorov je stále ?a??ie docieli?, aby cez túto bariéru neunikali ?iadne elektróny. Tento fenomén je známy ako ?gate leakage? a zatia? ?o ostatní výskumníci sa sna?ia tohto nepriaznivého efektu zbavi?, tým výskumníkov zo San Diega ho vyu?il práve vo svoj prospech.


zdroj fotografie: UC San Diego Jacobs School of Engineering

Práve tieto uniknuté elektróny slú?ia ako zdroj napájania tepelného senzora. V druhom rade zmenili výskumníci spôsob, akým sníma? mení teplotu na digitálne vstup. Tým docielili, ?e ich tepelný senzor spotrebúva 628-krát menej energie ako najmodernej?ie senzory. Senzor s takmer nulovou energiou má teplotný rozsah -4 a? 104 stup?ov Fahrenheita a mohol by by? potenciálne pou?itý v oblasti nosite?nej elektroniky. Taktie? by svoje miesto mohol nájs? v domácich monitorovacích systémoch alebo systémoch monitorujúcich teplotu prostredia.

zdroj fotografie: UC San Diego Jacobs School of Engineering

Jedinou nevýhodou je, ?e oproti aktuálne pou?ívaným senzorom poskytujú údaje o nameranej teplote o nie?o pomal?ie. Presnej?ie doká?u spracova? jednu nameranú hodnotu teploty za sekundu. Výskumníci v?ak tvrdia, ?e v oblastiach ako je meranie teploty ?udského tela ?i teploty prostredia, kde sa teplota nemení tak rýchlo, to nie je ?iadnou nevýhodou. Momentálne výskumníci pracujú na optimalizácii dizajnu senzora a zlep?ovaní jeho presnosti.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.