Istý vysoko?kolák vyu?il najmodernej?ie technológie v prospech svojho zdravia. Napravil si toti? zuby pomocou vlastného stroj?eka, ktorý si vyrobil z 3D tla?iarne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Amos Dudley mal stroj?ek e?te na strednej ?kole, ale nenosil ho správne, ?o viedlo k posúvaniu jeho zubov. Ke??e u? nechcel vyhodi? ?al?ie tisíce dolárov za nové stroj?eky, pristúpil k odvá?nemu rie?eniu. Vyrobil si vlastný! Viedla ho k tomu najmä kombinácia dvoch faktorov: mal problém so zubami, av?ak mal prístup ku kvalitnej ?kolskej 3D tla?iarni. Túto výhodu sa tak rozhodol naplno vyu?i?. Celý proces síce nebol jednoduchý, no Dudleyho námaha rozhodne stála za to.

Najprv si vytvoril formu svojich zubov pomocou alginátového prá?ku. ?Tieto formy sú ve?mi presné a doká?u zachyti? ú?asné mno?stvo detailov,? pí?e vysoko?kolák. Zaobi?lo sa to síce s pár bublinami, ale tie pri stroj?eku nie sú preká?kou.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Vytvorenie tohto odliatku bolo jednoduché, hovorí. ?Formu som vlo?il hore nohami do nádoby na jogurt a potom ju naplnil kvapalinou Permastone.? ?Ke? to vy?lo, jednoducho som odtrhol vrch, aby som odhalil odliatok a pou?il ?iletku na vyhladenie okolia.?

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Na tejto fotografii u? mô?e? vidie?, ako presne vyzerajú jeho zuby. Najviac vy?nieva zub s ozna?ením ?LI-r?.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Laserové skenovanie bolo celkom bezbolestné, aj ke? opisuje softvérové rozhranie NextEngine ako ?hrozné?. ?Vyzeralo to tak, ?e rozmery skenovania kore?pondujú s rozmermi, ktoré som meral na fyzickom modeli pomocou posuvných meradiel,? pí?e.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

V tomto kroku to u? za?alo vyzera? ove?a zaujímavej?ie. Takto sa tla?ila forma v 3D tla?iarni.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Detailnej?í poh?ad na vytla?ený 3D model.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Toto sú v?etky vytla?ené stroj?eky. Ich zna?enie je ve?mi dôle?ité, nako?ko virtuálne vyzerajú identicky.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Potom, ako finálne verzie stroj?eka vy?li zo stroja na vákuové formy, Dudley obrúsil ich okraje, aby mu nedrá?dili ?asná.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

Stála táto pomerne náro?ná práca za to? Takto vyzeral jeho úsmev predtým…

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

…a takto po ?tyroch mesiacoch.

3d tla?iare?
zdroj fotografie: Amos Dudley

V?etky pou?ité materiály vy?li ?ikovného ?tudenta iba na 60 dolárov. U?etril tak poriadne zaujímavú ?iastku, ked?e stroj?eky be?ne stoja od 800 do 1000 ?. Zaujal ?a tento príbeh a chcel by si sa o ?om dozvedie? viac? V tom prípade mô?e? nav?tívi? blog Amosa Dudleyho, kde svoju prácu opísal ove?a podrobnej?ie. Av?ak ur?ite ho ne?iadaj o vytvorenie stroj?eka pre teba. Pre nikoho iného toti? ?al?ie kusy nemieni vyrába?. Podobné kúsky si na 3D tla?iarni mô?e? vytla?i? aj doma. Sta?i? bude jedna z týchto 3D tla?iarní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
89%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.