Najnov?ou hrozbou pre na?e smartfóny je malvér s názvom Xavier, ktorý je obsiahnutý v stovkách bezplatných aplikácií Obchodu Play.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a expertov na bezpe?nos? spolo?nosti Trend Micro je tento malvér vopred nain?talovaný v mnohých, zdanlivo ne?kodných aplikáciách. Na ne mô?u pou?ívatelia smartfónov s opera?ným systémom Android narazi? v Obchode Play. Jedná sa najmä o rôzne editory fotografií ?i aplikácie s tapetami, ktoré si u? stihlo stiahnu? zna?né mno?stvo ?udí. Spôsob, akým Xavier smartfónom ?kodí, je naozaj prefíkaný, nako?ko sa tvári ako oby?ajná reklama, ktorá má vývojárom prinies? zisk. Takýto prvok je ?asto ozna?ovaný ako ?adware?, no z pomerne ne?kodného reklamného systému sa stal nebezpe?ný druh ?kodlivého kódu.

zdroj fotografie: Google Play

Nenechaj si ujs?
Najvä??ia hrozba pre priemyselné systémy doteraz odpojila domácnosti od elektrickej energie. Vyrie?il to slovenský ESET

Xavier je navrhnutý tak, aby sa dokázal vyhnú? analýze bezpe?nostných programov a jeho ú?elom je zbiera? citlivé informácie o pou?ívate?och. Po nain?talovaní doká?e na dia?ku stiahnu? kódy zo servera a nenápadne zhroma??ova? pou?ívate?ské údaje, ako e-mailovú adresu, ID zariadenia, informácie o verzii opera?ného systému, krajine, výrobcovi ?i o operátorovi. Mno?stvo a druh dát, ktoré doká?e zozbiera? je naozaj ob?írne, a preto sa pre mnohých stáva ve?mi nebezpe?ným. Najviac pou?ívate?ov, ktorých zariadenia Xiavier infikoval pochádza z ázijských krajín a pomenej ich je z USA ?i Európy.

zdroj fotografie: Pixabay

Nie je to poprvýkrát, ?o sa aplikácie v Obchode Play stali zdrojom ?írenia ?kodlivého kódu. V tomto roku u? ide o tretí takýto prípad, pred ktorým bolo v marci zaznamenaných zhruba 100 aplikácií s malvérom Windows. O dva mesiace na to sa objavil omnoho nebezpe?nej?í druh kódu, Judy, ktorý obsahovalo viac ako 36 miliónov aplikácií. Tieto správy sú dôkazom, ?e ani v dne?ných d?och nie sú na?e smartfóny ?i tablety dostato?ne chránené pred útokmi. Riziko infikovania sa v?ak dá zní?i? na minimum. Pou?ívate? by tak  mal s?ahova? iba aplikácie od overených vývojárov a pravidelne aktualizova? svoje zariadenie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]