Ministri členských krajín Európskej únie (EÚ) zodpovední za oblasť energetiky v utorok v Bruseli odobrili reformu trhu s elektrickou energiou, čo znamená, že spotrebitelia v celej EÚ na ceste k bezuhlíkovej spoločnosti budú ťažiť zo stabilnejších cien energie, menšej závislosti od ceny fosílnych palív a lepšej ochrany pred budúcimi krízami.

Belgická ministerka energetiky Tinne Van der Straetenová v mene belgického predsedníctva v Rade EÚ spresnila, že ide o „míľnik“ pre EÚ smerom k bezuhlíkovej a ekologickejšej budúcnosti.

„Prijatím reformy trhu s elektrinou posilňujeme postavenie spotrebiteľov, zabezpečujeme bezpečnosť dodávok a pripravujeme cestu pre stabilnejší, predvídateľnejší a udržateľnejší trh s energiou,“ odkázala.

Zmluvy o kúpe energie (PPA) sú dlhodobé zmluvy, ktoré zákazníkom a investorom poskytujú stabilitu. Aktualizované pravidlá podporujú ich zavádzanie a znižujú zbytočnú byrokraciu a poplatky.

V súlade so svojimi plánmi na dekarbonizáciou môžu členské štáty ďalej podporovať investície do obnoviteľných zdrojov energie v rámci dohôd o nákupe energie, a to aj vytvorením záručných schém.

Okrem toho budú členské štáty pre svoje schémy priamej cenovej podpory využívať aj obojsmerné zmluvy o rozdiele (CfD) alebo ekvivalentné schémy s rovnakými účinkami, aby podporili nové investície do výroby elektriny a zabezpečili, že ceny elektriny budú menej ovplyvnené kolísaním cien na trhoch s fosílnymi palivami.

Obojsmerné zmluvy o rozdiele sa môžu vzťahovať aj na investície do nových zariadení na výrobu energie na báze veternej, solárnej, geotermálnej, jadrovej a vodnej energie bez použitia zásobníkov.

Nové pravidlá dávajú Rade EÚ právomoc vyhlásiť krízu na základe návrhu Európskej komisie v prípade veľmi vysokých cien na veľkoobchodných trhoch s elektrinou alebo v prípade prudkého nárastu maloobchodných cien elektriny.

Kroky, ktoré majú členské štáty prijať v prípade elektrickej krízy, okrem už existujúcich opatrení, zahŕňajú ďalšie zníženie cien elektriny pre zraniteľných a znevýhodnených odberateľov. Členské štáty by mali zabrániť akémukoľvek neprimeranému narušeniu vnútorného trhu s elektrickou energiou, a to aj zabezpečením rovnakých podmienok pre dodávateľov počas krízy.

Členské štáty posilnia svoje opatrenia na ochranu zraniteľných a energeticky chudobných zákazníkov vrátane zákazu ich odpájania od siete. Reforma podporuje schémy zdieľania energie, ktoré dopĺňajú existujúce ustanovenia o komunitách obnoviteľnej energie a občianskych energetických komunitách.

Na ceste k bezuhlíkovému hospodárstvu sa takzvané kapacitné mechanizmy – opatrenia zavedené členskými štátmi na riešenie problémov s primeranosťou kapacity – stanú štrukturálnejším prvkom trhu s elektrinou a už nebudú dočasnými opatreniami. Tým sa zlepší bezpečnosť dodávok a zvýši sa flexibilita, keďže podiel obnoviteľných zdrojov energie sa bude postupne zvyšovať.

Nariadenie po jeho podpísaní bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, nadobudne platnosť dvadsiaty deň po tomto dátume a stane sa priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Členské štáty budú mať k dispozícii šesť mesiacov na prispôsobenie svojej národnej legislatívy ustanoveniam smernice o trhu s elektrinou.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú