Univerzita Komenského v Bratislave plánuje vybudovať pavilón špičkových technológií. V súvislosti s tým vyhlásila verejnú súťaž na jeho vybudovanie. Celková odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 7,9 milióna eur bez DPH. Záujemcovia môžu posielať svoje ponuky do 10. septembra 2021. Univerzita zverejnila výzvu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie v utorok 3. augusta.

Univerzita ako verejný obstarávateľ požaduje na ponuku zábezpeku vo výške 2 500 000 eur. Úspešný uchádzač je zároveň povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť univerzite na svoje náklady zábezpeku za riadne vykonanie prác vo forme záruky vystavenej bankou alebo poisťovňou s oprávnením podnikať na Slovensku.

Obsahom bankovej záruky bude záväzok banky alebo poisťovne uspokojiť budúceho objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky voči budúcemu zhotoviteľovi. Napríklad ak pôjde o uspokojenie nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody či nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

Týkať sa to bude aj iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela do uplynutia desatich dní od momentu protokolárneho odovzdania diela, ktoré nebudú budúcim zhotoviteľom riadne a včas v prospech budúceho objednávateľa uspokojené.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP