Vláda Slovenskej republiky v utorok schválila súbor opatrení, ktoré povedú k zvýšeniu pripravenosti krajiny na negatívne dôsledky klimatických zmien, upozorňuje Ministerstvo životného prostredia SR na svojom Facebooku.

Na pláne sa podielalo viac ako 200 expertov

Ako uvádza TASR, dokument s názvom Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) vytvorilo viac než 200 expertov z rôznych oblastí. Podľa ministerstva má NAP „prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov. Zároveň obsahuje návrh systému monitorovania zraniteľnosti, návrh systému strednodobého hodnotenia adaptačného procesu v podmienkach Slovenska, vrátane sledovania väzieb medzi nákladmi a prínosmi.“

Do roku 2023 a 2027

V národnom akčnom pláne sa nachádza 45 špecifických opatrení a 169 úloh, ktoré majú byť realizované v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte. NAP špecificky stanovuje kroky na „zavedenie opatrení v krátkom čase od roku 2021 do 2023 a strednodobom horizonte od roku 2024 do 2027.“

Implementačný dokument, ktorý dnes vládny kabinet schválil, sa zameriava na 7 oblastí, v ktorých identifikuje prístupy pomáhajúce adaptácií na prebiehajúce alebo očakávané zmeny a taktiež zvyšuje odolnosť systémov.

Konkrétne sa NAP zameriava na ochranu, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzitu, zdravie a zdravú populáciu, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia.

Okrem toho by sa mala zvýšiť aj adaptačná schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny a malo by prísť k uplatneniu opatrení na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity a udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.  Prispôsobiť sa zmene klímy má aj lesné hospodárstvo. Podporovať a presadzovať sa budú alternatívne modely hospodárenia podporujúce stabilitu a odolnosť lesných porastov. V oblasti prírodného prostredia a biodiverzity by sa mala zvýšiť ekologická stabilita krajiny, píše TASR.

Každoročné hodnotenie

O tom, že vláda zmenu klímy neberie na ľahkú váhu, svedčí aj fakt, že Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy chce Ministerstvo životného prostredia SR každoročne vyhodnocovať, aspoň to tvrdí minister životného prostredia Ján Budaj.

„Chceme kontrolovať, či jednotliví aktéri, zodpovední za prijímanie opatrení a plnenie úloh, prichádzajú s riešeniami a robia kroky, ktoré vyplývajú zo zadefinovaného plánu,“ uvádza minister.

Podľa šéfa envirorezortu ide o rozumnú investíciu, pričom pôjde o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje zmenu spôsobu fungovania našej ekonomiky a prehodnotenie našich investičných priorít.“ Ďalej minister zdôrazňuje, že „osvojením si zelených hodnôt a nových vzorcov správania sa, uvedomelým znižovaním neudržateľnej spotreby spoločnosti a zmenou životného štýlu, sa môžeme všetci spolupodieľať na zvládnutí výziev, ktoré priniesla zmena klímy.“

Nie len míňanie štátnych peňazí, ale aj práca pre desiatky a stovky podnikateľov

Pod adaptáciou na zmenu klímy však nemožno chápať len náklady, ale aj spôsob, ako podporiť ekonomiku efektívnejšie využívajúcu zdroje. Okrem toho adaptácia podporí rozvoj domáceho podnikateľského sektora a to najmä v oblastiach stredného a malého podnikania. Dá totiž príležitosť firmám, ktoré nové ekologickejšie riešenia dokážu uviesť do praxe.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú