Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chce po podpore elektromobility pomôcť aj rozvoju vodíka ako alternatívneho paliva. Vyplýva to z Revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorú rezort predložil do pripomienkového konania. Dokument definuje osem nových opatrení orientovaných na vodík ako alternatívne palivo.

Pri spaľovaní metánu, ako najjednoduchšieho uhľovodíka, totiž vzniká najmenej emisií skleníkových plynov a takmer žiadne emisie znečisťujúcich látok spomedzi všetkých fosílnych palív. Postupnou náhradou fosílneho metánu za obnoviteľný biometán, je dokonca možné dosiahnuť minimalizované, zanedbateľné emisie skleníkových plynov. A práve zníženie emisií CO2 je aktuálne jednou z najväčších výziev automobilového priemyslu.

Vodík ako naša primárna budúcnosť?

Rezort preto okrem iného navrhuje oslobodenie alebo zníženie spotrebnej dane zo zemného plynu v prípade stlačeného, ako aj skvapalneného zemného plynu použitého v doprave. „Opatrenie by riešilo dočasné oslobodenie spotrebnej dane alebo jej zníženie na alternatívne palivo CNG (stlačený zemný plyna) a LNG (skvapalnený zemný plyn), kým sa nedosiahne penetrácia trhu vozidiel na úrovni 2 % (minimálne však do roku 2025),“ navrhuje ministerstvo.

Ďalším opatrením by malo byť dočasné oslobodenie od platieb diaľničného mýta pre vozidlá na pohon CNG alebo LNG do roku 2025. Slovensko by totiž podľa rezortu malo zmeniť prístup „užívateľ platí“ na prístup „užívateľ a znečisťovateľ platí“, ktorý objektívnejšie zohľadňuje dopady využívania cestnej infraštruktúry jednotlivými vozidlami. Zároveň však upozorňuje, že tieto zmeny sa musia prekonzultovať s Európskou komisiou.

Podľa ministerstva je jasný rastúci záujem o využitie stlačeného zemného plynu, a najmä skvapalneného zemného plynu v nákladnej doprave. Výhodou týchto palív je ich využitie v spaľovacom motore, ktorý je v súčasnosti najviac využívanou pohonnou jednotkou v Európe.

Viac ako 2000 áut na vodík

Na Slovensku bolo ku koncu minulého roka evidovaných 2 469 vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn, čo predstavuje 0,077 % z celkového počtu evidovaných vozidiel. K dispozícii mali 12 verejných čerpacích staníc. V rámci opatrení sa spomína aj priama podpora na nákup, respektíve prestavbu vozidiel s alternatívnym pohonom, ako aj podpora výstavby, prestavby či rekonštrukcie čerpacích staníc. V oboch prípadoch sú tieto zmeny už legislatívne podchytené v novele zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu hospodárstva. Ministerstvo však aktuálne s vyhlásením výziev v tejto oblasti nepočíta.

Jednou z hlavných bariér obmedzujúcich rozvoj vozidiel s pohonom na LPG sú podľa rezortu obmedzenia pri parkovaní v podzemných garážach. Chcelo by preto upraviť požiadavky na technické parametre garáží a zabezpečiť v nich bezpečné parkovanie aj s motorovými vozidlami s pohonom na LPG.

Zároveň chce ministerstvo určiť minimálny počet alebo percento parkovacích miest vyhradených pre automobily na LPG a nariadiť developerom a stavebníkom hromadných garáží zohľadniť v projektovej dokumentácii možnosti parkovania vozidiel s pohonom na LPG. Majitelia už skolaudovaných garáží na hromadné parkovanie by mohli byť motivovaní dotáciami alebo úľavami na dodatočnú úpravu garáží, alebo by sa mohla určiť prechodná lehota na ich úpravu.

K ďalším opatreniam, ktoré rezort navrhuje, patria porovnávanie jednotkových cien alternatívnych palív, uplatňovanie zásad zeleného verejného obstarávania pri nákupe vozidiel na alternatívny pohon, ale aj zavedenie zrýchleného odpisu vozidiel s alternatívnym pohonom či zahrnutie problematiky alternatívnych palív do všetkých relevantných stratégií a politík štátu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom