Pova?uje? sa za zdatného pou?ívate?a smartfónu s opera?ným systémom Android? Ak nie, tak zbystri pozornos?. V riadkoch ni??ie sa toti? dozvie? o funkciách, ktoré výrobcovia pred tvojim zrakom síce skryli, no napriek tomu sú v mnohých prípadoch ve?mi u?ito?né.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Skryté minihry

Do Android smartfónov sa vývojárom podarilo implementova? skryté minihry, ktoré doká?u v prípade núdze zabi? nudu. Spustí? ich viacnásobným poklepaním na aktuálnu verziu systému, ktorú nájde? v nastaveniach, konkrétne v informáciách o telefóne. Po poklepaní sa zobrazí hlava známeho zeleného robota s motívom aktuálnej verzie. Sta?í pár rýchlych dotykov, krátke podr?anie a minihra sa okam?ite spustí.

zdroj fotografie: omgvoice
Stratené smartfóny

Ak pravidelne stráca? tvoj smartfón, toto je funkcia pre teba. Existuje mnoho aplikácií tretích strán, ktoré umo??ujú lokalizova? stratený alebo zabudnutý smartfón, no len málokto vie, ?e táto funkcia je natívne prítomná v Androide. Pre aktiváciu nav?tív nastavenia, zvo? bezpe?nos? a zapni vzdialeného správcu zariadenia. Svoj smartfón tak mô?e? spravova? na dia?ku cez Google ú?et na tejto adrese. Táto vymo?enos? ti napríklad umo?ní zmaza? v?etky dáta alebo uzamknú? celé zariadenie.

zdroj fotografie: PC Advisor
?ifrovanie dát

Pri strate smartfónu sú azda najcitlivej?ou vecou osobné údaje a dáta. Aj ke? svoje zariadenie doká?e? na dia?ku zablokova? ?i lokalizova?, stále nemusí? by? dos? rýchly na to, aby si úplne zabránil katastrofe. ?ifrovanie údajov tak zapne? taktie? v nastaveniach zabezpe?enia a mô?e? tak ve?mi rýchlo predís? prípadným nepríjemnostiam.

zdroj fotografie: Smb Suggestions
Vypnutie otravných notifikácií

Notifikácie doká?u niekedy poriadne liez? na nervy. Hlavne, ke? ide o hry alebo aplikácie, ktoré sa tvrdohlavo do?adujú nejakej aktualizácie. Mo?no si v?ak netu?il, ?e otravné notifikácie sa dajú vypnú?. Túto mo?nos? nájde? v nastaveniach, v ktorých vyh?adaj správcu aplikácií. Zo zoznamu vyberie? danú aplikáciu a po kliknutí jednoducho vy?krtne? zobrazovanie upozornení.

Kontrola spotreby dát

Tento tip je pre tých, ktorí nemajú svoje dátové prenosy pod kontrolou a trápia ich vysoké faktúry za pre?erpanie. V sekcii nastavení, ktorá sa zaoberá mobilnými dátami, je mo?né nastavi? limit spotreby s upozornením, ak pre?erpá? isté mno?stvo dát.

zdroj fotografie: PCWorldOdhalenie aplikácií, ktoré spoma?ujú smartfón

Ak má? pocit, ?e tvoj smartfón je príli? pomalý, mô?e? mu vdýchnu? nový ?ivot nájdením aplikácií, ktoré ho spoma?ujú. Najvä??ích ?rútov RAM pamäte nájde?, ak odomkne? mo?nosti pre vývojárov (opakované klikanie na verziu softvéru v informáciách o smartfóne). Po odomknutí sa vrá? do správcu aplikácií, nájdi tie, ktoré sú práve spustené a jednoducho ich vypni.

Automatické zatváranie aplikácií

Mo?nosti pre vývojárov vyu?ije? aj v tom prípade, ak chce? nastavi? automatické zatváranie nepotrebných aplikácií. Aby si to dosiahol, mô?e? v menu pre vývojárov za?krtnú? mo?nos? „Neuchováva? aktivity“. V?etky operácie aplikácií sa skon?ia ihne? ako ich zavrie?.

Vypnutie animácií

Vypnutie animácií zemní tvoj smartfón na nepoznanie. Do tretice bude? ale potrebova? odomknuté mo?ností pre vývojárov, kde zaká?e? v?etky anima?né procesy.

Video ako screenshot

Posledným tipom je takzvaný video screenshot, o ktorom vie naozaj len minimum pou?ívate?ov. Ak má? minimálne Android 6.0 Marshmallow, mô?e? ho vytvori? stiahnutím notifika?nej listy a dvojitým poklepaním po známej ikone s no?ni?kami. To spustí nahrávanie, ktorého indikátorom sú be?iace stopky v ?avom hornom rohu displeja. Ak chce? nahrávanie zastavi?, posta?í kliknú? na spomínané stopky. Ak túto mo?nos? v systéme nemá?, mô?e? vyu?i? niektorú z aplikácií tretích strán, napríklad Rec.

zdroj fotografie: Android Root
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
65%
Chcem to
6%
Mám to
12%
Nepáči sa mi to
18%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]