Neprejde takmer jediný mesiac bez toho, aby nejaký smartfón vyrobený juhokórejským Samsungom nespôsobil vo svete rozruch. Nane??astie, tento rozruch v poslednej dobe nie je zalo?ený na pozitívnych vlastnostiach samotných zariadení, ale skôr na tých negatívnych.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rovnako tak na seba strháva pozornos? minuloro?ná vlajková lo?, Samsung Galaxy S7, ktorá za?ala znenazdajky horie? jednej Ameri?anke menom Shaunique Lamb. Presnej?ie sa tak stalo e?te 23. februára pri ceste autom, kedy bol spomínaný smartfón umiestnený v dr?iaku na pohár. Shaunique ho po?as jazdy vyu?ívala ?isto len na prehrávanie hudby skrz Bluetooth, pri?om pod?a jej vlastných slov v ?ase vzb?knutia nedochádzalo k nabíjaniu. V momente, ke? zistila, ?e sa s jej S7-?kou nie?o deje, auto okam?ite odstavila na krajnici a vystúpila.

?alej sa nechala po?u?, ?e ju tento nepríjemný incident poriadne vystra?il, nako?ko vä??inou nosila svoj smartfón umiestnený vo vrecku nohavíc. O pár dní neskôr, ke? sa situácia trochu upokojila, za?la mladá Ameri?anka do obchodu, v ktorom si Samsung zakúpila s cie?om podania reklamácie. Tam ale neuspela, a tak bola nútená sa obráti? na samotnú juhokórejskú spolo?nos?, ktorá prípad za?ala ihne? vy?etrova? a podala k nemu aj oficiálne stanovisko.

?Samsung v?dy pova?oval kvalitu a bezpe?nos? svojich produktov za prvoradú. Spolo?ne s pani Lambovou sa v sú?asnosti sna?íme prís? na to, ?o daný incident zaprí?inilo. Smartfóny sú zlo?ité zariadenia oplývajúce mno?stvom faktorov, ktoré sa mohli na tomto probléme podie?a?.  Bez dôkladného skúmania je tak nemo?né zisti? konkrétne prí?iny, ktoré mô?u stá? za zlyhaním ich bezpe?nosti.?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]