banner-iphone-7
Tohtoro?né Vianoce sú pre Jamesa a Bethany Modisettových naozaj hrozné. Po?as ?tedrého d?a sa toti? stala vá?na dopravná nehoda, pri ktorej zahynula ich 5 ro?ná dcérka Moriah. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nehodu zaprí?inil bezo?ivý mladík, ktorý nespomalil ani vzh?adom na hustú premávku pred ním. Vo viac ako 100 kilometrovej rýchlosti to napálil do rodinného auta, v ktorom sedela vy??ie spomínaná troj?lenná posádka. Po príchode polície bolo zistené, ?e 20 ro?ný vodi? sa dostato?ne nevenoval premávke, nako?ko mal hovor cez iPhone 6 Plus skrz aplikáciu FaceTime. Dokonca aj po tejto hrozivej nehode hovor stále be?al a mladík teda mal ?o vysvet?ova?. Ne??astní rodi?ia pre?ívajú otrasné obdobie, no na Apple u? stihli poda? aj vcelku ne?tandardnú ?alobu.

nehoda-vdaka-iphonuzdroj fotografie: PhoneArena

?aloba spo?íva v neimplementovaní bezpe?nostnej funkcie, ktorá zabra?uje pou?íva? FaceTime po?as ?oférovania, pri?om gigant z Cupertina u? takouto funkciou disponuje, av?ak, stále ju nedokázal prida? do aplikácie. Ako od?kodné je po?adované hradenie v?etkých nákladov na lie?bu zranení a iných nevyhnutých poplatkov. ?tát Texas, kde sa nehoda uskuto?nila, v?ak nezakazuje pou?ívanie telefónov po?as ?oférovania osobám star?ím ako 18 rokov.

iphone-6-plus-foto-nehodazdroj fotografie: TheVerge

TIP: Pre?lo takmer 10 rokov od predstavenia prvého iPhonu. Akými vlastnos?ami sa mohol pochváli??

Nikomu takéto ne??astie ur?ite ne?eláme, no v tomto prípade sa zrejme rodina nedo?ká ?iadneho od?kodného. Nejedná sa o priamu chybu Applu a ani mladík sa pravdepodobne nemusí strachova? o svoje peniaze. V ka?dom prípade, toto sú zákony, ktoré sú striktne dané a ani takáto ne??astná situácia to, bohu?ia?, nezmení. Jedno si ale ve?mi dobre treba zapamäta? – smartfóny sú po?as ?oférovania jednoznan?ou hrozbou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
36%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
55%
Neznášam to
9%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]