Recenzia | Xiaomi MiPad: Najvýkonnejší tablet sveta za 175€

Xiaomi je v sú?asnosti jedna z najznámej?ích ?ínskych spolo?ností, ktorá sa presadila svojimi ?pi?kovými zariadeniami za ceny, ktoré sú aj o polovicu ni??ie, ako pri zariadeniach iných výrobcov. A? doteraz sa Xiaomi zameriavalo viac na smartfóny, no toto sa zmenilo 15. mája, kedy predstavili svoj prvý tablet. Xiaomi MiPad okam?ite spôsobil rozruch a ani sa ne?udujeme. V sú?asnosti (v ?ase písania recenzie) je to najvýkonnej?í tablet na svete, aj ke? jeho cena tomu nenapovedá.

Nám sa tento tablet dostal do redakcie ako prvým na Slovensku, a to v?aka e-shopu iBuygou.com. Po?me sa teda na tohto ?ínskeho draka pozrie? zblízka.

K?ú?ové ?pecifikácie:

 • V?eobecné: WiFi verzia
 • Rozmery a váha: 202 x 135.4 x 8.5 mm, 360 g
 • Displej: 7.9?, kapacitná IPS obrazovka s rozlí?ením 2048 x 1536 pixelov, Multitouch, 326ppi, Corning Gorilla Glass 3
 • Procesor: Nvidia Tegra K1, ?tvorjadrový, takt 2.2GHz, Cortex-A15
 • GPU: ULP GeForce Kepler (192 jadier)
 • RAM: 2GB
 • OS: Android 4.4.2 (KitKat), MIUI OS
 • Pamä?: 16GB (pribli?ne 12.5GB dostupných pre u?ívate?a) alebo 64GB, slot na MicroSD kartu a? do 128GB
 • Fotoaparát: 8MPx, autofókus
 • Predná kamera: 5MPx (Full HD nahrávanie videa)
 • Video kamera: 1080p video nahrávanie pri 30fps
 • Konektivita: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB 2.0 s podporou OTG, ?tandardný 3.5mm audio jack
 • Batéria: 6700 mAh
 • Ostatné: minimalizácia aplikácií, multitasking, akcelerometer, informa?ná dióda, kompas, gyroskop, proximity senzor, stereo reproduktory

rozmery

Balenie

Nutný základ

 • Xiaomi MiPad
 • microUSB kábel
 • Adaptér na nabíjanie
 • Spona na otvorenie ?uplíka pre microSD kartu
 • Dokumenty

Kon?trukcia a dizajn

Plastové telo s dizajnom pripomínajúc iPad Mini

farebne-varianty-mipad

Xiaomi Mi Pad je dizajnovo podarené zariadenie a mô?ete si v?imnú?, ?e trocha pripomína iPady od spolo?nosti Apple. Telo je vyrobené z plastu a spracované je perfektne, no v niektorých miestach mierne puká, ?o si ale pri be?nom pou?ívaní nev?imnete. Toto pukanie nastáva len vtedy, ak na telo tabletu vyvíjate vä??iu silu. K dispozícii sme mali bielu variantu MiPadu, no dostupný je aj v ?ltej, ru?ovej, zelenej a modrej. Kon?trukcia je samozrejme typu unibody a zadný kryt tak nie je odnímate?ný. MiPad je jeden z tých men?ích tabletov, ke??e disponuje 7.9? displejom. Jeho rozmery sú 202 x 135.4 x 8.5 mm a váha 360g. Okrem displeja sa na prednej strane nachádza aj 5MPx VGA kamera, informa?ná LED dióda a sníma? pre automatické regulovanie jasu. Pod displejom potom nájdeme trojicu podsvietených kapacitných tla?idiel ? tla?idlo posledných aplikácií, domov a spä?. Tla?idlá je dobre vidie? aj na slnku.

Na ?avej strane sa nachádza slot na microSD karty, ktorý je mo?né vytiahnu? iba pomocou ?peciálnej ihly balení. Pravá strana je osadená dvojtla?idlom hlasitosti a tla?idlom zapnutia/vypnutia zariadenia. Horná strana integruje 3,5 mm audio jack, spodná strana zasa microUSB konektor.

Povrch zadnej strany je lesklý a hladký, v?aka ?omu sa mu darí zachytáva? odtla?ky, aj ke? ich nie je ve?mi vidno. Nachádza sa tu ?o?ovka 8MPx fotoaparátu, dvojica mikrofónov a dvojica kvalitných stereo reproduktorov. Nechýba ani logo výrobcu.

Displej

Ve?mi jemná 7.9? obrazovka s rozlí?ením 2048 x 1536 pixelov

MiPad je vybavený ve?mi jemným a ostrým 7.9? displejom, za ?o v?a?í svojmu rozlí?eniu 2048×1536 pixelov. Rozlí?enie obrazovky v kombinácii s ve?kos?ou tvorí hustotu pixelov a? 326ppi, ?o je na tablet nad?tandardné ?íslo. Pixely na obrazovke tak nemáte ?ancu spozorova? ani zblízka. Xiaomi pou?ilo technológiu IPS, ?o znamená, ?e farby sú jasné, krásne a reálne. ?pi?kové sú aj pozorovacie uhly, no hor?ie je na tom vidite?nos? na slnku. Displej je tie? ve?mi citlivý a reaguje pohotovo. Za seba mô?em poveda?, ?e MiPad má jeden z najkraj?ích displejov, aké som mal mo?nos? vidie?.

Výkon a pamä?

Tegra K1, 192-jadrová grafika a 2 GB RAM

Áno, je to tak. Xiaomi MiPad je zatia? najvýkonnej?ie zariadenie s Androidom. Disponuje toti? ?tvorjadrovým Nvidia Tegra K1 procesorom, ktorý be?í na takte 2.2 GHz a je to zatia? najvýkonnej?í mobilný procesor, ktorý je dostupný. Procesor tie? integruje výkonný, a? 192-jadrový grafický ?ip ULP GeForce Kepler, ktorý disponuje CUDA jadrami (rovnaké nájdeme aj v grafikách pre PC). Túto dvojicu e?te dop??a 2GB RAM. Ke??e ide o najvýkonnej?í tablet, nemusíte sa bá?, ?e by nie?o nezvládol alebo by nebodaj sekala nejaká hra. Vyskú?ali sme hry Gangstar Vegas, Asphalt 8 ?i Modern Combat 4 a v?etky i?li na plné detaily plynulo. Výkon sme otestovali aj v benchmarkoch a porovnali s inými tohtoro?nými tabletmi.

screenshot_2014-07-15-18-24-47

Po stránke pamäte je na tom MiPad rovnako dobre. Predáva sa v dvoch verziách, a to v 16 a 64 GB. My sme mali k dispozícii 16 GB verziu, v ktorej je dostupných asi 12.5 GB pre pou?ívate?a. Pamä? si v?ak mô?ete roz?íri? pamä?ovými kartami s kapacitou a? do 128 GB, tak?e o nedostatok pamäte sa bá? nemusíte.

screenshot_2014-07-15-12-31-47

Opera?ný systém

Android 4.4 s MIUI nadstavbou

Xiaomi MiPad prichádza s novým Androidom 4.4.2 KitKat a nadstavbou MIUI v5, ktorá bola teraz upravená aj pre tablety. MIUI je vlastná nadstavba od Xiaomi a je jedna z najlep?ích. Okrem toho je mo?né tento systém nahra? na viac ako 200 zaradení! Ke??e je Xiaomi ?ínska spolo?nos?, MIUI ponúka len v troch jazykoch, z ktorých jeden je angli?tina. O slovenský preklad tohto systému sa stará komunita miuios.cz, no v ?ase písania recenzie e?te nebol prístupný prelo?ený systém. Verejnosti by mal by? kompletne prelo?ený systém dostupný koncom júla.

Screenshot_2014-07-17-15-20-13 Screenshot_2014-07-16-10-58-31 Screenshot_2014-07-16-10-58-25

Screenshot_2014-07-17-15-20-24 Screenshot_2014-07-16-11-00-23 Screenshot_2014-07-16-11-00-30

 

Mne osobne sa MIUI pá?i u? dlh?iu dobu, ke??e pou?ívam smartfón od Xiaomi. A povedal by som, ?e MIUI na tablete je e?te lep?ie, aj ke? má men?ie nedostatky, ktoré nie sú a? tak záva?né a opravi? by ich mali pravidelné aktualizácie. S poslednou aktualizáciou (16.7.) pri?lo obrovské vylep?enie optimalizácie a to najhlavnej?ie, MiPad je teraz rootnutý, a to bez straty záruky.

Screenshot_2014-07-16-10-59-05 Screenshot_2014-07-16-10-58-55 Screenshot_2014-07-16-10-58-38 Screenshot_2014-07-16-10-57-42Screenshot_2014-07-17-16-38-01 Screenshot_2014-07-16-10-58-17 Screenshot_2014-07-17-16-37-10 Screenshot_2014-07-17-16-37-43

Pre MIUI je typické, ?e neponúka menu s aplikáciami, ako to je napríklad v ?istom Androide. V?etko je rozlo?ené na hlavných obrazovkách, ktoré sa v MIUI pre tablety delia na obrazovky s aplikáciami a obrazovky s widgetmi. To znamená, ?e medzi aplikáciami nie je mo?né ma? widgety, ak nerátame prepína?e nastavení. Pá?i sa nám aj notifika?ná li?ta, ktorá je rovnako, ako v ?istom Androide rozdelená na dve ?asti – notifikácie a skratky rýchlych nastavení. Tieto skratky je mo?né presúva? a pridáva? alebo odobera?. Tie? je mo?né nastavi? rozlo?enie rýchlych nastavení, ktoré mô?u by? umiestnené v strede li?ty alebo v spodnej ?asti.

V MIUI sú predin?talované len be?né aplikácie, ako napríklad poznámky, skvelý prehliada? súborov, internetový prehliada? ?i WPS Office, ktorý slú?i na prehliadanie a upravovanie dokumentov. Tie? tu nájdeme RSS aplikáciu Flipboard.

Nadstavba MIUI je ve?mi jednoduchá a zvykne si ur?ite ka?dý. Prijali by sme, keby v budúcnosti pribudli nejaké ?peciálne funkcie, ako napríklad dve okná na jednej obrazovke, ?o by sme si na tablete vedeli predstavi?. A ke??e aktualizácie pre MIUI vychádzajú ka?dý tý?de?, je tu ve?ká ?anca, ?e nie?o takéto pribudne. Tie? chválime perfektnú optimalizáciu systému.

Výdr? batérie
6700mAh batéria

Ke??e MiPad disponuje najvýkonnej?ím procesorom sú?asnosti a super jemným displejom, potrebuje aj poriadnu dávku energie. Tú mu dodáva batéria s obrovskou kapacitou 6700mAh, ktorá si vo výdr?i vedie vcelku slu?ne. Tablet sme pri teste za?a?ili ?o najviac a pou?ívali ho najmä na surfovanie po internete, hranie hier a pozeranie videí. Wifi bola  zapnutá neustále a jas displeja sme mali v?dy nad 50%. Kone?ný výsledok je 1 de? a 12 hodín, pri?om displej bol zapnutý a? 4 a pol hodiny, ?o je skvelý výsledok.

Screenshot_2014-07-17-11-16-53 Screenshot_2014-07-17-11-16-46 Screenshot_2014-07-16-17-41-58

Výdr? batérie je mo?né e?te zvý?i?, a to zvolením iného re?imu výkonu ? úsporný, vyvá?ený a výkonný re?im. My sme mali zvolený vyvá?ený re?im, v prípade úsporného by bola výdr? ur?ite dlh?ia.

Fotoaparát
8MPx vzadu, 5MPx vpredu

Xiaomi MiPad je tie? vybavený 8MPx fotoaparátom, ktorý nás svojou kvalitou ve?mi prekvapil. Nie je zvykom, ?e tablety disponujú kvalitným fotoaparátom, no MiPad medzi ne ur?ite nepatrí. Fotografie z MiPadu sú ve?mi slu?nej kvality, teda pokia? fotografujete v dobrých svetelných podmienkach. Za tmy sú fotky pochopite?ne hor?ej kvality a pomôc? si nebudete môc? ani bleskom. Ni??ie mô?ete vidie? uká?ku fotografií.

Fotoaparát tie? natá?a FullHD video, ktoré snímkovacia frekvencia je 30fps. Video nie je úplne plynulé a po?as natá?anie je potrebné manuálne zaostrova?. Uká?ka ni??ie.

?o sa funkcií fotoaparátu týka, MiPad ich ve?a neponúka. K dispozícii sú len klasické efekty, z ktorých za zmienku stojí ?blur? alebo rozmazanie. Je to nie?o podobné ako UFocus pri HTC ONE M8, no tu sa na objekt zaostruje e?te pred odfotografovaním a je mo?né si zvoli? ve?kos? plochy, na ktorú bude zaostrené. Uká?ky fotografií mô?ete vidie? ni??ie.

IMG_20140716_125457 IMG_20140717_111539

Screenshot_2014-07-16-12-54-18 Screenshot_2014-07-17-17-24-24 Screenshot_2014-07-17-17-24-04

Multimédiá
Skvelé reproduktory a e?te lep?í obraz

IF

Xiaomi MiPad je pre milovníkov multimédií, ?i u? zvuku alebo kvalitného obrazu, ako stvorený. O kvalitný zvuk sa stará dvojica stereo reproduktorov umiestnených v dolnej ?asti spodnej strany. Reprodukovaný zvuk je naozaj kvalitný a hlasný, obsahuje aj miernu basovú vlo?ku. Zvuk reproduktorov MiPadu sme porovnali aj so zvukom BoomSound reproduktorov v HTC One M8, no nie nadarmo sa vraví, ?e HTC má najlep?ie reproduktory. Zvuk s BoomSound reprákov je ?istej?í a má aj viac bassov.

Screenshot_2014-07-17-10-54-48 Screenshot_2014-07-17-10-55-07 Screenshot_2014-07-17-10-57-47 Screenshot_2014-07-17-10-55-27 Screenshot_2014-07-17-10-55-22 Screenshot_2014-07-17-10-55-15

Prehráva? hudby v MIUI je prepracovaný a jeho ovládanie je ve?mi jednoduché. Zvykne si na? sná? ka?dý. Ponúka rozdelenie skladieb na dve kategórie ? v?etky skladby a pod?a interpretov. Rozhranie aplikácie je ve?mi pekne spracované a okrem prehrávania lokálnej hudby ponúka aj prehrávanie online hudby. Trocha zamrzí absencia ekvalizéra, ktorý bude mo?no v budúcnosti pridaný. Na Google Play nájdete hne? nieko?ko alternatív, my odporú?ame aplikáciu ?Equalizer?.

Screenshot_2014-07-17-11-03-29Screenshot_2014-07-17-11-03-54

Svoje, ?i u? nato?ené alebo stiahnuté videá si mô?ete pozrie? aj cez aplikáciu Video, ktorá je takmer podobná aplikácii Hudba. Tie? ponúka online prehrávanie videí a lokálne videá sú roztriedené pod?a dátumu vytvorenia. Samotný prehráva? videí ponúka len základné funkcie, ako napríklad mo?nos? vytvorenia screenshotu po?as prehrávania, zmenu pomeru obrazu a regulovanie jasu a hlasitosti videa. Podporované sú videá vo formátoch MP4/H.264/H.263.

Screenshot_2014-07-17-11-10-26 Screenshot_2014-07-17-11-14-26 Screenshot_2014-07-17-11-14-16 Screenshot_2014-07-17-11-13-37 Screenshot_2014-07-17-11-12-12 Screenshot_2014-07-17-11-11-07

Samozrejmos?ou je aplikácia Galéria, ktorá v základe ponúka zobrazenie v?etkých fotografií, vrátane tých ulo?ených v cloude. Dostupné je aj zobrazenie iba lokálnych fotografií, alebo fotografií v cloude. Tie sú potom rozdelené do príslu?ných zlo?iek. Samozrejmos?ou je aj mo?nos? úpravy fotografií vo vstavanom editore.

Konektivita
Vysta?i? si budete musie? iba s Wifi

Jednou ve?kou nevýhodou MiPadu mô?e by? pre niekoho fakt, ?e po stránke kontektivity disponuje iba Wifi pripojením. To je typu Wi-Fi a/b/g/n/ac a disponuje silnou anténou. K dispozícii je aj Bluetooth 4.0, microUSB konektor typu 2.0, ktorý prichádza s podporou OTG, tak?e k tabletu mô?ete pripoji? napríklad USB k?ú?, my? alebo klávesnicu. Tablet výborne komunikoval s Bluetooth klávesnicou od Logitech, ktorú sme mali k dispozícii. Tie? musíme spomenú?, ?e tablet bohu?ia? neobsahuje GPS, ?o je ve?ká ?koda, ke??e by sa dal perfektne pou?i? ako navigácia do auta.

Záver
Najvýkonnej?í tablet sveta za 175?

Xiaomi MiPad je perfektne vybavený tablet, ktorý ale má svoje chyby. Tých na??astie nie je ve?a a to dobré ich prevy?uje. Procesor nVidia Tegra K1 s taktom 2.2GHz z neho robí zatia? najvýkonnej?í dostupný tablet na svete. Prispieva k tomu aj 192-jadrový grafický ?ip ULP GeForce Kepler a 2GB opera?nej pamäte RAM. Zahanbi? sa nedá ani obrazová vlo?ka MiPadu. 7.9? displej má ve?mi jemné rozlí?enie, a? 2048 x 1536 pixelov, z ?oho vychádza úctyhodná hustota pixelov 326ppi. Displej je naozaj jeden z tých najlep?ích, ktorých za túto cenu mô?ete dosta?.

mipad

Ve?kým prekvapením je aj kvalitný 8MPx fotoaparát na zadnej strane, ktorý fotografuje v slu?nej kvalite, ?o pri tabletoch ve?mi ?asto nevidíme. Pote?ia aj kvalitné stereo reproduktory, ktoré ale mô?ete ?ahko zakry? rukou. Dobre si vedie aj 6700mAh batéria, ktorá MiPad udr?iava ?pri ?ivote?. Trocha zamrzí pukajúce telo tabletu a absencia GPS-ka.

mipad

Prvý tablet tejto rýchlo rastúcej ?ínskej spolo?nosti sa ur?ite vydaril a vzh?adom na to, aká je jeho cena (bohu?ia?, iba v ?íne), je to priam perfektné a bezkonkuren?né zariadenie. Prvý tablet od Xiaomi sa u? objavil aj v na?ich e-shpoch, kde jeho cena za?ína na 250? za 16GB verziu. Ak nechcete mí?a? ve?ké peniaze na tablet a ?vysta?íte? si s najvýkonnej?ím tabletom sveta, MiPad bude ur?ite skvelá vo?ba.

 

Xiaomi MIpad 16G mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

 

Fotografie v recenzii boli vytvorené fotoaparátom Samsung NX300.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]