Prehľad
Rozmery a hmotnosť

Veľkosť remienka 22 mm, 53,7 g

Displej

1.34" s rozlíšením 320 x 300 pixelov, krycie sklo Gorilla Glass

Čipset

Dvojjadrový 1,2 GHz

RAM

512 MB

Operačný systém

Vlastný

Pamäť

4 GB

Konektivita

WiFi, Bluetooth 4.0 LE, GPS s GLONASS

Batéria

280 mAh

Ostatné

Senzor tepovej frekvencie, Kompas, Certifikácie IP67, Aplikácia Amazfit Watch na správu

Plusy

+Krásny vzhľad
+Výdrž batérie
+Funkciami nabitý operačný systém
+Konektivita

Mínusy

-Čínština v OS
-Slabšia kvalita displeja

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
10
7.6
Displej
7.5
6.9
Výkon
8.5
7.8
Operačný systém
8.0
7.4
Výdrž batérie
9.0
8.1
Zhodnotenie

Smart hodinky Huami Amazfit Sport Watch sú v mnohých smeroch vynikajúce a k dokonalosti im chýba skutočne len veľmi málo. Toto odvetvie technologického priemyslu síce v poslednej dobe stagnuje, no práve táto novinka je vynikajúcim impulzom do budúcnosti.

8.6
Hodnotenie redakcie
7.6
Užívateľské hodnotenie
35 HODNOTENÍ
Hodnotili ste

Huami, Huami… Neznenie vám to povedome? Ak by ste trochu pátrali, zistili by ste, ?e táto spolo?nos? patrí pod krídla ?ínskeho giganta Xiaomi a spolu majú ve?mi blízky obchodný vz?ah. Huami vyrába napríklad aj svetovo preslávené fitness náramky Mi Band a na tie nemô?eme poveda? ani jedno krivé slovo. Od historicky prvých smart hodiniek Amazfit Sport Watch sú teda nemalé o?akávania, ktoré sa bude sna?i? táto novinka potvrdi?, no aj vyvráti? v na?ej podrobnej recenzii.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?ia?, trh so smarthodinkami zna?ne stagnuje a potrebuje nový impulz, pomocou ktorého sa pou?ívatelia opä? vrátia k týmto zariadeniam. Huami Amazfit Sport Watch mali výborný rozbeh, a tak som bol pred pou?ívaním skuto?ne plný o?akávaní. Dokázali ma aj po viac ako tý?d?ovom pou?ívaní presved?i??

Balenie

Základ bez zbyto?ností navy?e

huami-amazfit-watch-recenzia-7

Vzh?adom na to, ?e tieto smart hodinky sú predov?etkým cenovo výhodné, nemo?no o?akáva? nijak luxusné alebo bohaté balenie. Základom je teda kartónová krabi?ka, v ktorej ihne? zbadáme samotné hodinky. Vo vnútri sú u? len dva oddelené priestory, ktoré obsahujú nabíjací adaptér so 4 pinmi, respektíve microUSB kábel. Ak by som to mal zhrnú?, balenie ur?ite neurazí a sp??a základné nároky.

huami-amazfit-watch-recenzia-8

Kon?trukcia a dizajn

?portové s dávkou luxusu

huami-amazfit-watch-recenzia-19

Pri predstavení si ur?ite mnohí povedali, ?e Huami Amazfit Sport Watch sú prekrásne hodinky, ktoré kombinujú ?portové elementy so ?tipkou luxusu navrch. A musím im da? absolútne za pravdu. Prvé zoznámenie sa s hodinkami sprevádzalo nieko?ko minútové odha?ovanie ka?dého centimetra, pri ktorom som si povedal: ?Wau, to je ale nádhera.? Úplnou ?ere?ni?kou na torte je fakt, ?e rám hodiniek je vyrobený z keramického skla, ktoré zvy?uje odolnos? vo?i ?krabancom.

huami-amazfit-watch-recenzia-2

22 mm remienok je na druhej strane vyrobený z kvalitnej gumy, ktorá si stále dr?í vysoký ?tandard. ?tandardizovaný rozmer teda umo??uje ve?mi jednoduchú zmenu remienka. Vpredu operuje 1,34-palcový displej. Z fotografií sa pravdepodobne zdalo, ?e je úplne okrúhly, no opak je pravdou a naspodku sa nachádza hrub?í ?ierny predel, ktorý narú?a kruhový tvar. Na bo?nej strane je tla?idlo, pomocou ktorého prebúdzate hodinky a zapínate / vypínate zariadenie.

huami-amazfit-watch-recenzia-6

Pocit z hodiniek pri nosení je vynikajúci. Hmotnos? 53,7 gramov je ideálna pre pohodlné nosenie a problém nerobí ani to, ke? máte ten?ie zápästie. Hodinky som nosil preva?ne po?as be?ných dní ku klasickému oble?eniu, no mô?em vám poveda?, ?e problém im nerobí ani to, ke? si oble?iete elegantnej?ie sako alebo oblek. Kombinácia prvkov z oboch módnych ?svetov? je skuto?ne k nezaplateniu.

huami-amazfit-watch-recenzia-5

Kon?trukciu zakon?ím poh?adom na spodnú stranu hodiniek. Práve tu sa nachádza sníma? srdcového tepu, ktorý fungoval spo?ahlivo po?as celého testovania. Certifikácia IP67 zaru?uje hodinkám odolnos? vo?i prachu a vode a? do h?bky jedného metra po dobu 30 minút.

huami-amazfit-watch-recenzia-24

Displej

?Som neustále hore?

Ako som u? spomínal, predná strana je vyplnená nie úplne okrúhlym 1,34-palcovým displejom s výsledným rozlí?ením 320 x 300 pixelov. Odolnos? vo?i mikro?krabancom je zabezpe?ená v?aka kryciemu sklu Gorilla Glass. Celkovo je displej len priemerný a ni?ím výnimo?ným nezaujme. ?itate?nos? na priamom slnku je dostato?ná, no farby a dojem z displeja sú ve?mi fádne. ?ierna prechádza do sivých farieb a pozorovacie uhly sú takmer nulové. Nejedná sa o zlý displej, no ani nijak ve?mi neohúri. Oce?ujeme v?ak odozvu na dotyk, ktorá je takmer rovnaká ako na smartfónoch.

huami-amazfit-watch-recenzia-9

Vskutku jedine?nou vlastnos?ou je funkcia, pri ktorej je displej neustále zapnutý v akomsi ?stlmenom? re?ime. Pri pou?ívaní máte teda neustály preh?ad o informáciách z obrazovky a ak náhodou potrebujete s hodinkami intenzívnej?ie pracova?, jednoducho rozsvietite displej, ktorý sa zobrazí u? v klasickom re?ime.

Výkon a pamä?

Plynulos? nadov?etko

Huami Amazfit Sport Watch prichádzajú s dvojjadrovým 1,2 GHz procesorom, ktorému pri výpo?tových operáciách v systéme dopomáha 512 MB RAM pamäte a a? 4 GB interného úlo?iska, ktoré v?ak nie je úplne celé dostupné a istú ?as? si vyhradzuje opera?ný systém. Dopredu vás pote?ím, ?e systém je odladený perfektne a na ?iadne animácie ne?akáte. V?etko je bleskové a zadanie akéhoko?vek príkazu je vykonané behom stotiny sekundy.

Opera?ný systém

?ín?tina v?ade, kam sa len pozriete

Softvérová ?as? hodiniek je zárove? dokonalá, no v sú?asnosti aj nepou?ite?ná, teda minimálna jeho ?as?. Po?as testovania nebol e?te k dispozícii anglický jazyk, a tak som vyu?íval hodinky v ?ín?tine. Hádate správne, ?e po ?ínsky absolútne neviem. Krkolomné prechádzanie medzi nastaveniami striedalo otváranie Google Preklada?a, v ktorom som sa aspo? trochu sna?il pochopi? zmý??anie hodiniek. Na??astie, a toto musím e?te zdôrazni?, asisten?ná aplikácia Amazfit Sport Watch je prelo?ená do anglického jazyka. Odkaz na stiahnutie nájdete tu.

huami-amazfit-watch-recenzia-18

Verím, ?e ak ste si hodinky zakúpili hne? po predstavení, ?ín?tina je ve?kým problémom, no ako do?asné rie?enie som na?iel vynikajúcu stránku, na ktorej prelo?ili v?etky vlastnosti hodiniek do angli?tiny. Aktualizácia s pridaným anglickým jazykom je pris?úbená a je len otázkou nieko?kých tý?d?ov, kedy dorazí. Samotné správanie systému a intuitívne ovládanie vo mne zanechali fascinujúce dojmy. Prechádzanie medzi nastaveniami, ohromná funk?ná výbava a krásne plynulé animácie mi neustále vy?arovali úsmev na tvári od ucha k uchu. Nové hodinky od Huami pracujú s vlastným opera?ným systémom, ktorý sa mierne podobá na Android Wear. Pod?a môjho skromného názoru ?ínsky výrobca pridal ove?a praktickej?ie funkcie aj pre ?portovo zalo?ených jedincov. Nájdeme tu teda prvky, ako stiahnutie notifika?nej li?ty, takmer toto?né menu s informáciami o WiFi sieti alebo informácie o hardvéri / softvéri hodiniek.

Aby bola recenzia plnohodnotná a aj u?ito?ná, rozhodol som sa prelo?i? a v krátkosti aj popísa? jednotlivé funkcie týchto smart hodiniek. Na záver si e?te uká?eme aj príslu?nú aplikáciu na ovládanie, no po?me najprv na prvý krok, ktorým je spárovanie hodiniek so smartfónom. Kroky pre úspe?né spárovanie sú nasledovné:

  1. Stiahnete si aplikáciu z odkazu vy??ie a nain?talujete (treba povoli? in?taláciu z externých zdrojov)
  2. Povolíte Bluetooth a prvýkrát zapnete hodinky, ktoré automaticky ponúknu overovací QR kód
  3. V aplikácii Amazfit Watch treba tento kód naskenova? pre dokonalé spojenie smartfónu a hodiniek
  4. Následne mô?eme hodinky naplno vyu?íva? so v?etkými dostupnými vymo?enos?ami

Aplikácia

Aplikácia v angli?tine je teda ve?mi vítaným prvkom. Na hlavnej obrazovke vidíte, ?i sú hodinky pripojené, posledný ?as synchronizácie a pre tých, ktorí si radi menia pravidelne vzh?ad ciferníka, sú dostupné alternatívy. Výber je vskutku solídny a ka?dý si mô?e vybra? ten pravý pre seba.

Aktuálna ponuka funkcií v aplikácii je ve?mi strohá, no základ sp??a na jednotku. Notification Settings, ako u? názov napovedá, slú?i na spravovanie notifikácií z aplikácií. Pou?ívate? si mô?e zvoli? pokojne aj v?etky nain?talované aplikácie a hodinky ho nijak neobmedzujú. Notifikácie sa dajú na hodinkách ve?mi pekne prezera?, ?ia?, nemo?no s nimi okrem vymazania ni? iné robi?.

Oce?ujem teda kvalitu zobrazovania, ktorá je na vysokej úrovni a na hodinkách krásne vidíte celý text notifikácie. Na druhej obrazovke ?Applications? sú dostupné predin?talované aplikácie na hodinkách. Upravova? sa dajú len dve ? Po?asie a Pohybové aktivity. Mo?no si poviete, ?e na smart hodinky je funkcií ve?mi málo, no výrobcovi ni? nebráni v tom, aby postupne popridával nové. O starostlivosti spolo?nosti Huami som sa presved?il nieko?kokrát, ke? hodinky obdr?ali celkovo a? 4 aktualizácie opera?ného systému.

huami-amazfit-watch-recenzia-15

Stiahnutím hornej li?ty sa teda dostávame do pomyselnej notifika?nej oblasti, kde hne? na druhej obrazovke figuruje dôle?itá informácia o aktuálnej kapacite batérie hodiniek. Pou?ívate? si tie? mô?e nastavi? tichý re?im na pripojenom smartfóne, respektíve sa dostávame do podrobnej?ích nastavení. Tieto nastavenia sú skuto?ne bohaté. Mô?eme prezvoni? spárované zariadenie, pripoji? sa k inému zariadeniu cez Bluetooth, vyh?ada? aktualizácie opera?ného systému, nastavi? podsvietenie displeja a dostupné sú tie? informácie o hodinkách, ako verzia softvéru alebo ve?kos? interného úlo?iska.

?Swajpnutím? z?ava doprava sa dostávame k spusteniu merania rôznych ?portových aktivít. K dispozícii je klasické behanie, pokojná chôdza alebo turistika v horách. Po za?atí vybranej aktivity sa automaticky spustí GPS. Pou?ívate? má preh?ad o v?etkých detailoch svojej vykonávanej aktivity, pri?om neocenite?nou výhodou je aj neustále meranie tepu a efektné zapisovanie do grafu. Hodinky mô?u signalizova? dosiahnutie vami nastaveného cie?a a odomyka? tým ocenenia, ktoré síce neslú?ia k ni?omu konkrétnemu, no jedná sa o ve?mi milé pote?enie po úspe?nom zvládnutí aktivity.

M?a osobne najviac o?aril mera? srdcového tepu, ktorý bol vybavený neskuto?ným mno?stvom nastavení a funkcií. Po úspe?nom odmeraní sa hodinky automaticky spýtajú, pri akej príle?itosti ste merali, aký je vá? zdravotný stav a ako sa cítite. Pri mojom prvom meraní som ostal doslova na nieko?ko sekúnd zasko?ený. E?te nikdy som neza?il tak podrobné monitorovanie stavu pou?ívate?a pri jednoduchom meraní srdcového tepu.

huami-amazfit-watch-system-prelozeny-9

Podrobné merania pokra?ujú aj pri ?tatistikách z krokomera. Hodinky zobrazia po?et prejdených krokov za de?, v tabu?ke porovnanie s ostatnými d?ami a aj to, ko?ko percent ste sedeli a ko?ko percent ste sa pohybovali. Znamená to teda, ?e u? pri be?nom chodení ka?dý de? napríklad do práce máte k dispozícii ve?mi podrobné ?tatistiky.

V neposlednom rade treba spomenú? ?pi?kový kompas, ktorý ukazuje aj aktuálny tlak vzduchu, zemepisnú ?írku / vý?ku a d??ku. Huami Amazfit Sport Watch s pokojným svedomím odporú?am aj skúseným horolezcom ?i pre vá?nivých turistov, ktorí radi spoznávajú krásy ?títov a hôr.

Výdr? batérie

Jednozna?ne najvä??ie lákadlo

Plnohodnotné smart hodinky ur?ite postrádajú dlh?iu výdr? batérie a zvä??a sa pri týchto zariadeniach bavíme maximálne o 2 d?ovej výdr?i a aj to je len prípad tých najlep?ích na trhu. Novinka z dielne Huami v?ak doká?e majite?ov pote?i? aj výdr?ou na jedno nabitie, ktorá sa vy?plhala a? na 6 dní, po?as ktorých som hodinky intenzívne vyu?íval. V útrobách hodiniek sa skrýva batéria s kapacitou 280 mAh.

huami-amazfit-watch-recenzia-20

Hodinky boli neustále spárované so smartfónom, spravoval som cez ne notifikácie a nieko?kokrát som odmeral tep pri krat?ích ?portových aktivitách. V prípade, ?e ste e?te náro?nej?í pou?ívate?, hodinky vám ur?ite vydr?ia minimálne tých 4-5 dní. Na druhej strane, ak plánujete hodinky vyu?íva? len symbolicky a hrajú pre vás skôr módnu rolu, viac ako tý?d?ová výdr? nebude nereálna.

Konektivita

Takmer sa vyrovná smartfónom

Amazfit Sport Watch nepochybne zaujmú aj ob?írnej?ou ponukou konektivity, ktorá sa takmer vyrovná be?nému smartfónu. V ponuke je teda plnohodnotné WiFi, GPS s GLONASS pre ?o najpresnej?ie a najpodrobnej?ie dáta z fitness aktivít v prírode spolu s Kompasom, a tie? aj energeticky nenáro?né Bluetooth 4.0 LE. Práve v?aka Bluetooth si mô?ete ve?mi jednoducho hodinky spárova? so slúchadlami a po?úva? tak ulo?ené pesni?ky v 4 GB internej pamäti hodiniek.

huami-amazfit-watch-recenzia-11

Záver

Huami Amazfit Sport Watch: Majú obrovský potenciál

Recenzovanie takýchto smart hodiniek, ktoré e?te stále neukázali svoj plný potenciál, je nesmierne ?a?ké. Kvality spolo?nosti Huami netreba e?te raz vyzdvihova? a na trhu je len ve?mi málo podobných hodiniek s tak bohatou funkcionalitou. M?a osobne najviac zaujal vzh?ad s dokonalým kon?truk?ným spracovaním a bohatá softvérová výbava opera?ného systému, aj ke? je v sú?asnosti len v ?ín?tine, no ako som spomínal, angli?tina je na ceste a do hodiniek mô?e dorazi? ktorouko?vek z nasledujúcich aktualizácií.

huami-amazfit-watch-recenzia-16

Miernym sklamaním je v?ak kvalita displeja, ktorá je síce dostato?ná na plnohodnotné pou?ívanie, no medzi elitu rozhodne nepatrí. Ak by som si mal e?te raz zhrnú? v?etky a pre a proti, tieto smart hodinky odporú?am kúpi? aj po zvá?ení problému s lokalizáciou opera?ného systému. Na trhu je skuto?ne len málo takýchto zariadení, ktoré splnia preferencie mno?stva pou?ívate?ov. Huami Amazfit Sport Watch si mô?ete zakúpi? za 150 ? v na?om partnerskom e-shope GearBest.com.

huami-amazfit-watch-recenzia-31

Kúpi? Huami Amazfit Sport Watch za 150 ?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
54%
Chcem to
19%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
3%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]