Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na instagramovom účte portálu Fontech.

1. Základné informácie

 • 1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť FonTech.
 • 1.2 Názov súťaže je „Súťaž o Xiaomi Box + Horizon TV Happy na 1 mesiac“.
 • 1.3 Súťaž sa koná v období od 1. júna  2020 – 7. jún 2020.
 • 1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

 • 2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke https://www.instagram.com/fontech.sk/ a v termíne od 1.6. 2020 – 7. 6. 2020 označí osobu pod súťažnú fotografiu a obaja dajú follow na účet @upc_sk a @fontech_sk.
 • 2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
 • 2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť UPC“). Zároveň sú zo súťaže vylúčené blízke osoby zamestnancov organizátora a spoločnosti UPC v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke https://www.instagram.com/fontech.sk a to 8. júna 2020.

3. Pravidlá súťaže

 • 3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.
 • 3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

• zjavne nemajú žiadnu súvislosť so súťažným príspevkom,

• obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

• obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,

• podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

• propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
• ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
• navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
• sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
• organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

 • 3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

 • 4.1 Vyhrá 1 osoba, ktorá splnila podmienky. Výhra je Xiaomi Box + Horizon TV Happy na 1 mesiac.
 • 4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 8.6.2020. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme na stories instagramovej stránky https://www.instagram.com/fontech.sk/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.
 • 4.3 Organizátor oznámi výhercu spoločnosti UPC, ktorá následne výhercu kontaktuje za účelom odovzdania výhry.
 • 4.4 Spolu s výhrou bude výhercovi spoločnosťou UPC doručená aj zmluva, podľa ktorej sa výherca stáva klientom spoločnosti. Po skončení jednomesačnej doby bezplatného plnenia, je potrebné vypovedať zmluvu spoločnosti UPC, v opačnom prípade sa zmluva považuje za platnú aj s mesačnými poplatkami. Zmluvu je možné kedykoľvek bezplatne zrušiť.
 • 4.5 Súčasťou zmluvy medzi výhercom a spoločnosťou UPC sú Všeobecné podmienky spoločnosti UPC na poskytovanie verejných služieb pre domácnosti, Osobitné podmienky poskytovania služby HORIZON TV spoločnosťou UPC, Všeobecné obchodné podmienky predaja prijímacích zariadení spoločnosti UPC, Podmienky kampane a Zásady ochrany súkromia spoločnosti UPC. Výherca svojim podpisom zmluvy vyjadruje súhlas s obsahom predmetných dokumentov a zároveň tým vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil. 
 • 4.6 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
 • 4.7 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území Slovenskej republiky.
 • 4.8 V prípade, že  výherca nebude súhlasiť s výhrou, respektíve podpisom zmluvy a odsúhlasením dokumentov uvedených v odseku 4.5 tohto článku, je výherca povinný vrátiť zmluvnú dokumentáciu a výhru spoločnosti UCP, ktorá uvedené oznámi organizátorovi. Organizátor následne vyberie nového výhercu tak, ako je to uvedené v týchto pravidlách súťaže.  

5. Ostatné podmienky súťaže

 • 5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • 5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.fontech.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 • 5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

 • 6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.
 • 6.2 Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.
 • 6.3 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.
 • 6.4 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej stránky.
 • 6.5 Súťažiaci sa môže bližšie oboznámiť s pravidlami spracovania osobných údajov:
  • a) organizátorom súťaže na nasledujúcom odkaze: doplniť
  • b) spoločnosťou UPC na nasledujúcom odkaze: 

https://www.upc.sk/onas/legal/privacy/

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom