Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na instagramovom účte portálu Fontech.

1. Základné informácie

 • 1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť FonTech.
 • 1.2 Názov súťaže je „Súťaž o smartfón Huawei P Smart 2021“.
 • 1.3 Súťaž sa koná v období od 9. februára 2021 – 15. februára 2021.
 • 1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

 • 2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke https://www.instagram.com/fontech.sk/ a v termíne od 9.2.2021 – 15.2.2021 označí osobu pod súťažnú fotografiu a obaja dajú follow na účet @huaweimobileczsk, @startitup_sk a @fontech_sk.
 • 2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
 • 2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoločnosti Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. (ďalej len „spoločnosť Huawei“). Zároveň sú zo súťaže vylúčené blízke osoby zamestnancov organizátora a spoločnosti Huawei v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke https://www.instagram.com/fontech.sk a to 12. februára 2021.

3. Pravidlá súťaže

 • 3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.
 • 3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

• zjavne nemajú žiadnu súvislosť so súťažným príspevkom,

• obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

• obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,

• podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

• propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
• ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
• navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
• sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
• organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

 • 3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

 • 4.1 Vyhrá 1 osoba, ktorá splnila podmienky. Výhra je smartfón Huawei P Smart 2021.
 • 4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 16.2.2021. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme na stories instagramovej stránky https://www.instagram.com/fontech.sk/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.
 • 4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne.
 • 4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom Slo­ven­skej po­šty; uspo­ria­da­teľ do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR.

5. Ostatné podmienky súťaže

 • 5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • 5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.fontech.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 • 5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

 • 6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.
 • 6.2 Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.
 • 6.3 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.
 • 6.4 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej stránky.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom