V dne?nej modernej dobe existujú desiatky ba a? stovky rozli?ných druhov povolaní, no nie ka?dé z nich je rovnako výhodné. Niekto celý ?ivot tú?i sta? sa profesionálnym ?portovcom a zarába? milióny eur ro?ne. Kto v?ak chce kariéru so skvelým finan?ným ohodnotením a pomáha? zmeni? svet, tak povolanie softvérového in?iniera je pre?ho ako stvorené. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnoho ?udí tú?i v ?ivote nie?o dosiahnu?, získa? dobre platenú prácu a úspe?nú kariéru, no ka?dý na to ide inak. Niekto od mali?ka tú?i po povolaní profesionálneho ?portovca, no v tomto prípade je len malá ?anca, ?e sa tieto sny splnia. Stabilnej?ím a omnoho reálnej?ím povolaním je práca softvérového in?iniera, ktorá v modernej dobe plnej technológií získava ?oraz vä??í potenciál. Navy?e, platové podmienky sú v tomto povolaní viac ako ?tandardné. Aj z takéhoto pracovníka sa tak mô?e sta? bohá?. Výskum na túto tému uskuto?nil aj portál Paysa.

Skvelý job s vysokým platom

Hrá?i v prestí?nych ligách ako NFL ?i NBA sú po?as svojho ?ivota ?na výslní? zhruba 3,5 a? takmer 5 rokov, pri?om ich zárobky za kariéru za pohybujú od 2,5 milióna eur a? po viac ako 11 miliónov. Ro?ne tak doká?u zarobi? zhruba aj 2 milióny eur. To v?ak závisí od ich schopností a popularity konkrétneho hrá?a.

zdroj fotografie: Paysa

Nenechaj si ujs?
Programátori si potajomky u?ah?ujú robotu a reálne pracujú iba nieko?ko hodín tý?denne. Ako je to mo?né?

Povolanie softvérového in?iniera je v?ak naopak úplne iná ?liga?. Nielen?e je pre mnohých ove?a reálnej?ie získa? v tomto odbore slu?nú kariéru, ale zárove? mô?u ma? aj nad?tandardné finan?né ohodnotenie. D??ka kariéry priemerného softvérového in?iniera mô?e trva? pokojne aj 40 rokov. Za ten ?as si doká?e zarobi? viac ako 4 milióny eur, pri?om ro?ný príjem je nad úrov?ou 100 000 ?. Mo?no to neznie tak lákavo ako práca profesionálneho hrá?a ?i atléta, no ide o mnoho reálnej?ie povolanie s ve?kým potenciálom.

Uplatnenie ?tudentov hovorí za v?etko

?koly zamerané na výu?bu tohto zamerania zoberú a? 63 % prihlásených ú?astníkov. ?túdium úspe?ne ukon?í 60 % z nich a 97 % ?tudentov si vo svojom odbore nájde stabilné pracovné miesto. S rastúcim mno?stvom zariadení toho najrôznej?ieho druhu budú softvéroví in?inieri ?oraz ?iadanej?í.

zdroj fotografie: Pixabay

Tento kurz len za 10 ? ti pomô?e sta? sa programátorom

Ich nápl?ou práce je spájanie znalostí z matematiky, in?inierstva, ale aj navrhovanie, testovanie a vývoj systémov, ktoré sú sú?as?ou nových technológií. Navy?e v sebe toto povolanie nesie isté poslanie meni? svet k lep?iemu, pri?om je poriadne slu?ná aj finan?ná odmena. Oproti profesionálnym ?portovým hrá?om síce nemusia by? výnosy tak ohromné, no toto povolanie je omnoho reálnej?ou ?ancou pre v?etkých, ktorí chcú v ?ivote nie?o dokáza?. Ak teda aj ty tú?i? po s?ubnej kariére plnej vysokých zárobkov, tak by si prácu softvérového in?iniera mohol aspo? zvá?i?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]