ESET ponú­kol ?tá­tu 26,2 mili­ó­na eur. Pora­zil tak kon­ku­ren­ciu a vyhral boj o pozem­ky, na kto­rý­ch si posta­ví svo­je ino­va­tív­ne cen­trum.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

ESET oslavuje u? svoje 30. narodeniny v svojom odvetví a podarilo sa mu sta? firmou roka 2016. V poslednej dobe mal v?ak na?ahova?ky so slovenskou vládou, týkajúce sa odkúpenia Vojenskej nemocnice, ktorá je ?tátnym majetkom. Cie?om nákupu je vybudovanie kancelárií pre 1400 zamestnancov, o?ivenie celej oblasti, sprístupnenie vä??iny ?astí pre verejnos?, ako aj poskytnutie centra pre slovenské za?ínajúce podniky.

zdroj fotografie: Linkedin

Situácia v?ak bola naozaj komplikovaná. Na jednej strane sa na?a vláda chváli úspechmi ESET-u, ako sme mohli naposledy vidie? po?as ná?ho predsedníctva Rady EÚ. Na druhej strane slovenský premiér, obvi?uje spolo?nos? zo snahy ovplyv?ova? politický systém. Okrem Esetu mala o priestory záujem aj firma s väzbami na finan?nú skupinu J&T ? Forespo Reality 10 a firma Forest Hill Company podnikate?a Franti?ka Hodorovského. Na za?iatku bola pritom cena za pozemky ur?ená na 30 miliónov, nik v?ak záujem neprejavil.

zdroj fotografie: Linkedin/pulse

ESET patrí medzi top 10 da?ových poplatníkov na Slovensku. Od vlády pritom nedostal ?iadnu dotáciu. Zámery spolo?nosti sú pritom jasné. ESET chce investova? 100 miliónov eur a pomôc? tak Bratislave a celej krajine posunú? sa o krok vpred. Vä??ina priestoru sa stane verejne prístupným a dokonca 900 parkovacích miest, bude cez víkendy zadarmo prístupná pre kohoko?vek.

zdroj fotografie: Linkedin/pulse

?Prítomnos? takéhoto centra zvy?uje ?ance, ?e budeme schopní udr?a? mladé talenty na Slovensku a motivova? ich k návratu zo zahrani?ia,? povedal Richard Marko, generálny riadite? spolo?nosti ESET. Nový kampus ESETu má potenciál sta? sa ?pi?kovým centrom výskumu a vývoja na Slovensku. ESET rastie závratnou rýchlos?ou a takéto centrum bude pre Slovensko bezpochyby ve?kým obohatením.

zdroj fotografie: Linkedin/pulse

Spolo?nos? zaoberajúca sa vývojom bezpe?nostného softvéru u? zverejnila prvé vizualizácie komplexu, ktoré vyzerajú skuto?ne megalomansky a pozostáva z nieko?kých poschodových budov s kruhovým pôdorysom. Niektoré z nich na vrchu zdobia zelené plochy, ktoré sú dne?ným eko trendom v urbanistickej architektúre. Za sú?asným návrhom stojí architektonické ?túdio A11.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]