Ma? perfektný smartfón je relatívny pojem. Pre niekoho sú k?ú?ové vlastnosti napríklad skvelá kamera, ve?ké úlo?isko ?i ?istý Android. Iní zas preferujú rad?ej nejakú formu nadstavby, ve?kú batériu ?i odolnú kon?trukciu. Ka?dý má jednoducho iné preferencie a sú?asní top výrobcovia to vôbec nemajú ?ahké.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prinies? rok ?o rok inovatívny kúsok je ?a?ký orie?ok a men?ie spolo?nosti na tom neustále pohoria. Minoritné vylep?enia pri výmene generácií sa v?ak pomaly ukazujú aj pri Apple ?i Samsungu, teda pri momentálne dvoch najvä??ích výrobcoch smartfónov. Ako tichý zabijak ich ale ve?mi pozorne sleduje stále ve?mi mladý výrobca z ?íny, spolo?nos? OnePlus. Tento niekdaj?í najprogresívnej?í startup na svete je na trhu u? tretí rok, no svoju konkurenciu do?ahuje mi?ovými krokmi. Ak sa pozrieme spä? do histórie, v?etko to za?alo pri populárnom OnePlus One, o ktorý bol taký záujem, ?e ani rok po oficiálnom predstavení sa zákazníci nedokázali k smartfónu dosta?. Navy?e tu bol neslávny systém pozvánok, ktorý, bohu?ia?, mnohých odradil od kúpy a mo?no aj celkovo od tejto spolo?nosti.

OnePlus One

Rok na to sa objavilo OnePlus 2, ktoré záujem svetového technologického publika e?te vä??mi zvý?ilo, av?ak pozvánky na?alej ostali. Síce sa po pribli?ne polroku zru?ili, no tento krok sa pokojne dá pova?ova? ako jeden ve?ký omyl, ke??e túto stratégiu mal výrobca zvoli? u? pri za?iatku a nie nieko?ko mesiacov po, ke? u? záujem opadol. Opä? o nie?o skúsenej?í a s ve?kou vervou do ?al?ieho roka. Týmito slovami bola pohá?aná snaha OnePlus pri predstavení celkovo 3. generácie vlajkovej lode. Pozvánky sa nadobro zru?ili a predaj bol vo?ne dostupný pre celý svet.

Ako majite? OnePlus 2 som dlho neváhal nad výmenou za novú generáciu, ktorá vo mne opä? priniesla ten nezabudnute?ný hype po novom smartfóne ako pri legendárnom OnePlus One. O tý?de? som ho mal doma a poviem vám, ?e takto vycibrené zariadenie do úplnej dokonalosti u m?a nemalo obdoby. Prekrásny dizajn, prémiový pocit v ruke, bleskový skener odtla?kov prstov, nekompromisný výkon aj v?aka masívnej 6 GB RAM pamäti ?i perfektný odladený ?istý Android s praktickými funkciami navy?e. Prvé tý?dne vo mne suverénne navodili pocit dobre investovaných pe?azí.

A postupom ?asu to bolo e?te lep?ie. ?ím viac som za?al ?3-ku? pou?íva?, tým lep?í dojem na m?a robila, o ?om sa mô?e? presved?i? aj v mojej podrobnej recenzii. ?iadny smartfón u m?a nevydr?í viac ako polroka a presne po polroku v?ak pri?iel vylep?ený model 3T, pri ktorom som si ale povedal: Potrebujem ja vôbec o nie?o lep?í procesor? Lep?iu selfie kameru? Dospel som teda a? k záveru, ?e star?iu generáciu si s pokojným svedomím nechám a budem ju pou?íva? aj na?alej. Lep?ie som ani nemohol spravi?. ?ínsky výrobca zapracoval na svojej nadstavbe OxygenOS, ktorá dostáva pravidelné aktualizácie a medzi prvými u? be?ím takmer druhý mesiac na najnov?om Androide 7.1.1 Nougat. Nesmierne praktické funkcie mi pomáhajú prechádza? dennými pracovnými úlohami a ten dizajn ma aj po takmer roku neustále fascinuje.

OnePlus rozhodne priniesol nad?asový kúsok, ktorý, ako u? aj z môjho okolia pozorujem, prilákal azda najviac nových zákazníkov do radov tejto stále mladej spolo?nosti. Potom tu je najrýchlej?ie nabíjanie na svete – Dash Charge. Mo?no si povie?, ?e rad?ej mohli da? vä??iu batériu na úkor kraj?ieho dizajnu. No po pou?ívaní tejto pokro?ilej technológie som dospel k záveru, ?e pre m?a osobne je rýchle dobitie ?aleko dôle?itej?ie ako ma? dvojd?ovú výdr?, no nabíja? zariadenie 2 a? 2,5 hodiny. Takto si len smartfón zapojím na polhodinu na nabíja?ku a vysta?ím si na ?al?ích nieko?ko hodín náro?nej prevádzky.

U?aroval mi softvér, kon?trukcia, prístup spolo?nosti, nabíjanie, ale nie?o som e?te vynechal. Ó, áno, u? viem, fotoaparát. Pre mnohých jeden z najdôle?itej?ích elementov pri výbere nového smartfónu. Pri OnePlus 3 je fotoaparát vskutku silnou zbra?ou, ke??e je nieko?ko rokov známe, ?e ?ínske vlajkové lode nie sú príli? dobré ?o sa fotografických kvalít týka. Av?ak tu je to pravý opak a od denných fotiek a? po no?né zábery bude 99 % pou?ívate?ov nadmieru spokojných. Podpora 4K videa je taktie? výborná, no v tomto prípade mierne postrádam lep?iu stabilizáciu obrazu, ?o pova?ujem za jedno z najvä??ích negatív.

Nemusí? si kúpi? Apple ?i Samsung, aby si mal perfektný smartfón! Takto znie nadpis tohto ?lánku. Mojím cie?om nie je ?a teraz presvied?a?, aby si odi?iel od jedného ?i druhého giganta a uprednostnil OnePlus. Naopak, mojím cie?om bolo poukáza? na pre m?a stále len ?a?ko prekonate?né kvality tohto výrobcu, ktoré sú plne porovnate?né s vy??ie zmienenými top spolo?nos?ami. Aby som to ale správne uzavrel, pri kúpe OnePlus smartfónu si mo?no mierne priplatí? vo?i ?klasickej? ?íne aj nieko?ko desiatok eur, no v kone?nom dôsledku na teba bude ?aka? dokonalý kúsok, s ktorým bude? zaru?ene spokojný.

Kúpi? OnePlus 3T za 383 ?

Navy?e oficiálny e-shop oneplus.net ponúka plnohodnotnú dvojro?nú záruku a doru?enie na Slovensko zadarmo bez ?al?ích poplatkov. OnePlus ako výrobca má pred sebou nesmierne s?ubnú budúcnos? a ja osobne si myslím, ?e o pár rokov budeme hovori? u? o stabilnej trojici najvä??ích svetových výrobcov, do ktorej zapadne práve tento ?ínsky bojovník. V tomto prípade tak platí, ?e kým si smartfón nevyskú?a?, nebude? vedie?, ?o na teba vlastne ?aká. Budem ve?mi rád, ak sa vyjadrí? v komentároch, ?o je pre teba najdôle?itej?ie na vlajkovej lodi. Má? u? skúsenos? so spolo?nos?ou OnePlus?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
19%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
3%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]