Sociálne siete sú ?astým prostriedkom podvodníkov ako naláka? pou?ívate?ov na výhry za zdanlivo pár jednoduchých krokov. Facebook ako najvä??ia sie? tohto druhu sa stal na Slovensku úto?iskom pre podvodné stránky, ktoré oklamali u? nieko?ko nevedomých ?udí.  Ako prvý poukázal na tento problém portál ?ivé.sk.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Lajkuj, komentuj, zdie?aj! Tieto tri zdanlivo jednoduché kroky po?adujú ?výherné? stránky na Facebooku od svojich fanú?ikov, ktorým s?ubujú lákavé výhry. Aj ke? takéto podvody nie sú v dne?ných d?och ?iadnou novinkou, mnohých doká?e prekvapi? spôsob a drzos?, akým podvodníci ?udí klamú. Po splnení jednoduchých podmienok sú pou?ívatelia kontaktovaní v súkromnej správe. Tam u? ale majú necha? overi? svoju adresu zaslaním v?etkých údajov o platobnej karte. ?al?ia klamlivá stránka zasa vy?aduje, aby ?výhercovia? poslali drahú SMS.

Poriadne drahá SMS-ka

Úradujúci podvodníci stojaci za stránkou ?Výherný de?? sú u? zopár tý?d?ov známou firmou aj pre Políciu Slovenskej republiky. K dne?nému d?u jej ?lajk? dalo a? 11 tisíc pou?ívate?ov, pri?om mnohí z nich nové a podozrivo jednoduché sú?a?e stále podporujú. Práve tri vy??ie spomínané kroky vy?adujú podvodníci od svojich fanú?ikov. Tí sú zlákaní na pekné fotky produktov, a tak sú ochotní zapoji? sa do ?sú?a?e? za ka?dú cenu.

zdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Osoby, ktoré stránku zalo?ili následne majite?ov pau?álu od Telekomu ?iadajú, aby poslali správu v s textom ?Hotovo?, ?ím sa majú ich ?ance zvý?i? a? o 90 %. Po splnení týchto podmienok je oklamaný pou?ívate? oboznámený s výhrou, no pre jej overenie e?te musí do 5 minút posla? 6-?íselný kód v SMS správe na ?íslo 300. Policajný zbor ?udí upozor?uje, aby takéto podvodné stránky na Facebooku ignorovali a SMS-ku neposielali. Pomocou nej toti? posielajú organizátorom týchto sú?a?í kredit na stránke lotériovej spolo?nosti Tipos, odkia? je mo?né peniaze jednoducho previes? na ich vlastný bankový ú?et. Fanú?ik tejto stránky ?iadnu výhru nezíska, no majite? stránky sa obohatí o pekných pár desiatok eur. Cena za 1 takúto SMS správu je toti? a? 9,96 ?.

zdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Nenechaj si ujs?
Facebook si zobrali na mu?ku ?ikovní hackeri: Ak potvrdí? falo?ných ?priate?ov?, príde? o peniaze

Opä? ako informujte ?ivé.sk, pou?ívatelia sú v?ak vopred upozornení prvou správou, ktorá ich upozor?uje, ?e daný 6-?íselný kód slú?i na dobitie kreditu na ú?te spolo?nosti Tipos. V samotnom varovaní sa pí?e, ?e ak bol niekto kontaktovaný tre?ou osobou, ktorá na poslanie takejto SMS-ky navádza, aby ju v ?iadnom prípade neposielal. Aj napriek výraznému upozorneniu sa niektorí fanú?ikovia stránky ?Výherný de?? nechali zláka? a SMS-ku poslali. Obratom im ale pri?la ?al?ia overovacia správa za 2,39 ?.

Slovenský operátor Telekom svojim zákazníkom takéto dobitie kreditu na ú?te Tiposu umo??uje maximálne 15-krát mesa?ne. Týmto spôsobom mô?e ú?et za tieto slu?by prekro?i? hranicu a? 180 ?. Noví zákazníci mô?u takto kredit navý?i? iba 3-krát v mesiaci. Pou?ívatelia, ktorí túto osudnú chybu e?te neu?inili, by sa mali týmto lákavým sú?a?iam z?aleka vyhýba?.

Výhra za údaje z platobnej karty

Okrem ?Výherného d?a? na Facebooku úraduje ?al?ia podvodná stránka s názvom ?Nábytok ??astia? s viac ako 2000 fanú?ikmi. Ako u? jej názov napovedá, tovarom, ktorý pou?ívate?ov láka zapoji? sa do sú?a?e, je nábytok dová?aný ?priamo z USA?. Majite? stránky po vy?rebovaní kontaktuje výhercu, ktorý mu mal zanecha? súkromnú správu s textom ?Hotovo?.

zdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Následne v?ak od neho bola po?adovaná adresa, ktorá má by? overená pomocou údajov z platobnej karty. Podvodník v tomto prípade chce od naivného výhercu zisti? nielen ?íslo karty, ale aj dátum platnosti a 3-ciferný bezpe?nostný kód na zadnej strane. Tieto údaje sú zadávané pri internetových nákupoch v e-shopoch a po ich získaní mô?e zá?kodník odcudzi? pomerne vysokú sumu pe?azí, poukázal portál ?ivé.sk.

zdroj fotografie: Screenshot/Facebook

Tento spôsob je oproti predchádzajúcemu omnoho nápadnej?í. V prípade, ?e niekto detaily o svojej platobnej karte poskytne neznámej tretej osobe, mô?u by? napáchané poriadne vysoké ?kody. Upozor?ujeme tak pou?ívate?ov Facebooku, aby sa týmto a podobným stránkam, ktoré lákajú na výhry podozrivým spôsobom, vyhli a nahlásili ich. Túto mo?nos? má najvä??ia sociálna sie? sveta zakomponovanú priamo pod titulnou fotografiou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]