Pokia? ?íta? tento ?lánok, je dos? mo?né, ?e nemá? súbory na svojom po?íta?i zálohované. Skús si ale teraz predstavi?, ?e kvôli kráde?i zariadenia alebo nehode na pevnom disku by si razom pri?iel o v?etky dôle?ité dokumenty, fotografie ?i ob?úbenú hudbu. Celkom nepríjemné, ?o povie??

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na??astie, v dne?nej dobe u? existuje pomerne ve?a mo?ností, ako po?íta? udr?iava? zazálohovaný. Nezále?í pritom na tom, ?i pou?íva? Windows, alebo Mac alebo ?i preferuje? lokálne, respektíve cloudové zálohy.

Lokálna záloha
záloha

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Acer predstavil neskuto?né herné mon?trum s 18-jadrami a ?tyrmi grafikami. Ako jediný desktop na svete zvládne hranie v 8K

Pre lokálnu zálohu bude? v prvom rade potrebova? externý pevný disk, a to minimálne vo ve?kosti tvojho interného disku, ideálne aj vä??í. Najlep?ie na tom je, ?e aj za cenu ni??iu ako 65 ? mô?e? získa? a? 2 TB ukladacieho priestoru, pozri si napríklad Maxtor (Samsung) M3 Portable alebo Western Digital Passport Portable

MacOS:

záloha

zdroj fotografie: Screenshot / MacOS / Dávid Igaz

Pre samotné zálohovanie potom nepotrebuje? ?iadny dodato?ný softvér, ke??e Windows 10 aj Mac ho u? majú vstavaný. Pokia? pracuje? na Macu, cesta vedie cez nástroj Time Machine. Sta?í disk pripoji? k po?íta?u, otvori? program a daný disk nastavi? ako zálohovací. O zvy?ok sa u? postará nástroj a v?etky tvoje súbory, prie?inky a aplikácie budú v bezpe?í. Pokia? prejde? na nový po?íta? alebo sa tvojim súborom nie?o prihodí, zálohu z disku vie? kedyko?vek cez Time Machine obnovi?.

Windows 10:

záloha

zdroj fotografie: Screenshot / Windows 10

Aj vo Windowse 10 sa u? nachádza vstavaný zálohovací nástroj, ktorý funguje ve?mi podobne ako na MacOS. Nájde? ho cez ?tart ? Nastavenia ? Aktualizácia a zabezpe?enie ? Zálohovanie. Teraz u? sta?í len pripoji? disk a nastavi?, ktoré prie?inky sa majú zálohova?. Platí pritom, ?e ?ím ?astej?ie bude? zálohu vykonáva?, tým lep?ie. Aj ke? pri náhlej strate súborov pote?í aj záloha spred troch rokov, v?dy je lep?ie ma? tú najaktuálnej?iu.

Cloudová záloha
záloha

zdroj fotografie: Pexels

Lokálne zálohy sú síce dobré, no externé disky sa mô?u rovnako ako interné po?kodi? alebo mô?u by? ukradnuté. Nie je preto na ?kodu ma? najdôle?itej?ie súbory zálohované aj vo vzdialenom cloude. Pre men?ie zálohy dokumentov posta?ia aj slu?by, ako Google Disk, Dropbox, OneDrive ?i iCloud. V?etky tieto slu?by majú aj vlastný softvér, ktorý skenuje lokálne prie?inky a synchronizuje ich. Výhoda je v tom, ?e aj ke? nemá? po?íta? alebo externý disk pri sebe, k súborom má? stále prístup odkia?ko?vek.

Pokia? by si ale mal záujem o serióznej?ie cloudové úlo?isko, ktoré ponúka nad?tandardnú bezpe?nos? a viac ukladacieho priestoru, odporú?ame slu?by, ako Backblazde ?i MEGA. Napríklad Blackblaze ponúka neobmedzené úlo?isko za 4,22 ? mesa?ne alebo 42,20 ? na rok, ?o je rozhodne viac ne? zaujímavá ponuka, ktorá stojí za zvá?enie. Výhodou MEGA zas je, ?e ponúka zadarmo na za?iatok a? 50 GB ? za ?al?ie gigabajty ?i terabajty si v?ak u? treba plati?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.