Ka?dý z nás vlastní mnoho elektronických zariadení, ?i u? ide o smartfóny, notebooky alebo tablety. Ich obrazovky v?ak vysielajú svetlo, ktoré sa skladá z nieko?kých zlo?iek. Naj?kodlivej?ou je tzv. ?modré svetlo?, ktoré doká?e ovplyvni? nielen ná? zrak. Ako ve?mi v?ak toto ?iarenie, ktoré je vôkol nás, vplýva na ná? spánok? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?udské telo je zvyknuté na akýsi biorytmus, ktorý zah??a aj pravidelný ?as pre spánok. Ten je podnecovaný vonkaj?ími vplyvmi a signálmi ako je napríklad teplota, denné svetlo ?i ro?né obdobie. V?etky tieto faktory ovplyv?ujú to, akým spôsobom na?e telo a mozog vnímajú potrebu spánku. Denné svetlo hrá jednu z najdôle?itej?ích úloh pri prirodzenej regulácii biorytmu ?loveka. ?o sa v?ak stane, ak pred spaním pou?ívame zariadenia, ktoré vy?arujú modré svetlo?

zdroj fotografie: Positive Truth

Iba pár minút pou?ívania smartfónu pred spaním mô?e zmias? ná? biorytmus a v ?ase, kedy by sme mali zaspáva?, ostáva ná? mozog v bdelom stave. Pre správne uvo??ovanie melatonínu, ?o je látka zodpovedná za prirodzený spánkový cyklus, by sme sa tak mali a? 3 hodiny pred spaním vyhnú? ú?inkom modrého svetla. V modernom svete je v?ak takéto odlú?enie od na?ich milovaných zariadení takmer nemo?né. Vedci dokonca skúmali aj vplyv modrého svetla na organizmus ?loveka za pou?itia ?peciálnych okuliarov s filtrom, ktorý mal túto ne?iadúcu zlo?ku odstráni?.

zdroj fotografie: Weibo

Nenechaj si ujs?
V ponuke Xiaomi u? mô?eme nájs? aj okuliare! Táto novinka doká?e ochráni? zrak filtrovaním modrého svetla a UV ?iarenia

Výsledok bol skuto?ne prekvapujúci. Okuliarom s filtrom modrého svetla sa toti? podarilo zamedzi? vplyvu tohto ?iarenia na uvo??ovanie melatonínu pred spaním. Iným rie?ením v?ak mô?e by? aj ?peciálny re?im obrazovky, ktorý dnes u? obsahuje mnoho nových smartfónov. V tejto funkcii je výrazne ovplyvnený odtie? farieb, ?ím sa zni?uje mno?stvo modrého svetla, ktoré vplýva na pou?ívate?a. Miesto snehovo bielej tak bude ma? obrazovka nádych teplej?ích farieb, no v?aka tomu sa minimalizuje vplyv modrého svetla.

zdroj fotografie: CNET

Predchádzajúce riadky predstavujú modré svetlo iba ako ?kodlivú zlo?ku, no nie je tomu tak. Na prekvapenie má toto svetlo na ?loveka aj pozitívne ú?inky. Pred ?asom bol vykonaný experiment, v ktorom boli ú?astníci vystavení rôznemu typu kancelárskeho osvetlenia. Zistilo sa, ?e tí, ktorí boli vystavení modrému svetlu, vykazovali vy??iu produktivitu a celkovo mali lep?iu náladu. Dokonca tento experiment neovplyvnil ani kvalitu ich spánku, ke??e modrému svetlu boli vystavení iba po?as d?a.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]