Operátor O2 predstavil vylep?enú ponuku volacích programov a slu?ieb, ktorá zoh?ad?uje novú reguláciu Európskej únie. Od 13. júna si zákazníci budú môc? v krajinách Európskej únie u?íva? volania, SMS správy a internet rovnako ako doma. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?Po?núc 13. júnom priná?ame vylep?enú ponuku na?ich pau?álov, ktorá zoh?ad?uje novú reguláciu Európskej únie. Zákazníkom chceme prinies? skuto?ný benefit zo zru?enia roamingových poplatkov, preto budú môc? vola?, SMSkova? a vyu?íva? svoj dátový balík v celej EÚ ako doma,? povedal Igor Tóth, marketingový riadite? O2.

Volania, SMS a dáta pri programoch O2 Pau?ál, O2 Fér a O2 Vo?nos?

V?etky prichádzajúce a odchádzajúce hovory, rovnako ako SMS, budú po novom bez roamingových príplatkov, teda zákazníci ich budú môc? vyu?íva? za rovnaké ceny ako doma. Pri dátach bude plati? obdobný princíp. Ka?dý zákazník bude môc? vyu?íva? dáta bez príplatku v rovnakom rozsahu, ako je ich základný objem v rámci programu na Slovensku. Po jeho pre?erpaní v zahrani?í si bude mo?né dátový balík obnovi? za rovnaké ceny ako doteraz. O pre?erpaní balíka dát budú zákazníci informovaní prostredníctvom SMS a za?ne sa im ú?tova? príplatok 0,00924 eura za 1 MB. Dátovanie spomalenou rýchlos?ou nebude v roamingu mo?né. Slu?ba Datalimit ostáva zachovaná.

Zmeny pri programoch O2 Dáta

Zákazníci vyu?ívajúci pau?ály O2 Dáta budú ma? v zahrani?í k dispozícii taktie? dáta ako sú?as? balíka. Ich objem je stanovený v zmysle európskej regulácie. Pri Modrých O2 Dátach budú ma? tak v zahrani?í k dispozícii bez príplatku 3300 MB dát, pri Strieborných O2 Dátach 4400 MB dát a pri Zlatých O2 Dátach 6500 MB, ak nevy?ijú bonus na zariadenie. V prípade vyu?itia bonusu budú ma? v zahrani?í k dispozícii v závislosti od zvoleného programu bez príplatku 2600 MB, 3300 MB, resp. 5000 MB dát.

Nenechaj si ujs?
Do roamingovej vojny na?ich operátorov sa pridáva aj Telekom. Dá? mu ?ancu s takouto ponukou?

Internet na de?

Slu?ba Internet na de? ostáva nezmenená, teda za poplatok 0,50 eura má ka?dý zákazník k dispozícii 250MB dát. V prípade ak zákazník chce s Internetom na de? surfova? aj v zahrani?í, O2 mu bude ú?tova? príplatok od prvého MB. Ak chcú zákazníci vyu?íva? dáta v zahrani?í za rovnakých podmienok ako na Slovensku, O2 im odporú?a aktiváciu jedného z dátových balí?kov. V?etky zmeny nastanú po?núc 13. júnom. O2 týmto d?om zárove? ukon?uje proces nových aktivácií Diamantového O2 Pau?álu, ako aj dátového balí?ka XXL.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]