Ur?ite si spomína? na úto?níkov, ktorým sa podarilo z mnohých stránok odcudzi? rôzne osobné údaje pou?ívate?ov. Pokia? aj teba tieto udalosti zneistili pri pou?ívaní internetu, tak teraz má? mo?nos? vytrati? sa z tejto siete len pomocou jedinej stránky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za týmto projektom stoja ?védski vývojári Wille Dahlbo a Linus Unnebäck, ktorým sa podarilo vytvori? ?peciálnu stránku na odstránenie v?etkých osobných údajov a celkovej histórie pou?ívate?a z internetu. Na tejto jedine?nej stránke mô?e? vidie? v?etky weby, kde si sa doteraz prihlasoval alebo kde má? vytvorený ú?et. Pri odstra?ovaní tvojej histórie ?a stránka po?iada o e-mail, aby tak dokázala odhali? úplne v?etky weby ?i blogy, ktoré si nav?tevoval.

Ako na to?


zdroj fotografie: Pixabay

Vývojári ale berú bezpe?nos? pou?ívate?ov vá?ne, a preto program be?í iba v konkrétnom po?íta?i a nie na vzdialenom serveri. Stránka vyu?íva bezpe?nostný protokol od Google, ?i?e sa nemusí? bá?, ?e ide o vylákanie tvojich osobných údajov. Pre odstránenie histórie musí? zada? svoj Gmail ?i adresu slu?by Outlook, ktoré si pou?íval pri online aktivitách. Ak má? ale na ú?toch zaregistrovaný iný email, ?ia?, v tomto prípade musí? ú?ty odstra?ova? ru?ne.

zdroj fotografie: Screenshot/Deseat.me

Taktie? sa mô?e sta?, ?e sa nepodarí na?íta? v?etku online aktivitu a v?etky ú?ty. To v?ak platí výlu?ne iba pre malé weby. V dobe, ke? pomerne ?asto po?úvame správy o odcudzení hesiel a citlivých údajov, príde stránka Deseat.me rozhodne vhod. Pomô?e ti nielen cíti? sa bezpe?nej?ie, ale zárove? z internetu spo?ahlivo odstráni? naozaj vä??inu tvojej aktivity. Ako teda za?a? s tvojim zmiznutím z internetu?

zdroj fotografie: Screenshot/Deseat.me

Nenechaj si ujs?
?tát chce ma? úplnú kontrolu nad pripojením k internetu, bude môc? odpoji? v?etkých

  • Nav?tív stránku Deseat.me
  • Prihlás sa pomocou slu?by Gmail alebo Outlook
  • Za?ni odstra?ova? svoje ú?ty na vyh?adaných weboch
  • Pokia? si zaregistrovaný na iných stránkach pomocou iného e-mailu, tak tieto ú?ty musí? odstráni? na danom webe ru?ne

zdroj fotografie: Screenshot/Deseat.me

Za posledné roky sa hackerom podarilo ukradnú? milióny hesiel a údajov aj z tých najznámej?ích slu?ieb, akými sú napríklad Yahoo, eBay ?i MySpace. Mnoho pou?ívate?ov má preto dôvod obáva? sa o svoje súkromie. Ak sa rozhodne? vyu?i? stránku Deseat.me, vedz, ?e sa nikto nedostane k tvojim údajom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
7%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]