Téma smarthome nie je na stole prvý de?. Viacerí tech nad?enci u? nieko?ko rokov netrpezlivo ?akali, kým sa skon?í obdobie ?konceptov?, kedy sme neustále po?úvali o výsledkoch testov a predpokladaných ?al?ích produktoch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O?akávania postupne prenikli aj k mainstreamovému publiku a u? bolo len otázkou ?asu, kto prvý vo ve?kom vyu?ije tento priestor na trhu. Toho sa aktuálne chopil práve Telekom, s jeho novým programom Magenta SmartHome. Priná?ame ti preh?ad najlep?ích smarthome zariadení, nie len od Telekomu.

Philips Hue

Mo?no si povie?, ?e inteligentné ?iarovky sú stále pre mnohých nadbyto?ným luxusom. No práve tento pre niekoho neprijate?ný výdavok pe?azí definuje inteligentné ?iarovky Phillips Hue, ako skvelý základ do modernej domácnosti. Zober si napríklad takúto situáciu. Má? v obýva?ke jednu lampu, ktorá je ale na druhej strane izby a ty ju musí? neustále manuálne zapína?. Namiesto toho, aby si opä? vstal a vypol ju, jediné, ?o musí? urobi?, je otvori? aplikáciu v smartfóne a jedným rýchlym kliknutím to okam?ite vyrie?i?. Praktické a hlavne ve?mi intuitívne, ?o povie??

Taktie? rozmanité farebné variácie ?i scény doká?u vytvori? aj u teba doma slu?nú párty. Ob?as predsa treba vypusti? ?paru?, no nie? Inteligentné ?iarovky sú tak bezpochyby základom do ka?dej modernej domácnosti a svoju po?iato?nú plejádu zariadení mô?e? navy?e neskôr roz?irova? o ?al?ie kúsky, a to v?aka prítomnosti Hue Bridge, ktorý je pomyselným mozgom týchto inteligentných svetiel.

smarthome

LED pásik Philips Hue

Z rodiny Hue pochádza aj tento ?ikovný LED pásik, ktorý ponúka za málo pe?azí naozaj ve?a muziky. Osobne som si ho namontoval na zadnú stranu pracovného stola a neuveríte, ako ve?mi sa tým zmenil môj celkový pocit pri práci.

zdroj fotografie: Philips

Fakt, ?e som si mohol meni? farby, intenzitu osvetlenia v závislosti od nálady ?i typu práce, vo mne zanechalo naozaj skvelý dojem. Necháp ma v?ak zle. Tento LED pásik má toti? naozaj ?iroké mo?nosti vyu?itia aj na iných miestach v dome ?i byte. Medze sa tak tvojej fantázii ur?ite nekladú.

Smart zásuvka  

Ak má? aj ty doma nejaké star?ie zariadenia, po?núc rádiom, audio sústavou ?i DVD prehráva?om, no, ?ia?, svojou výbavou sú u? dávno za zenitom, toto bude gadget, ktorý ti prinesie hne? nieko?ko praktických vymo?eností. ?oko?vek teda pripojí? do tejto zásuvky sa premení na plnohodnotné smart zariadenie s mo?nos?ou ovládania skrz aplikáciu.

smarthome

?ere?ni?kou na torte je preh?ad o spotrebe, ?o sa v dne?nej dobe hodí najmä pri nie práve ?etrných de?och, ktoré ve?mi radi navy?ujú spotrebu elektrickej energie do závratných vý?in. Minimálne po tejto stránke by si sa mal teda vá?ne zamyslie? nad kúpou, ktorá bude rozhodne stá? za to!

?isti?ka vzduchu

Pri ?al?om zariadení sa dostaneme do trochu inej ligy a nemám namysli len samotné rozmery. ?ínska spolo?nos? Xiaomi sa predviedla exkluzivitou v podobe plnohodnotnej ?isti?ky vzduchu. Tá je, ako u? ur?ite tu?í?, ovládaná v?aka aplikácii skrz smartfón a ve?mi ?ahko doká?e vstreba? tie najmen?ie baktérie ?i mikróby.

zdroj fotografie: Xiaomi

Moderný a elegantný vzh?ad zaru?í, ?e sa hodí do akejko?vek domácnosti a poskytne skuto?ne perfektný doplnok s praktickými funkciami navy?e.

Bezpe?nostné senzory

Z ?asti automatizovanú domácnos? dosiahne? v dne?nej dobe u? za pár drobných. V tomto smere sa mi najviac osved?ili rôzne pohybové senzory, senzory na dvere, okná alebo dymový senzor, ktorý istým spôsobom plní aj bezpe?nostnú funkciu. V?etky tieto zariadenia sú v?dy prepojené s hlavnou centrálou, ktorá následne komunikuje s aplikáciou v smartfóne.

Ak jeden zo senzorov napríklad zaznamená, ?e sú hlavné dvere otvorené, automaticky zapne svetlá v pracovni. Ak pri vetraní zas klesne teplota pod nastavenú hodnotu, do smartfónu príde notifikácia. V?etko tieto drobnosti prispeli k tomu, ?e tieto ?ikovné senzory sa stali okam?ite mojimi favoritmi aj pri navrhovaní moderných bytov pre známych, ktorí u? taktie? pod?ahli vábeniu inteligentnej domácnosti.

smarthome

Nest  

Inteligentný termostat Nest patrí k naju?ito?nej?ím gadgetom, ktoré aktuálne technologický priemysel produkuje. Vä??ina obyvate?ov rodinných domov si in?taluje len oby?ajné termostaty s nevkusným plastovým dizajnom a úbohou funk?nou výbavou. ?o by si v?ak povedal na to, keby sa dala táto ?as? tvojej domácnosti rovnako pový?i? na úplne iný level?

zdroj fotografie: Nest

Práve na tento ú?el je tak pripravený dizajnovo vy?perkovaný termostat spolo?nosti Nest, ktorý hýri inteligentnými funkciami. V západných krajinách je toto zariadenie jedno z najpredávanej?ích a naozaj nevidím dôvod v tom, aby sa nedokázalo skvelo uchyti? aj na na?om progresívnom trhu plného vá?nivých nad?encov technológií.

zdroj fotografie: Shutterstock.com

Smarthome je téma, ktorú v?etci u? nieko?ko rokov registrujeme. Do dnes sme v?ak ?akali, kým sa téma stane viac mainstream, kým sa nájde na trhu hrá? s potenciálom prinies? ju spotrebite?om za dostupné peniaze. Preto pova?ujeme za zlomový práve Telekom, s ktorým mô?e? ma? v?etky jeho produkty u seba doma aj ty. Dá? za ne menej ne? 30 eur mesa?ne.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]