Hoci sa smartfóny neustále vylep?ujú, ich batérie ostali nezmenené u? poriadne dlhú dobu. Stále sa tak drvivá vä??ina z nás potýka s dennodenným problémom, kedy ná?ho multifunk?ného spolo?níka musíme na nieko?ko desiatok minú? odlo?i? z rúk a pripoji? ho na zdroj elektrickej energie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie v?dy v?ak máme k dispozícii klasickú elektrickú zásuvku a napríklad pri dlh?ích cestách autom vzniká zásadný problém. Ten je ve?mi dobre známy aj vodi?om z povolania, ktorí ho rie?ia autonabíja?kami. Tie hravo doká?u zastúpi? svojich ?astej?ie vyu?ívaných kolegov, ktorí sa v hojnom po?te nachádzajú v domácnostiach. Pri výbere tej správnej nabíja?ky do auta v?ak musí? by? obozretný, nako?ko ti tá vhodná doká?e dobi? smartfón podstatne rýchlej?ie ako tá nevhodná. My v redakcii ale ve?mi dobre vieme, ?e orientácia medzi skuto?ne obrovským po?tom takýchto nabíja?iek vôbec nie je jednoduchá, a preto sme sa rozhodli vybra? tie tri najlep?ie.

Xiaomi Roidmi 2S

Cena: 15 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Roidmi 2S za 15 ?

O ich výrobu sa zhodne postarala spolo?nos? Xiaomi, ktorá v tomto segmente doslova kra?uje. Dokonale ti to potvrdí autonabíja?ka Xiaomi Roidmi 2S, ktorá toho zvládne omnoho viac, ako len navráti? energiu tvojmu zariadeniu. V?aka implementovanej technológii Bluetooth a vstavanému FM Transmitteru si aj v star?om aute vypo?uje? hudbu, ktorú má? v tvojom smartfóne. Roidmi 2S tie? obsahuje mikrofón, v?aka ktorému si bez problémov zavolá?. K tomu v?etkému obsahuje dva USB porty, mô?e? pokojne nabíja? dve zariadenia sú?asne pri klasickom výstupe 5 V /2,4 A.

Xiaomi ZMI autonabíja?ka s QC 3.0

Cena: 11 ?

Xiaomi autonabíja?kazdroj fotografie: ZMI

Kúpi? autonabíja?ku Xiaomi ZMI za 11 ?

V prípade, ?e sa ale o tieto inteligentné funkcie nezaujíma?, mal by si svoju pozornos? zamera? na autonabíja?ku Xiaomi ZMI. Tá sa vyzna?uje vysokou kvalitnou hliníkovou kon?trukciou a podporou rýchlonabíjacej technológie Quick Charge 3.0 od americkej spolo?nosti Qualcomm. Tento nabíjací adaptér vyrobený podzna?kou ob?úbenej ?ínskej spolo?nosti doká?e napája? dve zariadenia sú?asne pri výstupoch 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A a 12 V / 1,5 A. Napriek enormne rýchlemu nabíjaniu sa v?ak nemusí? obáva? ?iadneho nebezpe?enstva, nako?ko Xiaomi ZMI v sebe integruje viaceré bezpe?nostné prvky, ktoré bránia prehrievaniu aj v horúcich letných d?och. Autonabíja?ka od ZMI si tak svoje vyu?itie nájde u u?ívate?ov, ktorí vlastnia smartfóny s najznámej?ími Snapdragon procesormi.

Klasická Xiaomi autonabíja?ka

Cena: 9 ?

Xiaomi autonabíja?kazdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? autonabíja?ku Xiaomi za 9 ?
Z?avový kupón: ECHARGE

V na?ich kon?inách ve?mi populárny ?ínsky výrobca vlastní vo svojom portfóliu e?te jednu nabíja?ku ur?enú do auta. Tá sa mô?e taktie?, ako vy??ie zmienená Xiaomi ZMI, pochváli? elegantnou hliníkovou kon?trukciou, pri?om jej spodnú obrubu zdobia LED diódy. Tie svietením doká?u skrá?li? interiér ka?dého automobilu. Opä? ponúka a? dva USB porty, ?o znamená, ?e si s jej pomocou jednoducho dobije? dvojicu zariadení naraz. Napriek tomu, ?e tento základný nabíjací adaptér nepodporuje technológiu Quick Charge 3.0, stále sa mô?e? spo?ahnú? na výstupy 5 V/ 2,4 A a 5 V / 3,6 A, ktoré doplnia potrebnú energiu poriadne rýchlo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
43%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]