Smartfóny sú tu s nami u? pekných rokov a za ten ?as predstavili výrobcovia tisíce jedine?ných modelov. Z ?asu na ?as sa v?ak medzi nami objavili aj modely s odli?ným, poriadne nekonven?ným dizajnom. Predstavujeme ti teda 7 kúskov, ktoré zaujmú ka?dého u? na prvý poh?ad práve v?aka ojedinelému spôsobu spracovania.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?iatky éry smartfónov sa datujú e?te do roku 1996, kedy bola predstavená Nokia 9000 Communicator. V?aka jednému z prvých dotykových displejov a opera?nému systému dokázal tento model vykonáva? omnoho viac úloh ako be?ný ?hlúpy? telefón. S plným nasadením pri?li na svetlo sveta pribli?ne a? pred 10 rokmi.

Kyocera Echo

Skladacie smartfóny nie sú ?iadnou novinkou ani v týchto d?och. Aj ke? sa Samsung pokú?a vyrobi? prvý prototyp, u? pred nieko?kými rokmi ho predbehla spolo?nos? Kyocera so známym modelom Echo. Nejde síce o ?pi?kový, ?pecifikáciami nadupaný model, no svojim spracovaním polo?il základy pre skladate?né smartfóny. Po otvorení sa pou?ívate?ovi naskytal poh?ad na sekundárnu obrazovku, ktorá roztiahla obraz skrz oba displeje.

Kyocera Echozdroj fotografie: Pocketnow/YouTube

Pou?ívate? tak získal pocit, ako keby pracoval s jednou a omnoho vä??ou obrazovkou. Pre Kyoceru Echo bolo k dispozícií dokonca aj zopár aplikácií, ktoré boli prispôsobené pre takéto rozlo?enie obrazoviek. Bohu?ia?, tento model odsúdil na zánik jeho nie príli? vydarený dizajn v spojení s chabým výkonom a krátkou ?ivotnos?ou batérie.

Sony Xperia Play

Japonské Sony sa u? od po?iatku moderných smartfónov sna?ilo implementova? do nich rôzne prvky, ktoré by umo?nili hra? hry podobne ako na PlayStatione. Jednou z takýchto funkcií bolo tie? PS4 Remote Play, ktoré sa v tom ?ase nachádzalo v mnohých Xperiách. V tomto prípade v?ak Sony za?lo trocha pri?aleko. ?peciálnym modelom z dielne tohto japonského výrobcu bola Xperia Play.

Sony Xperia Playzdroj fotografie: PhoneArena/YouTube

Nenechaj si ujs?
Dvadsiatka aktuálne najlep?ích smartfónov na svete. Nájde? medzi nimi aj ten svoj?

I?lo o herný smartfón, ktorý mal premiéru e?te v roku 2011 a jedine?ným ho robil vstavaný gamepad. ?pecifikácie boli na vtedaj?ie pomery celkom slu?né, no ve?kou nevýhodou bolo obmedzené mno?stvo hier. Okrem toho v?ak bola Xperia Play aj pomerne drahá a v?aka nedostato?nému vyu?itiu gamapedu sa z nej stala v podstate zbyto?ná vrecková herná konzola.

LG G Flex, LG G Flex 2 a Samsung Galaxy Round

Tieto tri kúsky od kórejských výrobcov rozhodne patria medzi najnetradi?nej?ie smartfóny, aké sme kedy mohli vidie?. LG G Flex prinieslo mierne zakrivenú kon?trukciu spolu s obrazovkou. Kvôli tomuto rie?eniu musel výrobca vyvinú? aj prvú zahnutú batériu vo svete smartfónov. Dizajn a spracovanie boli tak zamerané skôr na ergonómiu pri telefonovaní, no v mnohých iných prípadoch zahnuté krivky pou?ívate?ovi skôr preká?ali.

LG G Flexzdroj fotografie: LG

Samsung v?ak zahnuté smartfóny po?al z úplne iného uhla. LG G Flex bolo zahnuté medzi hornou a dolnou hranou, no Samsung Round dostal zahnutý displej a kon?trukciu medzi dvomi bo?nými hranami. Doteraz tak nie je príli? jasné, z akého dôvodu sa Samsung rozhodol práve pre toto nev?edné spracovanie a ?i to bol vôbec dobrý nápad uvies? takýto model na trh.

Motorola MPx

Mnohým pou?ívate?om v ére dotykových smartfónov chýbajú ikonické vyklápacie kon?trukcie. Tento druh telefónov bol v kurze, ?o nazna?uje aj Motorola MPx. Tá dostala naozaj ?pecifické prevedenie a vedel si ju vyklápa? a? dvomi spôsobmi. Pou?ívate? ju mohol vyklopi? nielen vo vertikálnom, ale tie? v horizontálnom smere, ke??e na bo?nej strane sa nachádzala ?al?ia dvojica pántov.

Motorola MPxzdroj fotografie: Engadget/YouTube

Nenechaj si ujs?
Toto je 20 najpredávanej?ích telefónov v?etkých ?ias. Mal si niektorý z nich?

Nachádzala sa v nej aj ?peciálna QWERTY klávesnica kombinovaná s ?íselnou. Návrh nebol vôbec zlý a my?lienka otvára? zariadenia dvomi spôsobmi bola jednozna?ne zaujímavá. Bohu?ia?, tento kúsok sa nikdy nedostal na trh, tak?e je ?a?ké posúdi?, ?i by sa so svojím dizajnom a spracovaním dokázal medzi zákazníkmi udomácni?.

Nokia 3250

Nokia 3250 je ?al?ím ohybným telefónom, no ten sa v?aka rozdeleniu uprostred kon?trukcie mohol otá?a? a? o 360°. Po oto?ení jednej strany s hardvérovou klávesnicou sa naskytal poh?ad na ?al?ie ?peciálne tla?idlá. Tie v?ak boli výhradne ur?ené pre prehrávanie médií. Fotoaparát prekvapivo nebol umiestnený na zadnej stene ako sme na to zvyknutí dodnes.

Nokia 3250zdroj fotografie: ??????? ??????/YouTube

Miesto si toti? na?iel na ?avej strane. Ke? tak pou?ívate? pooto?il spodnou ?as?ou, otá?al sa aj fotoaparát. Aj ke? v tej dobe neboli selfie fotografie roz?íreným trendom, Nokia 3250 bola na tento ú?el ako stvorená. Takéto odvá?ne rie?enie pri?lo v ?ase, kedy neboli fotoaparáty v telefónoch úplne be?nou zále?itos?ou, no napriek tomu sa fínska spolo?nos? rozhodla model 3250 prinies? na trh.

Nokia 7280

Z dielne legendárnej fínskej spolo?nosti nevy?iel iba jeden podivný model. V skuto?nosti ich bolo omnoho viac, no v tomto ?lánku si na?la miesto práve Nokia 7280. Pri návrhu dizajnu a kon?trukcie zrejme spolupracovali aj dámy, preto?e 7280-ku by si si mohol v kabelke pokojne pomýli? s make-upom. Displej nebol nijako zvlá?? ve?ký, ba priam naopak.

Nokia 7280zdroj fotografie: unocero/YouTube

Nenechaj si ujs?
Vertu priná?a telefón vykladaný drahokamami, ktorý doru?uje helikoptérou. Pýta si za? 320 000 ?

Pokia? sa nevyu?íval tak sa jeho plocha premenila na akési zrkadlo. Pou?íva? Nokiu 7280 na be?né ú?ely v?ak nebolo vôbec jednoduché. Nemal si k dispozícii ?iadnu klávesnicu a aj oby?ajné vyto?enie ?ísla sa zdalo by? nekone?ným bojom. Neraz sa tak stalo, ?e miesto telefónneho ?ísla ?vyto?il? tento model skôr jeho majite?a.

HTC Evo 3D

V posledných mesiacoch prichádza do sveta ?nový? trend duálnych fotoaparátov. Dvojica sníma?ov sa v?ak v smartfónoch nachádzala u? ove?a skôr, aj ke? len ojedinele. Takýmto modelom bolo v roku 2011 aj HTC Evo 3D, ktoré duálny fotoaparát nevyu?ívalo na vytváranie portrétov, ale na 3D fotografie a videá.  Zachytenie, spracovanie a ulo?enie jednej 3D fotografie trvalo softvéru fotoaparátu a? 6 sekúnd.

HTC Evo 3Dzdroj fotografie: PhoneArena/YouTube

Aby bolo mo?né prezera? tieto zábery na displeji, bol taktie? vybavený rôznymi 3D funkciami, v?aka ?omu pou?ívate? pri prehrávaní nepotreboval ani ?peciálne okuliare. Pre funk?nos? technológie musel by? smartfón nato?ený v tom správnom uhle, ?o mohlo by? niekedy poriadne otravné. Na??astie nikdy sme u? podobný nepodarok nevideli.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]