Ob?as sa jednoducho stane, ?e z nepozornosti alebo ne??astnou náhodou prídeme o ná? smartfón. Spolu s ním v?ak stratíme aj fotografie ?i videá a mnoho ?al?ích súborov. Pokia? si sa aj ty dostal do tejto nezávideniahodnej situácie, poradíme ti, ako mô?e? tvoje zariadenie s opera?ným systémom Android na dia?ku vyh?ada?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V prípade, ak sa niekomu podarí strati? jsmartfón, nemusí by? hne? v?etko stratené. V?aka nieko?kým spôsobom je mo?né svojho strateného pomocníka vyh?ada? a zabráni? neoprávnenej osobe, aby si prehliadala súbory. Dokonca je na dia?ku mo?né znova zapnú? hlasité zvonenie ?i úplne vymaza? internú pamä?. My ti priná?ame nieko?ko rád, ktoré mô?u pomôc? pri h?adaní.

Správca Android smartfónu

Pre vyu?itie tejto funkcie sa najprv musí? prihlási? do svojho Google ú?tu, ktorý je prepojený s tvojim smartfónom. Následne je potrebné akceptova? podmienky pou?ívania a súhlasi? s odosielaním údajov. Správca Android zariadenia je dostupný ako vo webovej verzii, tak aj vo forme aplikácie pre smartfóny a tablety. Po spustení mô?e? vyu?i? funkcie, ktoré ponúka. Medzi nimi je zobrazenie strateného zariadenia na mape, ale aj mo?nos? prehra? zvuk, uzamknú? ho a zobrazi? na ?om odkaz pre nálezcu ?i dokonca vymaza? z neho v?etok obsah.

zdroj fotografie: Screenshot / Google

Nájdi svoj smartfón aj v tichom re?ime

S pou?itím Správcu Android zariadenia mô?e? prehra? zvuk na stratenom smartfóne, aj ke? je aktivovaný tichý re?im. Pre túto mo?nos? sta?í jednoducho kliknú? na ?Prehra? zvuk?, pri?om zariadenie bude zvoni? po dobu 5 minút na maximálnej hlasitosti. Pokia? za?uje? prehrávaný zvuk, vypnú? ho mô?e? stla?ením domovského ?i napájacieho tla?idla.

zdroj fotografie: Screenshot / Google

Nenechaj si ujs?
Android smartfóny v sebe skrývajú mno?stvo funkcií, ktoré ti mô?u u?ah?i? ?ivot

Uzamknutie obrazovky

Stále si svoj smartfón nena?iel? Nemaj hlavu v smútku a rad?ej si ho zabezpe? zamknutím obrazovky, pri?om na nej mô?e? necha? správu. Po kliknutí na funkciu ?Uzamknú?? sta?í vyplni? telefónne ?íslo a zanecha? odkaz pre nálezcu, kde ti napríklad mô?e smartfón odovzda?. Týmto spôsobom jednoducho, no ú?inne ochráni? údaje.

zdroj fotografie: Screenshot

Vymazanie v?etkého obsahu

Ak si u? vyskú?al v?etky rôzne rady a kroky, no nikto sa so správou o náleze tvojho smartfónu neozval, mal by si zrejme za?a? uva?ova? o vymazaní údajov a obnovení továrenských nastavení. Pokia? tvoj Android skon?il v rukách zlodeja, zrejme to posledné, ?o by si si prial je, aby získal prístup k tvojim súborom, kontaktom ?i emailom. Google v?ak pre tento prípad vytvoril aj zadné vrátka, ktoré sú vhodným rie?ením, pokia? u? neexistuje nádej. Po kliknutí na ?Vymaza?? sa zjaví upozornenie, ?e v?etky dáta budú zo zariadenia odstránené, ?ím v?ak stráca? nádej na jeho opätovné nájdenie v Správcovi Android zariadení. Po odstránení údajov a obnovení továrenských nastavení je tie? vhodné zmeni? si heslá k svojim ú?tom, ktoré boli so strateným telefónom prepojené.

zdroj fotografie: Screenshot

Strata smartfónu je vskutku nepríjemnou situáciou, no aj v tomto prípade je potrebné zachova? chladnú hlavu. Po tom, ?o stratu nahlási? príslu?ným orgánom, v?ak mô?e? skúsi? svoje zariadenie h?ada? aj ty, a to pomocou vy??ie spomenutých rád. Najhor?ím scenárom je v?ak vymazanie v?etkých údajov, ktoré ti, bohu?ia?, u? nikto nevráti. Podarilo sa ti u? niekedy strati? tablet ?i smartfón?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]ntech.sk