Predstav si, ?e by si mal doma lampu, ktorá by pre fungovanie nepotrebovala ?iadnu elektrickú zásuvku alebo batériu. Namiesto toho by ju iba sta?ilo zalieva? ako kvet. Áno, mo?no to znie bizarne, ale je to reálny produkt od holandskej dizajnérky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? sa príroda dostane do správnych rúk

living light
zdroj fotografie: Ermi van Oers

So skvelým nápadom pri?la holandská dizajnérka produktov Ermi van Oers a nazvala ho Living Light. Jedná sa v podstate o rastlinu, ktorá zárove? funguje ako svetlo. Pohon tejto ?lampy? zabezpe?uje elektrická energia generovaná baktériami v pôde. Po?as fotosyntézy uvo??ujú rastliny do pôdy organické zlú?eniny, v?aka ktorým potom baktérie produkujú protóny a elektróny. ?Tento dizajn vidím ako prvý krok k budúcnosti, kde budú rastliny sú?as?ou ná?ho energetického systému.?, tvrdí dizajnérka. V zásade platí, ?e ?ím je rastlina zdrav?ia, tým viac energie doká?e poskytnú?.

Nenechaj si ujs?
Týchto 20 GIF obrázkov ti vysvetlí vedu doslova za pár sekúnd
Zatia? iba lampa, v budúcnosti ove?a viac

living light
zdroj fotografie: Ermi van Oers

Projekt je zatia? iba v za?iato?nom ?tádiu vývoja a vy?aduje e?te ve?a pozornosti. Momentálne doká?e jedna rastlina vyprodukova? 1 miliwatt energie, ?o sta?í maximálne ako no?ná lampa. Výskumníci v?ak o?akávajú, ?e mno?stvo vyprodukovanej energie sa bude zvy?ova?, ?ím má projekt ve?ký potenciál v oblasti obnovite?nej energie. Tento spôsob získavania elektrickej energie je ?etrný k ?ivotnému prostrediu, funguje po?as celého d?a a zmier?uje skleníkový efekt. ?o sa týka elektroniky, tak celý projekt je navrhnutý tak, aby spotreboval ?o najmenej energie. Pou?itá je iba úsporná LED ?iarovka, doska s plo?nými spojmi a ?ip Arduino s naprogramovaným automatickým re?imom spánku.

Sny sa stávajú skuto?nos?ou

?So ??ijúcou energiou? vzniká nové spojenie medzi ?lovekom, prírodou a technológiou. Ekosystémy sa budú odohráva? vnútri a na?e domy budú fungova? ako ?ivé organizmy, o ktoré sa budeme musie? stara?.? – takto si budúcnos? predstavuje Ermi van Oers. Jej nápad rozhodne neostane iba pri no?ných lampách. O?akáva, ?e o pribli?ne desa? rokov u? bude technológia nato?ko vyspelá, ?e sa bude da? aplikova? aj pre komer?né ú?ely a mikrobiálna energia sa stane be?nou sú?as?ou napájania svetiel.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.