Ka?dý kto niekedy skú?al písa? na vä??ine dne?ných zariadení, ?i u? so stylusom, alebo bez, ur?ite mi dá za pravdu, ?e tradi?ný papier len tak nie?o nenahradí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Be?né dotykové displeje dosahujú pri pou?ívaní odozvu od 100 ms vy??ie. Vyzerá to ako ve?mi krátka doba, ale v skuto?nosti je ju ve?mi ?ahké pozorova? aj vo?ným okom. Pozorova? oneskorenie je mo?né hlavne pri písaní, kedy je vidie?, ako ?iara nahá?a hrot stylusu alebo prsta. V?aka oneskoreniu je tak ná? rukopis neprirodzený a trhavý.

Zdroj fotografie: TomTop.com

K vyrie?eniu tohto problému nepotrebujeme drahý hardvér alebo extra výkonný ?ipset. U? pred pár rokmi boli na trh uvedené inteligentné písacie tabu?ky, ktoré dokonca neobsahujú ?iadny ?ipset a na jednu batériu vydr?ia aj nieko?ko rokov. Tabu?a je hrubá iba 4 milimetre a dá sa zohna? v 8.5-palcovej i 12-palcovej verzii.

Zdroj fotografie: TomTop.com

Vyu?íva vlastnosti LCD

Základom tabule je tradi?ná LCD obrazovka, ktorá je zlo?ená, ako to hovorí názov, z tekutých kry?tálov, ktorých nato?enie ur?uje, ?i svetlo prechádza, alebo neprechádza. V tradi?ných zariadeniach ich orientáciu ur?ujú riadené elektrické impulzy. Menej známa mo?nos? zmeny ich orientácie je tlak. Sta?í jemne pritla?i? na obrazovku notebooku alebo televízoru a je mo?né pozorova? zmenu farby. To v?etko a? do okamihu pustenia, kedy sa vrátia do pôvodnej polohy spolu s novým obnovením displeja, ktoré prebieha pod?a typu displeja naj?astej?ie 60-krát za sekundu.

Zdroj fotografie: TomTop.com

Inteligentná písacia tabu?ka sa na rozdiel od displeja v mobile prirodzene neobnovuje. Tvoj ?rukopis? tak ostane vidite?ný a? do stla?enia tla?idla, ktoré vynúti obnovenie obrazovky a vráti pixely do pôvodnej polohy. Energiu pre obnovenie dodáva vymenite?ná gombíková batéria, ktorá zvládne tisícky obnovení po?as svojho ?ivota. Ak sa ti ju náhodou podarí vybi?, jednoducho ju vymení? za novú.

Zdroj fotografie: TomTop.com

Podporuje akýko?vek predmet, stylus alebo prst

Intenzita odtie?a a hrúbka priamo závisí od tlaku a písa? je mo?né akýmko?vek predmetom, napríklad prilo?eným stylusom, ba aj prstom.  Inteligentná písacia tabu?a je vhodná ako náhrada papierov pre do?asné údaje, pomocné výpo?ty, poznámky a zoznamy. V prípade potreby ju rýchlo vyma?e? jediným tla?idlom a pí?e? ?alej, nezastaví ?a ani vypísané pero, ke??e ?iadny atrament nepotrebuje?.

Zdroj fotografie: TomTop.com

Kúpi? inteligentnú písaciu 12-palcovú tabu?u za 15 ?
Z?avový kupón LCXC4202B + 2 USD z?ava po registrácii 

Ak práve ni? nepí?e?, sta?í tabu?u oto?i? a mô?e? ju vyu?i? ako podlo?ku pod my?, alebo pravítko. V?aka ?peciálnemu otvoru je mo?né pomocou pera vytvori? jednoduchý stojan?ek a tabu?ku postavi? na rovnú plochu. Prijate?ná je aj cena. 8,5-palcová verzia stojí 11 ? a ak si priplatí? len 4 ?, dostane? 12-palcovú inteligentnú tabu?u. K dispozícii sú tie? rôzne farebné verzie. E-shop ponúka kupón LCXC4202B na 12-palcovú verziu, pri?om ?al?iu z?avu získa? v?aka 200 z?avovým bodom, ktoré dostane? po registrácii v e-shope.

Kupón a z?avové body je mo?né aplikova? v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
60%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]