Svet technológií nás neprestáva ka?dodenne prekvapova? a ?oraz ?astej?ie sa stretávame s mnohými významnými objavmi. Ten posledný má na svedomí spolo?nos? IBM a jej výskumníci, ktorí dosiahli nevídaný úspech. Na pásku men?iu ako dla? sa im podarilo ulo?i? dáta o ve?kosti neuverite?ných 330 TB. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento významný objav stanovil aj nový svetový rekord, preto?e doposia? sa nikomu nepodarilo ulo?i? na malú pásku nekomprimované dáta o kapacite ohromných 330 TB, ?o je ekvivalent pre 330 miliónov kníh v elektronickej podobe. Prototyp tejto ?peciálnej magnetickej pásky poskytuje plo?nú hustotu dát a? 201 GB na ?tvorcový palec. To je a? 20-násobne vä??ie mno?stvo ako je aktuálne dostupné pri komer?ne vyu?ívaných páskach. Aj ke? sú magnetické pásky vyu?ívané u? dlhé desa?ro?ia, za ten ?as sa ich kapacity a mo?nosti nesmierne znásobili.

Ohromný pokrok

Prvá páska vy?la na svetlo sveta e?te pred 60 rokmi. Tento typ úlo?iska sa dlhý ?as vyu?íval na archiváciu rôznych dokumentov ?i lekárskych záznamov. Len pre porovnanie, prvá páska IBM bola oproti tej najmodernej?ej omnoho vä??ia a dosahovala smie?nu kapacitu 2 MB. Tá dne?ná vyu?íva omnoho inovatívnej?ie technológie a bola vyrobená v spolupráci so Sony Storage Media Solutions, ktoré spolu s IBM h?adalo nové mo?nosti zvý?enia hustoty záznamu na páske. Aj tento významný mí?nik je dôkazom toho, ?e ani desiatky rokov po ich objavení sa na magnetické pásky nezanevrelo.

zdroj fotografie: IBM

Nenechaj si ujs?
Najvä??í matematický problém sveta bol vyrie?ený pomocou superpo?íta?a. Rie?enie zaberá stovky TB pamäte

Tradi?ne sa tieto úlo?né médiá vyu?ívajú pre zálohovanie dát a ich obnovu, no nové priemyselné rie?enia ich vyu?ívajú aj pri prevádzke aplikácií mimo cloudových slu?ieb. Cena tejto malej pásky s kapacitou 330 TB zatia? nie je známa. Pod?a odhadov Evangeloasa Eleftherioua z IBM sa jej cenovka mô?e pohybova? mierne nad sumou za aktuálne dostupné magnetické pásky.

Nová éra

Jej ohromná kapacita v?ak spôsobí, ?e cena za 1 TB úlo?iska bude pre zákazníkov ve?mi lákavou. Výskum spolo?ností IBM a Sony ?udstvu predstavil novú éru magnetických pások, ktoré odteraz mô?u dosahova? omnoho vä??ích kapacít.

zdroj fotografie: Sony

Vytvorenie tejto novinky im ale dalo poriadne zabra?. Po?as výskumu tie? urobili mnohé vylep?enia v oblasti technológie pre dlhú výrobu napra?ovaných pások a spôsobe ich mazania, ?ím sa zabezpe?ila dlh?ia funk?nos?. Aj ke? be?ní pou?ívatelia v po?íta?och a smartfónoch vyu?ívajú úplne iný typ úlo?iska, záujem o túto magnetickú pásku s kapacitou 330 TB nebude rozhodne malý. Vä??inou sa v?ak o ?u ?pobijú? zákazníci z rôznych priemyselných odvetví, no viac detailov o tomto prelomovom objave ti objasní aj prilo?ené video.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]