V roku 2016 spolo?nos? AMD s?úbila, ?e ich grafické karty Polaris prinesú zna?ku Radeon spä? do hry. Zatia? ?o modely RX 580 a RX 570 preukázali pôsobivý výkon v porovnaní s konkurenciou v strednej triede, AMD musí k tomu, aby poskytla skuto?ný 4K herný systém, predstavi? aj svoje high-end modely.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Len nedávno tak na verejnos? unikla celá nová zostava high-end grafických kariet. Tento únik pochádza z oficiálneho registra EEC a odha?uje grafické karty Vega 10, Vega 11, Vega 12 a Vega 20. Grafická kata Vega 11 by sa mala zaradi? do strednej triedy a o?akáva sa, ?e nahradí práve spomínané modely RX 570/580 a modely Polaris 10/20. Vega 12 zatia? nebola nijako identifikovaná ani zaradená. Je v?ak mo?né, ?e pôjde o mobilnú grafickú kartu, ktorá sa mô?e objavi? v budúcich MacBookoch.

O?akáva sa, ?e grafická karta Vega 20 bude high-end modelom rady Vega. Táto jednotka sa dostane do budúcich akcelerátorov Radeon Instinct, pri?om je vybavená 32 GB pamäte HBM2. To nazna?uje, ?e cena bude naozaj vysoká, pri?om jej vyu?itie sa predpokladá hlavne v oblasti umelej inteligencie. Poslednou zmienenou kartou je Vega 10, ktorá bude patri? do hernej rady AMD Radeon RX Vega. ECC register potvrdzuje existenciu najmenej troch verzií Vega 10, ktoré by mali konkurova? najnov?ím grafickým kartám NVIDIA na hernom trhu.

Prvou verziou Vega 10 bude GPU pod ozna?ením XTX. Tá bude top modelom tejto hernej rady. Obsiahne 64 výpo?tových jednotiek a 4096 stream procesorov. Ich takt bude, samozrejme, najvy??í, pri?om v prípade chladenie sa spo?ahneme ako na vzduchovú, tak aj na vodnú verziu. Práve chladenie nás privádza k ?al?ím dvom modelom XT a XL. Tie by mali by? naopak výhradne chladené vzduchom. Vega XT bude obsahova? rovnaký po?et výpo?tových jednotiek a procesorov ako Vega XTX, jediným rozdielom bude ale ni??í takt a tepelný výkon (TPD).

Poslednou z hernej rady RX je Vega XL, ktorá bude taktie? chladená vzduchom a poskytne 56 výpo?tových jednotiek a 3584 stream procesorov. Hlavnou prednos?ou tejto karty by v?ak mala by? cena. AMD nám tak kone?ne poskytne konkurencieschopné grafické karty, ktoré by mali prinies? nielen obrovský výkon, ale aj plnohodnotný herný zá?itok. O hodnovernosti únikov sved?í aj fakt, ?e pochádzajú z registrov ECC (Eurasian Economic Commission), ?o je regula?ný orgán podobný kórejskému KCC alebo americkému FCC. Ten ude?uje certifikáciu produktu pred jeho uvedením na trh, a to platí pre v?etky elektronické zariadenia vrátane grafických kariet. Nám teda nezostáva ni? iné, len si na nové grafické karty od AMD po?ka?. No rozhodne to bude stá? za to!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
40%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.