Svet technológií sa stáva ?oraz vyspelej?ím a po inteligentných telefónoch, náramkoch ?i hodinkách teraz prichádza ?al?í ?smart? doplnok. Spolo?nos? Token toti? predstavila prste?, ktorého úlohou je odomykanie ?i autorizácia k mnohým zariadeniam, vrátane domu ?i auta.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Token je mladá spolo?nos?, ktorej prvým produktom je nedávno predstavený inteligentný prste? so sníma?om odtla?kov prstov. Pomocou neho sa bude môc? pou?ívate? napríklad autorizova? k svojím zariadeniam. ?Token Ring? je kompatibilný s technológiou NFC a Bluetooth, ?o ho predur?uje aj na vyu?itie pri bezkontaktných platbách. Obsahuje v sebe dokonca zabudovanú batériu so 6-tý?d?ovou výdr?ou, pri?om nabíjanie prebieha bezdrôtovo. Navy?e údaje neodosiela na ?iadne servery a optický senzor v?dy zaznamená, kedy ho majite? zlo?il z prsta, tak?e sú v?etky údaje v tom momente pre druhú osobu neprístupné. Výrobca ho dokonca vybavil aj vodeodolnos?ou do h?bky 50 m.

zdroj fotografie: Tokenize

Spomínaný sníma? odtla?kov prstov je mo?né naprogramova? vlastnými gestami, ?ím si ho bude môc? ka?dý pou?ívate? prispôsobi? pod?a svojich potrieb. Po rozoznaní odtla?ku prsta sa rozsvieti zelená dióda, ?o je znamenie, ?e je prste? pripravený na pou?ívanie. V prípade ?ervenej svetelnej indikácie nebude na prste nepravého majite?a fungova?. My?lienka takéhoto nosite?ného zariadenia je fantastická, no pre úspech celého projektu sa Token musel spoji? so spolo?nos?ami, ako Microsoft, Visa a Mastercard. Softvérový gigant z Redmontu má ma? na staros? vývoj funkcie odomknutia po?íta?ov s Windows 10.

Nenechaj si ujs?
Revolu?ný sníma? doká?e vytvori? fotografie aj bez objektívu a chce zmeni? smartfóny

Spolo?nosti zaoberajúce sa elektronickými platbami sa zasa postarajú o vývoj bezkontaktných platieb, no tento systém nebude spada? do u? známej dvojice Android Pay ?i Apple Pay. Potenciál je naozaj ve?ký a svoje vyu?itie mô?e nájs? napríklad aj pri preprave verejnou dopravou v Londýne, kde mô?u cestujúci za lístok plati? bezkontaktne. Pre odomknutie auta ?i domu si v?ak bolo nutné zvoli? zlo?itej?ie hardvérové rie?enie. Token bude zákazníkom ponúka? západku spolu so ?peciálnym zámkom. Aby zabezpe?enie vozidla mohlo fungova?, auto musí obsahova? ?tartovacie tla?idlo a pou?ívate? po?le svoj k?ú? spolo?nosti, ktorá tak vytvorí unikátny systém na odomknutie pomocou prste?a.

zdroj fotografie: Tokenize

Vyu?íva? na prístup k svojim zariadeniam ?i domu iba malý, nenápadný, no chytrý doplnok znie naozaj futuristicky, av?ak ur?ite nie nemo?ne. Prste? ?Token Ring? je dostupný v 6 ve?kostiach a záujemcovia si ho mô?u aktuálne predobjedna? za 220 ?, pri?om s odosielaním prvých objednávok sa po?íta u? v decembri.

zdroj fotografie: Tokenize

V prípade objednania aj dodato?ných zariadení pre zabezpe?enia auta ?i domu sa cena pohybuje na úrovni 354 ?. Zákazník má na výber z troch prevedení, medzi ktoré patrí le?tená verzia, ?ierne ródium a 14 karátové ru?ové zlato. Aký je tvoj názor na tento inovatívny prste??

zdroj fotografie: Tokenize

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]