Spolo?nos? Caltech prichádza s novým inovatívnym rie?ením v oblasti fotografovania. Predstavila toti? ?ip, ktorý nepotrebuje optické ?o?ovky a mô?e tak zásadne zmeni? priemysel.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Klasické sníma?e dnes pou?ívajú optické ?o?ovky alebo rad optických ?o?oviek, ktoré ohýbajú prichádzajúce svetlo k sníma?u. Tieto ?o?ovky tak potrebujú k svojej správnej funkcionalite tie správne tvary, ve?kosti a ohnutie. Celkovo zvä??ujú ve?kos? fotoaparátu, ktorá znemo??uje výrobcom smartfónov vyrába? tenké telefóny. Nová technológia, ktorú predstavila spolo?nos? Caltech, v?ak ?iadne ?o?ovky nepotrebuje. Ich nový ?ip obsahuje rad ultra-tenkých optických fázových sníma?ov OPA. Tie fungujú presne tak ako rad klasických optických ?o?oviek.


zdroj fotografie : Screenshot/Youtube/Caltech

OPA teda obsahuje mno?stvo svetelných prijíma?ov, z ktorých ka?dý doká?e prida? malé ?asové oneskorenie pri dopade svetla na jednotlivé sníma?e, ?o umo??uje fotoaparátu selektívny poh?ad do rôznych smerov a zaostrenie na rôzne objekty. Umo??uje tie? ?ipu prepína? medzi rôznymi ohniskovými vzdialenos?ami, a tak emulova? objektív rôznych typov.

Aktuálne je ?ip vyrobený z tenkej vrstvy kremíka, ktorá doká?e emulova? ?o?ovku a sníma? fotoaparátu. Ten je zatia? limitovaný na rozlí?enie 64-px, ?o ho teda robí nevyu?ite?ným v komer?nej sfére. Vedci len ukázali, ?e ich technológia funguje, no potrebuje e?te poriadne zdokonali?. Celkovo by v?ak v prípade úspechu dokázal ich ?ip zredukova? výrobné náklady a v neposlednom rade aj zmen?i? rozmery dne?ných fotoaparátov. To ovplyvní aj hrúbku samotných smartfónov, ?o robí tento sníma? ideálnym adeptom pre integráciu v tomto segmente. Otázkou zostáva, ko?ko ?asu budú vedci zo spolo?nosti Caltech potrebova?, aby vyvinuli plne funk?ný ?ip.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.