Mnoho dne?ných smartfónov v prémiovom segmente ponúka skuto?ne pozoruhodnú výbavu, no máloktorý z nich nesie v sebe ?istý Android. Vrcholovým dielom otca tohto opera?ného systému je nový Essential Phone.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre niektorých pou?ívate?ov mô?e by? men?ou nevýhodou aj napriek nadupanej výbave prítomnos? rôznych grafických nadstavieb a úprav od výrobcov. Samsung do svojej S8-?ky vlo?il nadstavbu Samsung Experience, LG ponúka svoje UX a od Xiaomi máme zasa znáe MIUI. Odpove?ou pre milovníkov ?istého Androidu je Essential Phone priamo od otca Androidu, ktorý si pri jeho návrhu dal zále?a? na ka?dom detaile. Ponúka mnohé vlastnosti, ktoré sú v modernom, prémiovom smartfóne takmer nevyhnutné a za cenu zhruba 600 ? je tak ve?mi lákavým kúskom.

Oplýva krásnym dizajnom

zdroj fotografie: BI

Spracovanie smartfónu je na prvotriednej úrovni a titánová kon?trukcia s keramickou zadnou stenou len potvrdzujú jeho umiestnenie v kategórií prémiových modelov. IPS displej s uhloprie?kou 5,71? priná?a bohaté farby a pou?ívate?ovi v?aka rozlí?eniu a? 2560 x 1312 pixelov neunikne ?iaden detail. Navy?e sa vyzna?uje skvelým pomerom k prednej strane a minimálnymi rámikmi.

Keramická zadná ?as? vyzerá úchvatne

zdroj fotografie: BI

Zadnej stene absentuje jedine logo výrobcu. Ani to v?ak nie je na ?kodu, preto?e mu to len dodáva na elegancii.

Perfektne spracovaná keramika so zrkadlovým leskom

zdroj fotografie: BI

Ve?kou nevýhodou zadnej steny je v?ak náchylnos? na odtla?ky a ?krabance. Zatia? ?iadna spolo?nos? pre Essential Phone nevyrobila ochranný kryt, a tak neostáva majite?om ni? iné, iba si na? dáva? sakramentský pozor. Titánová kon?trukcia je síce odolnej?ia ako jej hliníkové ?i sklenené varianty, no pou?ívate? sa na zadnej strane zrejme predsa len po?kodeniam ?asom nevyhne.

Viac ako len základ

zdroj fotografie: BI

Pri zadnej ?asti tohto skvostu e?te chví?u ostaneme. Pou?ívate?a toti? u? na prvý poh?ad rozhodne zaujme duálny fotoaparát a samozrejme nechýba ani sníma? odtla?kov prstov. Napravo od sníma?ov fotoaparátu sú dva magnetické konektory, ktoré slú?ia na pripojenie príslu?enstva, ako napríklad 360° kamery. Zostava duálneho fotoaparátu priná?a 13 MPx sníma?e a znova sú vyhotovené v RGB a monochromatickej verzii. ?o sa týka sníma?a odtla?kov prstov, svojou rýchlos?ou sa na OnePlus 5 nechytá, no prvé testovania odhalili, ?e je lep?í ako ten v Samsungu Galaxy S8.

Duálny fotoaparát s poriadnymi kvalitami

zdroj fotografie: BI

Kombinácia farebného a monochromatického (?ierno-bieleho) sníma?a pri fotografovaní vytvorí dvojicu fotiek, pri?om jedna ponúka v?etky farby a druhá zasa len ?iernu a bielu, no zárove? je svetelnej?ia. Vo výsledku sa tieto snímky skombinujú, ?ím sa vytvorí skvelý záber plný farieb a svetla.

Schopnosti monochromatického sníma?a dokazuje aj táto fotka

zdroj fotografie: BI

Magnetické piny pre doplnkové príslu?enstvo

Essential Phone nie je len oby?ajným smartfónom. V?aka magnetickým konektorom bude môc? vyu?íva? moderné doplnkové zariadenia aj o nejaký ten ?as. Pripoji? je mo?né napríklad 360° fotoaparát ?i bezdrôtový nabíjací dock. Aj to mô?e by? dôvodom, pre?o nie je pre tento smartfón vyrábaný ochranný kryt.

Spodok nesie u?ito?nú výbavu

zdroj fotografie: BI

Na spodnej strane mô?eme nájs? moderný USB-C port pre nabíjanie a prenos dát, pri?om ved?a neho nechýba mrie?ka reproduktora. Márne by sme h?adali jedine 3.5 mm audio jack. To v?ak neznamená, ?e je tento model odolný vo?i vode ako jeho rivali. Samozrejme mu nechýba ani slot pre SIM kartu a pamä?ovú microSD kartu, no v?aka 128 GB internému úlo?isku ju len zrejme málokto vyu?ije.

Zrkadlový povrch nájdeme aj na bokoch smartfónu

zdroj fotografie: BI

Takéto prémiové spracovanie mu síce pridáva luxusnej?í vzh?ad, no okraje v pravom uhle nie sú príli? ideálne na pohodlné dr?anie.

Klasické rozmiestnenie tla?idiel

zdroj fotografie: BI

Ako u mnohých iných smartfónov, aj u Essential Phone na pravej strane nájdeme tla?idlá pre ovládanie hlasitosti a tla?idlo napájania.

Notifika?ná LED dióda je precízne ukrytá

zdroj fotografie: BI

Po príchode nových upozornení by sme len ?a?ko h?adali notifika?nú diódu v dolnej ?asti pod displejom. Tá sa toti? nachádza blízko horného reproduktora pre volania, kde je dôkladne ukrytá.

Aplikácie optimalizované pre tento model vyzerajú na ve?kom displeji ú?asne

zdroj fotografie: BI

Malým rozptýlením je len objektív predného fotoaparátu, ktorý je obklopený obsahom displeja.

V?aka novému Androidu a optimalizovaným základným aplikáciám mô?e by? obsahom pokrytá celá obrazovka

zdroj fotografie: BI

Essential Phone be?í na novom a nedotknutom Androide 7.1 Nougat

zdroj fotografie: BI

Jedinou softvérovou ?pecialitou je aplikácia fotoaparátu a operátora Sprint

Aplikácia fotoaparátu zrejme nemô?e by? jednoduch?ia. Jediné, ?o si mô?e pou?ívate? nastavi?, je zvuk uzávierky a lokalitu umiest?ovania fotografií.

Neoptimalizované aplikácie uberajú z krásy obrazovky

zdroj fotografie: BI

Aplikácie neprispôsobené výrezu predného fotoaparátu vyzerajú ako na inom be?nom smartfóne a pridávajú obrazovke ?ierny lem. Essential Phone teda vyzerá, akoby mal horný rámik nad displejom.

Ani video sa selfie fotoaparátu neprispôsobuje

Napriek malým nedokonalostiam je Essential Phone unikátom so ?pi?kovou výbavou a nádherným dizajnom

Tento jedine?ný smartfón si zákazníci mô?u aktuálne predobjedna? na oficiálnej stránke spolo?nosti za pribli?ne 600 ?. Plnenie objednávok pod?a tvorcu Androidu za?ne v najbli??ích 7 d?och, tak?e záujemcovia nebudú na? musie? dlho ?aka?. Napriek istým, no prehliadnute?ným nedostatkom je Essential Phone plnohodnotným smartfónom prémiovej triedy, ktorý si túto hodnos? rozhodne zaslú?i. Jeho výbava pre?pikovaná tým najvýkonnej?ím hardvérom a ohromný displej takmer bez rámikov z neho robia jeden z najkraj?ích smartfónov sú?asnosti. ?o povie? na tento dizajnový skvost?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
35%
Chcem to
22%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
30%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]