Bezpe?nostní experti spolo?nosti ESET zistili, ?e aj na internetové prehliada?e slovenských pou?ívate?ov v posledných tý?d?och intenzívne úto?í trójsky kô?. Pou?ívate? je pri tomto útoku presmerovaný na web, ktorý ho presvied?a, aby si do prehliada?a nain?taloval roz?írenie, ktoré je v skuto?nosti zbyto?né a ?kodlivé.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?Tieto incidenty v niektoré dni tvoria a? 40 percent v?etkých zaznamenaných útokov v rámci Slovenska,? vysvet?uje Ondrej Kubovi?, ?pecialista na IT bezpe?nos? zo spolo?nosti ESET.  Pou?ívate? mô?e na tohto trójskeho ko?a narazi? napríklad pred sledovaním filmov alebo seriálov cez niektorú z neplatených a neoficiálnych streamovacích stránok. Tie toti? pre spustenie vy?adujú nieko?konásobné kliknutie na video, ktoré otvára nové okná prehliada?a a zobrazuje v nich reklamy. Tieto weby majú v niektorých prípadoch aj .sk alebo .cz doménu.

zdroj fotografie: Eset

Úto?níci v?ak cez niektoré z týchto ?reklamných? okien presmerujú pou?ívate?a na web, ktorý ho presvied?a, aby si nain?taloval dodato?né roz?írenia do prehliada?a. Robí tak prostredníctvom pop-upov dovtedy, kým obe? neklikne na mo?nos? ?OK?.  Obe? následne presmeruje do Chrome Web Storu a prevedie in?taláciou nepotrebného a ?kodlivého roz?írenia do prehliada?a Chrome.

zdroj fotografie: Eset

?V nami skúmaných prípadoch i?lo najmä o aplikácie so v?eobecnými názvami ako napríklad: ?Triger Warnings on Campus?, ?Olympic atletics?, ?Cycling at the 2016 Olympics?. Ani jedna z nich nepou?ívala náh?adový obrázok, nemala zatia? ?iadne hodnotenia pou?ívate?ov a na markete sa v?etky objavili len pred nieko?kými d?ami,? popísal roz?írenia Kubovi?.

zdroj fotografie: Eset

ESET túto hrozbu deteguje ako JS/Chromex.Submelius. Pou?ívatelia bezpe?nostných rie?ení ESETu sú pred týmto trójskym ko?om chránení, no ak ste si podobné ?kodlivé roz?írenie nain?talovali a nepou?ívate bezpe?nostný softvér, odporú?ame nasledovné kroky:

  1. Okam?ite odstrá?te takéto roz?írenie z prehliada?a. Vyh?ada? si ho mô?ete v zozname, ktorý sa vám zobrazí ak do adresného riadka napí?ete „chrome://extensions“.
  2. Po odstránení roz?írenia preskenujte svoje zariadenia pomocou spo?ahlivého bezpe?nostného rie?enia, pre prípad ?al?ej infekcie. Vyu?i? mô?ete aj ESET Online Scanner, ktorý nevy?aduje in?taláciu a je bezplatný.
  3. V budúcnosti bu?te opatrní a neklikajte na reklamy ani pop-upy, ktoré vás chcú presmerova? na neznámu alebo podozrivú adresu. To platí najmä pre weby, ktoré sa sna?ia nanúti? vám roz?írenie prehliada?a ?i inú aplikáciu.
  4. V rámci prevencie udr?iavajte opera?ný systém a programy na va?om zariadení aktualizované a nain?talujte si spo?ahlivý a aktualizovaný bezpe?nostný softvér s pravidelne aktualizovanou vírusovou databázou.
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]