Ka?dý z nás to pozná. Zaspa? alebo vyrazi? do nového d?a s neumytými zubami nie je ni? príjemné (najmä pre okolie) a sme tak nútení v kúpe?ni strávi? nieko?ko minút.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kvalita ?istenia, za ktorú by sa nehanbil ani zubár

Startup zo San Francisca v?ak spustil na Kickstarteri kampa?, z ktorej chce získa? peniaze na vývoj svojho perfektného vynálezu. Jedná sa o Amabrush, prvú automatickú zubnú kefku na svete. Vyzna?uje sa hlavne dôkladným ?istením, jednoduchým pou?itím a skvelou rýchlos?ou. Sta?í si toti? vlo?i? do úst náustok s mäkkými antibakteriálnymi silikónovými ?tetinami, stla?i? gu?atú rukovä? a po?ka? 10 sekúnd. ?istenie zubov prebieha v?aka vibráciám, pri?om za 10 sekúnd kefka pokryje v?etky odporú?ané metódy od zubných lekárov. Mäkké ?tetiny sú zahnuté v 45º uhle a v?aka pohybom zozadu dopredu doká?u dôkladne a jemne vy?isti? zuby.

amabrush
zdroj fotografie: Amabrush Amabrush / YouTube

Nenechaj si ujs?
U? nebude? dlhé hodiny ?aka? u lekára. Mobilná zdravotná slu?ba vyu?ije umelú inteligenciu
?Funguje to ako mágia,? tvrdia testeri

Mo?né je tie? zdie?anie kefky s ostatnými ?lenmi rodiny. Ka?dý, samozrejme, musí ma? svoj vlastný náustok, ktorý potom jednoducho magneticky pripojí k rukoväti. Batéria v kefke posta?í na 28 umytí na jedno nabitie. To znamená, ?e ak by si si aj zabudol zobra? nabíja?ku na dvojtý?d?ovú dovolenku, stále si mô?e? umýva? zuby dvakrát denne bez nabíjania. Ke? u? sme pri nabíjaní, prebieha bezdrôtovo. K dispozícii je základná nabíja?ka, ale pou?itá mô?e by? aj bezdrôtová nabíja?ka pre smartfón.

amabrush
zdroj fotografie: Amabrush Amabrush / YouTube

Po?as ?ivota strávime ?istením zubov viac ako 100 dní

Pod?a prieskumu trvá priemerné ?istenie zubov u ?udí iba 60 sekúnd namiesto odporú?aných 180 sekúnd. Po?as ?ivota navy?e strávime ?istením zubov viac ako 100 dní a tento ?as nám nikto spä? nevráti. Pod?a Amabrush si zuby síce ?istíme pomerne dlho, no v skuto?nosti venujeme ka?dému povrchu zubu iba 1,25 sekúnd. Je to najmä preto, ?e be?ný ?lovek má 32 zubov a ka?dý z nich má tri povrchy. Amabrush ?istí v?etky povrchy sú?asne a sú tak umývané a? 8-krát dlh?ie. Celkové trvanie ?istenia zubov je v?ak ove?a krat?ie, ke??e trvá iba 10 sekúnd. Tým pádom je celý proces 12-krát rýchlej?í ako be?né ru?né ?istenie zubov.

Automatizácia na správnom mieste

Projekt Amabrush je len ?al?ím príkladom toho, ako nám automatizácia pomáha v ka?dodennom ?ivote. Oslobodzuje nás od nutného robenia ?innosti, ktorú nemáme radi a poskytuje nám viac ?asu pre ?innosti, ktoré nás naopak bavia. O skvelom nápade sved?í aj mimoriadny úspech kampane. Cie?om toti? bolo vyzbiera? 50 000 ?, no u? teraz ?udia prispeli so sumou vä??ou ako jeden milión eur. Prispie? sa dá aj ni??ou sumou bez odmeny, no ak by si mal o samotnú kefku záujem, tvoj príspevok na projekt by musel by? aspo? 79 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
95%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.