Ponuka aplikácií pre smartfóny ?i tablety je v dne?ných d?och naozaj ohromná. Vo svete tisícok aplikácií si v?ak svoje miesto na?li aj tie od slovenských vývojárov. Priná?ame ti teda preh?ad piatich najlep?ích slovenských aplikácií, ktoré by si mal ma? vo svojom smartfóne aj ty! 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

SHMUapp

Aplikácia SHMUapp ?erpá informácie priamo zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Údaje o po?así si mô?e? jednoducho prezrie? z modelu Aladin pre danú lokalitu, ktorú si tie? mô?e? manuálne zvoli? na mape. Okrem toho v aplikácii nájde? aj predpove? po?asia priamo od meteorológov alebo mô?e? sledova? polohu zrá?ok prostredníctvom radarov.

zdroj fotografií: Google Play

SHMUapp ?a taktie? upozorní na prípadné výstrahy v tvojej lokalite. Skvelou pomôckou je aj widget, s ktorým bude? ma? aktuálne po?asie v?dy dostupné na domovskej obrazovke. Webovú verziu predpovede po?asia nájde? na oficiálnej stránke ?túdia Isrotocode, ktoré sa postaralo o skuto?ný hit medzi slovenskými pou?ívate?mi.

SK Rádio

V?aka tejto aplikácii má? na dosah v?etky slovenské rádia, pri?om ti sta?í ma? pripojenie k internetu. Na výber je prehrávanie vo vysokej, ale aj ni??ej kvalite, tak?e nebude? obmedzovaný ani pri pripojení v pomalej 2G sieti. V aplikácií nechýbajú informácie o aktuálne prehrávaných skladbách, no okrem toho si mô?e? nastavi? budík, ktorý ?a ráno zobudí hudbou z tvojho ob?úbeného rádia.

zdroj fotografií: Google Play

Funkcia automatického vypnutia skvelo poslú?i, ak si chce? vypo?u? rádio aj pri zaspávaní, no nechce?, aby hralo celú noc. ?túdio Crystal Missions v?ak má v ponuke aj nieko?ko ?al?ích aplikácií, ktoré nájde? na tomto odkaze. Aj týmto vývojárom tak skladáme ve?ký klobúk dole a te?íme sa na ich ?al?ie projekty.

Cestovné poriadky CP

S aplikáciou Cestovné poriadky si mô?e? vyh?ada? informácie o príchode a odchode v?etkých autobusov, vlakov ?i mestskej hromadnej dopravy. Informácie tie? zah??ajú aktuálne me?kania spojov alebo výluky. Pri vyh?adávaní spojov má? mo?nos? vidie? v?etky medzizastávky, ?as na prestup k ?al?iemu spoju ?i dokonca trasu zobrazenú na mape.

zdroj fotografií: Google Play

Mo?nosti vyh?adávania sú naozaj ?iroké a s touto aplikáciou tak získa? rýchly preh?ad o v?etkých spojoch. Navy?e mô?e? ?oskoro o?akáva? aktualizáciu aplikácie, ktorá sprístupní aj nákup cestovných lístkov. Cestovné poriadky CP sú rozhodne jedným z najpopulárnej?ích kúskov z radov na?ich vývojárov. Skvelá práca!

Feedpresso

V?etky aktuálne informácie o dianí vo svete ti poskytne táto skvelá RSS ?íta?ka zo Slovenska. V?aka príjemnému pou?ívate?skému prostrediu tak získa? v?etky potrebné informácie v?dy, ke? ich potrebuje?. Najvä??ou výhodou tejto aplikácie je v?ak jej schopnos? poskytova? informácie na základe preferencii pou?ívate?a. U? ?a tak viac nebudú otravova? nepotrebné správy a v?dy si mô?e? pre?íta? tie najnov?ie informácie, ktoré ?a zaujímajú.

zdroj fotografií: Google Play

Chví?u v?ak potrvá, kým sa Feedpresso prispôsobí tvojím záujmom. Pre viac informácií o vývojárskom tíme, ako aj pre spustenie webovej verzie aplikácie sta?í prejs? na oficiálnu stránku Feedpresso. ?al?ie aplikácie tvorcov tejto RSS ?íta?ky nájde? v obchode Google Play.

neZávislos?

Chce? vedie?, ko?ko ?asu trávi? na svojom smartfóne alebo tablete? Aplikácia neZávislos? efektívne meria ?as strávený pou?ívaním týchto zariadení, pri?om poskytuje preh?adné grafy s nazbieranými informáciami. Taktie? si mô?e? nastavi? ?asový limit, ktorý chce? strávi? so svojim smartfónom.

zdroj fotografií: Google Play

Pomocou funkcie Zápisník zas mô?e? skúma? svoje správanie v rôznych situáciach, pri?om vyhodnotenie ti aplikácia znova poskytne v podobe preh?adného grafu. K dispozícií je v?ak omnoho viac funkcií, ktoré rozhodne stoja za vyskú?anie. Detailnej?ie informácie o projekte a o samotnej aplikácií získa? na tomto odkaze. A touto nesmierne ?ikovnou aplikáciou sa lú?ime z dne?ného výberu, v ktorom sme ti minimálne tak okrajovo predstavili na?ich vývojárov, ktorí si rozhodne zaslú?ia pozornos?. Najbli??ie si opä? pripravíme skvelé projekty, o ktorých by mal svet po?u?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
73%
Chcem to
0%
Mám to
18%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]