Ka?dý jeden pou?ívate? smartfónu zna?ky Xiaomi si musel MIUI ve?mi ob?úbi?. Ak vlastníte Xiaomi smartfón, ur?ite viete, o ?om je re? a v prípade, ?e nie, mo?no nad jeho kúpou za?nete uva?ova?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nadstavba, respektíve ROM od Xiaomi – MIUI – je popri EMUI jedna z najprepracovanej?ích nadstavieb. Nielen?e pri jej pou?ívaní sa stretávame s nádherným prostredím a svi?nými reakciami, ale Xiaomi do nej zabalilo aj ve?kú porciu funkcií navy?e. Nejedná sa pri tom o ?iadny bloatware, ale o u?ito?né aplikácie, ktoré si nájdu vyu?itie. Dnes sa pozrieme na 15 najlep?ích, pri?om sa nemusí jedna? len o funkcie z MIUI 8 a niektoré z nich mô?u pochádza? zo star?ích verzií.

Prevodník mien

Najnov?ia verzia MIUI pri?la s prepracovanej?ou kalkula?kou. Nechýba napríklad prevodník mien, mo?nos? výpo?tu hypotéky, konverzia d??ky, plochy, objemu a ove?a viac. Aj ke? tieto funkcie nevyu?íva ka?dý ?asto, v prípade potreby sa prepracovaná predin?talovaná kalkula?ka ur?ite zíde.

Editor fotografií

screenshot_2016-09-11-22-29-08-878_com-miui-gallery

Áno, klasický editor fotografií sa nachádza v ka?dom smartfóne a nie je to ?iadna ?peciálna funkcia. Ten v MIUI je v?ak iný a vyzna?uje sa vä??ím mno?stvom funkcií ako klasické editory. K dispozícií sú napríklad nálepky, ?i mo?nos? kresli? po fotografiách.

Editor videí

screenshot_2016-09-11-22-30-20-192_com-miui-gallery

Vä??ina editorov vo smartfónoch vie maximálne striha? videá. To sa o tom v MIUI 8 poveda? nedá a okrem orezávania mô?eme k videám pridáva? aj filtre, text a audio.

Tapety

Ak vám u? omrzí tapeta, s ktorou sa denno denne stretávate, pravdepodobne siahnete po novej z internetu alebo pomocou rôznych aplikácií z obchodu Google Play. V MIUI to u? roky nie je nutné a obsahuje vstavaný „obchod“ s tapetami. Mo?né je vyh?adávanie pod?a ob?úbenosti a aj pod?a kategórií.

?isti?

V prípade, ?e pou?ívate?om MIUI za?ne dochádza? vo?né úlo?isko, poprípade im smartfón za?ne pracova? pomal?ie (?o je ve?mi nepravdepodobné), cesta vedie k aplikácii „Optimalizácia“. Jednou z jej funkcií je ?isti?, ktorý doká?e vy?isti? vá? telefón od cache a ?al?ích nepotrebných súborov.

Bezdrôtový prenos súborov (FTP)

Vedeli ste, ?e v MIUI je mo?né prená?a? súbory aj pomocou FTP? Táto funkcia je k dispozícii u? od verzie MIUI 5 a stále si dr?í svoje miesto v aplikácií „Súbory“. Súbory medzi smartfónom a po?íta?om tak mô?ete prená?a? bez potreby in?talácie alternatívnej aplikácie.

MiDrop

screenshot_2016-09-11-22-32-00-851_com-xiaomi-midrop

V prípade, ?e poznáte aplikáciu SHAREit, ni? viac nepotrebujete vedie?. MIUI prichádza s vlastným rie?ením pod názvom MiDrop a posielanie súborov medzi Xiaomi telefónmi je tak jednoduché a rýchle.

Zálohovacie nástroje

Plánovanú zmenu ROM alebo celého telefónu mô?u urýchli? zálohovacie nástroje v MIUI. Ten prvý vám pomô?e vytvára? lokálne zálohy nastavení, dát a aplikácií. ?alej je k dispozícii aj Mi Mover, ktorý vám pomô?e kompletne s prechodom na nové zariadenie.

AntiVírus

screenshot_2016-09-11-22-32-45-467_com-miui-securitycenter

Opä? sa vrátime k aplikácii „Optimalizácia“, ke??e tá obsahuje aj vstavaný antivírus. V MIUI je tie? u? od verzie 5 a nie je potrebná in?talácia alternatívy z Google Play. 

Spotreba dát

screenshot_2016-09-11-22-33-02-283_com-miui-securitycenter

Chcete ma? pod kontrolou vyu?ívanie dát aplikáciami? V MIUI to nie je problém v?aka aplikácii „Optimalizácia“. V nej nájdeme v?etky potrebné informácie a opä? nie je potrebná in?talácia ?iadnych ?al?ích aplikácií.

?etri? batérie

Nejde u? síce o ?peciálnu funkciu, no patrí medzi najpou?ívanej?ie a svoje miesto si na?la aj v MIUI. Okrem ?etriacich re?imov je dostupné aj ich plánované zapnutie. Ak napríklad v ur?itom ?ase smartfón nepou?ívate, mô?ete nastavi? automatické zapnutie ?etriaceho re?imu.

?asovaná SMS

Aj skúsenej?í pou?ívatelia MIUI mo?no po?ujú o tejto funkcií prvýkrát. Pri písaní SMS mô?eme prida? ?asovanie a správa sa odo?le v konkrétny nastavený ?as.

AntiSpam

Ak vás nejaké ?íslo neustále otravuje, ur?ite by ste ocenili AntiSpam v aplikácii „Optimalizácia“. V nej mô?ete jednoducho prida? nechcené ?ísla a u? nikdy vám od nich nepríde ?iadna SMS, ?i hovor.

Mi Cloud

Pravdepodobne jedna z najlep?ích funkcií MIUI. Je ?ou cloudové úlo?isko, ktoré v?ak nedoká?e zálohova? len fotografie a videá, ale aj va?e kontakty, správy, históriu volaní, poznámky, WiFi heslá a ove?a viac.

Skener QR a ?iarových kódov

screenshot_2016-09-11-22-35-20-339_com-xiaomi-scanner

Skener kódov pravdepodobne a? tak ?asto nepou?ívate, no v núdzových prípadoch ur?ite pote?í, ?e ho u? máte predin?talovaný vo svojom telefóne. Skener si hravo poradí s QR aj ?iarovými kódmi.

Ako mô?ete vidie?, MIUI je naozaj prepracovaná a nájdeme v nej mno?stvo u?ito?ných funkcií navy?e. Niektoré z nich mô?eme pou?íva? ?astej?ie, niektoré menej ?asto. Tak ?i tak, skvelá softvérová výbava ur?ite nikoho neurazí a no svoje si príde ur?ite ka?dý.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
75%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
1%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
1%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.