?ínske Xiaomi sa okrem výroby skvelých smartfónov zaoberá aj produkciou rôznych gadgetov, zariadení do domácností ?i elektrických kolobe?iek a dokonca aj bicyklov. Práve posledný spomínaný produkt toho doká?e skuto?ne ve?a a je perfektným spôsobom lacnej dopravy, pri?om teraz svoju budúcemu majite?ovi privá?a aj skvelú z?avu na jeho kúpu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi aktuálne vo svete technológií nepatrí len medzi jedných z najvä??ích výrobcov smartfónov, ale aj k spolo?nostiam, ktoré majú naj?ir?í výber produktov vo svojom portfóliu. Práve tam taktie? mô?eme nájs? elektrický bicykel QiCYCLE, ktorého výrobu si na svoje plecia zobrala dcérska spolo?nos? Mijia.

Dojazd a? 45 km v?aka masívnej batérii

Tento bicykel je zrejme najdokonalej?ím spôsobom prepravy vo ve?kých mestách, kde na jedno nabitie zvládne prejs? a? 45 km. Jeho batéria dosahuje kapacitu 58 000 mAh. V?aka tomu doká?e elektromotoru o výkone 250 W doda? dostatok energie v ka?dej chvíli. Spojenie silného krútiaceho momentu a pohonu ?udskou silou vo výsledku doká?e prekona? aj strmý kopec, a to úplne bez ve?kej námahy pou?ívate?a.

zdroj fotografie: Xiaomi

Na výber je tie? nieko?ko jazdných re?imov, s ktorými mô?e by? bicykel QiCYCLE vyu?ívaný ako jeho be?ný ekvivalent bez elektromotora. ?al?ie mo?nosti v?ak u? poskytujú jeho zapojenie do jazdy aj ekologickým spôsobom, kedy je vyu?ívaný len na 60 %. V prípade potreby je ale mo?né vyu?i? jeho výkon na samé maximum, kedy zvládne tie? rýchlu ?i náro?nú jazdu. Elektrický motor doká?e ?vytla?i?? maximálku 20 km/h.

Nechýba ani ?palubný po?íta??

V?etky podrobné informácie má pou?ívate? k dispozícii na palubnom po?íta?i s 1,8″ TFT displejom a rozlí?ením 160 x 128 pixelov, ktorý je pripevnený na riadidlách. S jeho pomocou je mo?né voli? jazdný re?im, ale tie? sledova? cyklistické údaje ?i históriu zaznamenaných informácií. Samozrejmos?ou je mo?nos? prepojenia hlavnej jednotky bicykla so smartfónom. Údaje sa ti v?aka Bluetooth 4.0 LE konektivite a aplikácii prenesú aj na displej tvojho smartfónu. Na pridelenie príslu?ného výkonu z elektromotora slú?i regulátor, ktorý prijíma dáta zo sníma?a krútiaceho momentu. Ten toti? zaznamenáva, aká ve?ká ?udská sila je prená?aná na pedále.


zdroj fotografie: Xiaomi

Z výsledných výpo?tov tak regulátor motora doká?e perfektne rozdeli? potrebný výkon nielen na zadné, ale aj na predné koleso. Kvalitný trojrýchlostný prevod zadného kolesa pochádza od známej firmy Shimano. Nechýbajú ani ú?inné bubnové brzdy, ktoré sú sú?as?ou 16-palcových kolies. Samozrejmos?ou sú aj zosilené ráfiky.

Kompaktná skladacia kon?trukcia

Pokia? by v?ak majite?a jazda omrzela, mô?e svoj Xiaomi bicykel jednoducho zlo?i? a odlo?i? v?aka kompaktným rozmerom aj do kufra auta. Hmotnos? tohto moderného ekologického dopravného prostriedku sa v?aka hliníkovej kon?trukcii zastavila len na 14,5 kg. Aby v?ak mal pou?ívate? prístup k dátam zo svojho elektrického bicykla kedyko?vek, mô?e si ho prida? medzi svoje zariadenia v aplikácii Mi Home, ktorá údaje doká?e automaticky zálohova? do cloudovej slu?by.


zdroj fotografií: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi QiCYCLE za 657 ?
Kupón: QIEF50

Xiaomi Mijia QiCYCLE je skvelým spôsobom, ako sa nielen vo ve?komeste jednoducho a rýchlo prepravi? z jedného miesta na druhé, no teraz je dostupný za e?te ni??iu cenu. Jeho pôvodná cenovka sa pohybovala na úrovni 702 ?, ale s pou?itím ná?ho kupónu QIEF50 klesne na prijate?nej?ích 657 ?. Navy?e sa po objednaní nemusí? obáva? dodato?ných poplatkov, preto?e e-shop TomTop.com za teba DPH a clo vybaví aj zaplatí.

Kupón mô?e? uplatni? nasledovne.

zdroj fotografie: Screenshot

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
43%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
7%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]