V sú?asnom modernom svete vývoj technológií neustále napreduje, smartfóny sú ?oraz výkonnej?ie a moderný LTE internet je ?oraz dostupnej?í. Viac a viac ?udí si zvyká na vysoké rýchlosti mobilného LTE internetu, ktorý ka?dodenne vo svojom múdrom telefóne vyu?ívajú. Na to, aby ste mohli takýto internet v smartfóne vyu?íva?, je potrebné, aby disponoval jednak podporou LTE sietí a potom konkrétnych frekvencií, ktorými je pokryté ur?ité územie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve neúplná podpora LTE sietí na území Európy mnoho potenciálnych záujemcov odrádza od kúpy Xiaomi smartfónov. Zariadenia tejto spolo?nosti dlhú dobu podporovali len minimum európskych LTE frekvencií, no v júni tohto roka nastal ve?ký zlom. Na taiwanskom trhu sa objavila verzia populárneho smartfónu Xiaomi Redmi Note 3 s ozna?ením Special Edition, ktorá zhodou náhod podporuje v?etky potrebné európske pásma pre plnohodnotné vyu?ívanie rýchleho LTE internetu aj na území Slovenska.

?peciálna edícia ?ínskej verzie smartfónu Xiaomi Redmi Note 3 Pro mô?e by? pre mnohých u?ívate?ov dokonalým smartfónom, ke??e spája dostato?ný výkon, výborný systém, dlhú výdr? batérie, perfektnú cenu a kompletnú LTE podporu do jedného celku. Ja som mal mo?nos? tento smartfón nieko?ko dní testova? a priná?am vám moje poznatky z jeho pou?ívania.

Medzinárodné balenie s európskou nabíja?kou

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-8

O Xiaomi Redmi Note 3 Special Edition sa dá poveda?, ?e je to akási neoficiálna medzinárodná verzia smartfónu Redmi Note 3 Pro. Smartfón je dodávaný v medzinárodnom balení s anglickým popisom, anglickým manuálom a oficiálnou európskou nabíja?kou. Bohu?ia?, obsah balenia ostal nezmenený, a tak tu okrem smartfónu, nabíja?ky a manuálu nájdeme len kábel a spinku na otvorenie ?uplíka pre SIM karty.

Kon?trukcia dostala pár milimetrov navy?e

Dizajnovo sa Xiaomi Redmi Note 3 Special Edition od ?ínskeho Redmi Note 3 Pro nijak nelí?i. Stále je to ten kvalitný kus hardvéru s prívetivým dizajnom, celokovovou kon?trukciou a perfektným dielenským spracovaním. ?peciálna edícia ve?mi ob?úbeného Redmi Note 3 v?ak prichádza s jedným vo?ným okom nevidite?ným detailom ? celkové rozmery kon?trukcie sa nezhodujú. Kým klasický ?ínsky Note 3 Pro meria na vý?ku presných 150 mm, Redmi Note 3 Special Edition narástol o 2,5 mm. Jeho vý?ka je teda a? 152,5 mm. ?írka a hrúbka zostali nezmenené, hmotnos? narástla zo 164 gramov na 167 gramov.

xiaomi-redmi-note-3-pro-vs-note-3-special

?o to teda znamená pre nás, u?ívate?ov? Ochranné kryty ur?ené pre klasický Xiaomi Redmi Note 3 Pro na Redmi Note 3 Special Edition jednoducho ?nenatiahnete?. Vä??ím problémom je, ?e po prebrázdení nieko?kých ?ínskych internetových obchodov sa mi podarilo nájs? len ve?mi úzku ponuku flip krytov. Klasické ochranné kryty na zadnú ?as? sú v sú?asnosti nedostupné. Nie je v?ak vylú?ené, ?e postupom ?asu a so stúpajúcou popularitou tohto modelu sa na ?Ali? ?i Ebay objavia kryty aj pre tento perfektný smartfón. ?o sa ochranného skla týka, na Ebay sa mi nejaké podarilo nájs?.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-15

Iné rozdiely v kon?truk?nom vyhotovení medzi týmito dvomi ?bratmi? u? nenájdeme a tak aj Redmi Note 3 Special Edition ponúka rovnaký 5,5? IPS displej s FullHD rozlí?ením, ktorý poskytuje perfektné pozorovacie uhly a nádherné farebné podanie. Displej nepri?iel ani o svoje výborné vyvá?enie maximálneho a minimálneho jasu.

?pi?kový výkon zostáva

xiaomi-redmi-note-3-pro-cpu

Najvä??ím ?ahákom Xiaomi Redmi Note 3 Pro je nepochybne jeho perfektný výkon, ktorý dostanete za neuverite?ne nízku cenu. Aj v prípade jeho ?peciálnej verzie sa o výkon stará 6-jadrový Qualcomm Snapdragon 650 procesor s maximálnou pracovnou frekvenciou 1,8 GHz. K dispozícii sú opä? dve pamä?ové verzie smartfónu, jedna s 2 GB RAM a 16 GB úlo?iskom, druhá s 3 GB RAM a 32 GB vnútornou pamä?ou. Ja som mal k dispozícii lacnej?iu verziu s 2 GB RAM pamä?ou, ktorú som podrobil nieko?kým benchmarkom. V?aka ?pi?kovej optimalizácii systému je aj takáto RAM pamä? dostato?ná, ?o sa potvrdzujú aj výsledky z najznámej?ích benchmarkových aplikácií. Niet pochýb o tom, ?e Note 3 Special Edition zvládne spusti? v?etky najnov?ie náro?né hry bez akýchko?vek zásekov. Najvä??í podiel má na tom, samozrejme, výkonný grafický ?ip Adreno 510.

xiaomi-redmi-note-3-pro-antutu

Ak by vám kapacita pamäte náhodou nesta?ila, vyu?i? mô?ete roz?írenie pamäte pomocou microSD kariet do 128 GB. ?peciálna edícia Redmi Note 3 prichádza s hybridným SIM slotom, ktorý obsahuje aj slot pre microSD karty. Tento je v?ak zdie?aný s jedným slotom pre SIM kartu, ?o znamená, ?e v telefóne mô?ete ma? sú?asne vlo?ené len dve SIM karty alebo jednu SIM a jednu microSD kartu. K dispozícii je aj známa OTG funkcionalita, ktorá umo??uje pripojenie externých pamä?ových médií, ako je USB k?ú? alebo externý HDD.

Globálna verzia MIUI s integrovanou ?e?tinou / sloven?inou

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-2

Na rozdiel od ?ínskeho Xiaomi Redmi Note 3 Pro, jeho ?peciálna verzia prichádza s predin?talovanou globálnou verziou ve?mi populárnej MIUI nadstavby. Pre u?ívate?a to znamená dostupnos? ?eského jazyka ihne? po vybalení smartfónu z krabice, bez akýchko?vek ?al?ích in?talácií. V ?ase testovania smartfónu bola k dispozícii stabilná verzia MIUI 7, no v sú?asnosti u? je dostupné aj najnov?ie MIUI 8 (V8.0.5.0.LHOMIDG). Osobne som do smartfónu nahral tý?dennú (developer) verziu nadstavby MIUI, ktorá je vo verzii 8 a obsahuje aj slovenský jazyk. O MIUI nadstavbe sa dá poveda?, ?e má najlep?iu softvérovú podporu spomedzi v?etkých u?ívate?ských rozhraní postavených na Androide. To isté sa dá poveda? o globálnej verzii MIUI 8, pri?om aj Redmi Note 3 Special Edition dostáva pravidelné OTA aktualizácie. O zastaraný systém sa tak v prípade ?iadneho Xiaomi smartfónu obáva? nemusíte.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-11

MIUI 8 si ur?ite predstavova? nemusíme, ke??e táto nadstavba ?ínskeho Xiaomi patrí medzi najznámej?ie na svete. Optimalizácia systému je aj v prípade Redmi Note 3 Special Edition na ?pi?kovej úrovni a ani pri 2 GB RAM pamäti nepocítite potrebu vä??ej RAM-ky. Reakcie systému sú bleskové, animácie plynulé a prepínanie medzi aplikáciami svi?né. Systému sme sa detailne venovali v recenzii smartfónu Xiaomi Redmi Note 3 Pro.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-3

Hlavný program ve?era: Kompletná podpora LTE!

Najhlavnej?ím ?ahákom ?peciálnej edície smartfónu Redmi Note 3 Pro je jeho kompletná podpora LTE sietí na území Slovenska. Niektorým fanú?ikom zna?ky Xiaomi sa splnil sen, ke? ne?akane predstavili smartfón s podporou najmodernej?ích mobilných sietí aj pre územie Slovenska. V podstate ide o model Xiaomi Redmi Note 3 ur?ený pre taiwanský trh, ktorý len zhodou náhod podporuje aj B20 LTE pásmo, teda 800 MHz frekvenciu. V?aka tomu si na smartfóne u?ijete rýchly internet kdeko?vek na území Slovenska, ?eska alebo inej krajiny EÚ.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-7

LTE frekvencie, ktoré Redmi Note 3 Special Edition podporuje, sú nasledovné: 2100 / 1900 / 1800 / 1700 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz. K dispozícii je samozrejme aj kompletná podpora 2G a 3G sietí. Po stránke ostatnej konektivity sa v?etky parametre ?spe?l edi?n? Redmi Note 3 zhodujú s Pro verziou.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-4

Funk?nos? LTE internetu som, samozrejme, otestoval. Aby bol test ?o najpresnej?í, zvolil som si sie? operátora O2, ktorého LTE internet funguje len na 800 MHz frekvencii. Internetové pripojenie ?liapalo na telefóne ?pi?kovo, výborné sú aj namerané rýchlosti. Test som prevádzal v obci blízko mesta Tren?ín.

?o sa príjmu signálnu týka, ten je na ?pi?kovej úrovni aj napriek celokovovej kon?trukcii. Redmi Note 3 Special Edition vás tak v ?tichu nenechá ani v oblastiach so slab?ím signálom.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-12

Fantastická cena a výbava z neho robia najlep?í mid-range smartfón pre tento rok

Smartfóny ??ínskeho Apple? sa výbavou a cenou radia medzi to najlep?ie, ?o mô?ete na sú?asnom trhu kúpi?. K dokonalosti im chýbala u? len kompletná podpora LTE sietí na na?om území a práve Xiaomi Redmi Note 3 Special Edition toto priná?a. Spojenie perfektného kon?truk?ného spracovania, výkonného hardvéru, ?pi?kovo optimalizovaného systému, plnej LTE podpory a bezkonkuren?nej ceny tu máme jeden z najlep?ích smartfónov strednej triedy pre tento rok. Pre be?ného u?ívate?a a záujemcu je Redmi Note 3 v ?peciálnej edícii aktuálne dostupný za pribli?ne 142 ? v najvýkonnej?ej verzii (z?avový kupón RedmiGBE).

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 3 Pro za 143 ?
Z?avový kupón RedmiGBE

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-5

Na druhej strane je tu ponuka e-shopu iBuygou.com pre ve?koodberate?ov. iBuygou je u? dlhé roky známy a overený predajca Xiaomi smartfónov, ktorý ako jeden z mála ponúka na tieto ?pi?kové zariadenia záru?nú dobu 2 roky. V ponuke pre ve?koodberate?ov nájdeme aj medzinárodnú verziu Xiaomi Redmi 3S, ktorá taktie? prichádza s kompletnou podporou LTE sietí, vrátane 800 MHz frekvencie. Pre viac informácií o ponuke nav?tívte webové stránky predajcu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
4%
Páči sa mi to
48%
Chcem to
22%
Mám to
15%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
4%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]