Moderné domácnosti dnes mô?u disponova? rôznymi technologickými vychytávkami, ktoré pou?ívate?om zna?ne doká?u u?ah?i? ?ivot. To rozhodne zvláda aj tento skvelý gadget od Xiaomi, pomocou ktorého mô?e? jednoducho ovláda? mnohé inteligentné zariadenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý by si zrejme vyskladal svoju inteligentnú domácnos? z rozdielnych zariadení, no ovládanie ka?dého z nich zvlá?? by bolo nepohodlné. Na?o si v?ak in?talova? do svojho smartfónu mnohé aplikácie od rôznych výrobcov. Teraz mô?e? ma? v?etky ?múdre? doplnky pod kontrolou len v?aka tomuto multifunk?nému ovládaciemu centru od Xiaomi. K tejto ?ikovnej veci?ke je mo?né pripoji? mnohé iné zariadenia, vrátane senzora dverí a okien, ?isti?ky vzduchu ?i senzor pohybu. To v?etko je mo?né v?aka bezdrôtovému Wi-Fi pripojeniu. So Zigbee protokolom ale spojenie doká?e fungova? aj bez Wi-Fi. ?Pod palcom? pou?ívate? nemá len inteligentné zariadenia.

zdroj fotografie: Zapals

S týmto gadgetom od Xiaomi je mo?né zárove? po?úva? viac ako 1200 rádiostaníc, ?i vyu?i? ho ako svetielko v domácnosti. Tú skrá?li svojim primeraným jasom a a? 16 miliónmi RGB farbami. Pri tom to ale ani z?aleka nekon?í, nako?ko tohto ?ikovného pomocníka mo?no vyu?i? aj ako domáci zvon?ek, ktorý umo??uje nastavi? zvonenie v MP3 formáte, av?ak funguje len pri Android zariadeniach. Okrem pesni?ky mô?e pou?ívate? do multifunk?ného ovládacieho centra Xiaomi nahra? aj svoj ob?úbený zvuk, ktorý bude po?u? pri ka?dom zazvonení.

zdroj fotografie: Zapals

Kúpi? Xiaomi Smart Wi-Fi Remote Control za 20 ?
Kupón xmsro8459

Spoji? ho mô?e? prostredníctvom aplikácie so smartfónmi s opera?ným systémom Android od verzie 4.0 Ice Cream Sandwich ?i iOS 7.0 a nov?ím. Posta?ia na to len 3 jednoduché kroky. Práve s jeho prítomnos?ou bude domácnos? pový?ená na skuto?ne inteligentnú úrove?, no pritom nie je potrebné vytiahnu? stovky eur z pe?a?enky. U? prvotná cena sa pohybuje v e-shope Zapals.com na úrovni 24 ?, no s kupónom xmsr08459 klesne na e?te lákavej?ích 20 ?. Pred uplatnením tejto z?avy sa v?ak zákazník musí prihlási? do svojho ú?tu v tomto obchode.

zdroj fotografie: Zapals

K vytvoreniu inteligentnej domácnosti bude v?ak potrebné ma? aj zopár ?al?ích doplnkov. Rozhodne pouva?uj napríklad nad Xiaomi senzorom na okná a dvere, pohybovým senzorom ?i moderným ovláda?om teploty za fantastické ceny. Celú ponuku týchto inteligentných gadgetov nájde? v zozname ni??ie spolu s kupónmi pre uplatnenie z?avy.

Kupón v ko?íku uplatní? nasledovne:

zdroj fotografie: Screenshot / Zapals

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]